Navigation path

Left navigation

Additional tools

Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

COR/10/5

Brussel, 13 januari 2010

Oettinger en Hedegaard opgeroepen om lokale en regionale overheden nauwer te betrekken bij bestrijding klimaatverandering

Luc Van den Brande, voorzitter van het Comité van de Regio's (CvdR), heeft de kandidaat-EU-commissarissen voor energie en klimaat opgeroepen om de essentiële rol te erkennen van het lokale en regionale bestuursniveau bij de terugdringing van het energiegebruik en de aanpak van oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering.

Vooruitlopend op de hoorzittingen in het Europees Parlement waarbij Günther Oettinger en Connie Hedegaard aan de tand zullen worden gevoeld, heeft voorzitter Van den Brande opgemerkt dat "het feit dat de nationale leiders het niet eens kunnen worden over concrete maatregelen om de klimaatverandering aan te pakken of bindende streefcijfers vast te leggen voor de terugdringing van broeikasgasemissies, duidelijker dan ooit aantoont dat de lokale en regionale overheden een grote verantwoordelijkheid hebben op dit gebied. Er zijn letterlijk duizenden voorbeelden van lokale en regionale overheden die zelf maatregelen hebben genomen om de CO2-uitstoot te verminderen en de opwarming van de aarde tegen te gaan – de massale steun voor het Burgemeestersconvenant is hiervan het bewijs – en het Comité van de Regio's heeft een groot aantal adviezen uitgebracht die het engagement en de voortvarendheid van de subnationale overheden op dit gebied onderstrepen."

Het CvdR is een actieve partner van het Burgemeestersconvenant, een initiatief dat de Europese Commissie in 2008 heeft genomen om lokale politici aan te moedigen de energie-emissies terug te dringen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te bevorderen. Onder de meer dan 1000 ondertekenaars van het convenant bevinden zich veel CvdR-leden en in het CvdR vertegenwoordigde lokale en regionale overheden. Van den Brande roept Oettinger, wiens energieportefeuille ook het Burgemeestersconvenant omvat, op om het CvdR een duidelijkere en actievere rol te geven bij de verdere ontwikkeling van het convenant. Hij verwijst naar de recente inspanningenvan het Comité om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met de US Conference of Mayors. Deze overeenkomst, die naar verwachting binnen enkele maanden zal worden ondertekend, is bedoeld om goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen tussen burgemeesters aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. Daarnaast heeft het Lisbon Monitoring Platform van het CvdR samen met het burgemeestersconvenant een raadpleging opgestart, met als doel een uitgebreide databank van lokale en regionale klimaatmaatregelen aan te leggen.

“Het CvdR heeft het Burgemeestersconvenant van meet af aan alle steun gegeven en zijn eigen leden, en de lokale en regionale overheden die zij vertegenwoordigen, steeds opgeroepen om het te ondertekenen. Maar volgens ons kan er met het convenant nog zoveel meer worden bereikt, wat ook tijdens onze onderhandelingen met de US Conference of Mayors is gebleken. Dankzij ons netwerk met andere verenigingen en organisaties van lokale en regionale overheden elders in de wereld zijn wij bij uitstek in staat om soortgelijke samenwerkingsovereenkomsten van de grond te krijgen, en ons stoutmoedige maar haalbare streven is om lokale en regionale overheden wereldwijd samen te brengen in een klimaatnetwerk. We zouden graag zien dat kandidaat-commissaris Oettinger de inbreng van het CvdR in het Burgemeestersconvenant een formeel karakter geeft. Als de EU-assemblee van lokale en regionale afgevaardigden zou het CvdR het eerste aanspreekpunt moeten zijn voor alle EU-aangelegenheden die betrekking hebben op of gevolgen hebben voor subnationale autoriteiten, en voor het Burgemeestersconvenant neemt het CvdR deze sleutelrol graag op zich."

Het Burgemeestersconvenant is echter slechts een van de vele initiatieven, en Van den Brande vroeg Connie Hedegaard, kandidaat-commissaris voor klimaat, hoe zij het lokale en regionale niveau denkt te betrekken bij de collectieve reactie van de EU op het mislukken van Kopenhagen. “De EU heeft zich teleurgesteld getoond over het geringe ambitieniveau van de overeenkomst van Kopenhagen en toegezegd door te gaan met zijn pogingen om emissies terug te dringen. Daarbij moet nu ook gekeken worden naar de inspanningen van lokale en regionale overheden, en we zijn benieuwd met welke voorstellen kandidaat-commissaris Hedegaard komt voor een bestuurlijke aanpak op meerdere niveaus om de problemen aan te pakken. Uit de activiteiten van het CvdR op uiteenlopende terreinen – zoals het emissiehandelssysteem, de uitstoot in het vervoer en afvalverwerking – blijkt duidelijk dat het lokale en regionale niveau wat dit aangaat kan bogen op een schat aan ervaring. We hopen en verwachten dat de nieuwe EU-commissaris voor het klimaat bij het uitwerken van een algemene Europese strategie haar voordeel zal doen met deze knowhow ", aldus Van den Brande.

Voor meer informatie over het standpunt van het CvdR over klimaatverandering en energieaangelegenheden, waaronder het Burgemeestersconvenant: website.

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's (CvdR) is de EU-Assemblee van lokale en regionale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Chris Jones

Tel. + 32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Klik hier voor vorige persberichten van het CvdR hier


Side Bar