Navigation path

Left navigation

Additional tools

Lehdistötiedote

EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous

COR/10/5

Bryssel 14. tammikuuta 2010

Günther Oettingeria ja Connie Hedegaardia kehotetaan tehostamaan paikallis- ja alueviranomaisten osallistumista ilmastonmuutoksen torjuntaan

EU:n alueiden komitean (AK) puheenjohtaja Luc Van den Brande kehottaa energia- ja ilmastotoimista vastaaviksi komission jäseniksi ehdolla olevia tunnustamaan paikallis- ja aluetason toimijoiden keskeisen roolin energiankulutuksen vähentämisessä sekä ilmastonmuutoksen syiden ja vaikutusten torjumisessa.

Ennen kuin Euroopan parlamentti kuuli komissaariehdokkaita Günther Oettingeria ja Connie Hedegaardia, AK:n puheenjohtaja Van den Brande totesi seuraavaa: "Valtionjohtajien epäonnistuttua sopimaan konkreettisista toimenpiteistä ilmastonmuutoksen torjumiseksi tai asettamaan sitovia tavoitteita kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiselle on käynyt entistäkin selvemmäksi, että paikallis- ja aluetason on otettava kannettavakseen suuri osa tästä vastuusta. On kirjaimellisesti tuhansia esimerkkejä paikallis- ja alueviranomaisten konkreettisista toimenpiteistä päästöjen rajoittamiseksi ja ilmaston lämpenemisen torjumiseksi – yhtenä osoituksena siitä on kaupunginjohtajien ilmastosopimus ‑aloitteen saama erittäin suuri tuki. Alueiden komitea on laatinut lukuisia lausuntoja, joissa korostetaan kyseisten viranomaisten sitoutumista ja pyrkimyksiä näiden kysymysten ratkaisemiseksi."

AK on osallistunut yhä aktiivisemmin kumppanina kaupunginjohtajien ilmastosopimus -aloitteeseen. Kyseessä on komission vuonna 2008 tekemä aloite, jolla pyritään kannustamaan paikallistason poliittisia päättäjiä sitoutumaan energialeikkauksiin ja uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen. Sopimuksen yli 1000 allekirjoittajan joukossa on useita AK:n jäseniä tai heidän edustamiaan paikallis- ja alueviranomaisia. Van den Brande kehottaa energia-asioista vastaavaksi komission jäseneksi ehdolla olevaa Oettingeria, jonka vastuualueisiin myös kaupunginjohtajien ilmastosopimus kuuluisi, antamaan AK:lle entistä selvemmän ja aktiivisemman roolin ilmastosopimuksen kehittämisessä. Van den Brande viittasi tässä yhteydessä komitean viimeaikaiseen välitystyöhön yhteistyösopimuksen tekemiseksi Yhdysvaltojen pormestarien konferenssin kanssa. Sopimus, joka mahdollistaa parhaiden käytänteiden vaihtamisen eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten kaupunginjohtajien välillä, on määrä allekirjoittaa lähikuukausina. Lisäksi AK:ssa toimiva Lissabonin strategian seurantafoorumi on äskettäin käynnistänyt yhteistyössä kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen kanssa kuulemisen, jonka tarkoituksena on luoda kattava tietokanta EU:ssa toteutettavista paikallis- ja aluetason ilmastotoimista.

"AK on alusta asti antanut varauksettoman tukensa kaupunginjohtajien ilmastosopimukselle ja kannustanut johdonmukaisesti komitean jäseniä ja heidän edustamiaan paikallis- ja alueviranomaisia allekirjoittamaan sopimuksen. Komitea uskoo kuitenkin, että vielä on paljon tehtävissä, kuten Yhdysvaltojen pormestarien konferenssin kanssa käydyt neuvottelut ovat osoittaneet. Komitean verkosto ja yhteydet muihin paikallis- ja alueviranomaisia edustaviin järjestöihin ja organisaatioihin muualla maailmassa antavat sille erittäin hyvät mahdollisuudet välittää vastaavanlaisia yhteistyösopimuksia. Komitean kunnianhimoisena mutta toteuttamiskelpoisena tavoitteena onkin luoda paikallis- ja aluetason ilmastotoimiin keskittyvä globaali verkosto.

AK kehottaa komissaariehdokas Oettingeria virallistamaan alueiden komitean roolin kaupunginjohtajien ilmastosopimus -aloitteessa. Paikallis- ja alueviranomaisia edustavana EU:n elimenä AK:n olisi oltava ensimmäinen taho, johon ollaan yhteydessä kaikissa EU:hun liittyvissä asioissa, jotka koskevat kyseisiä viranomaisia tai joiden kulkuun ne osallistuvat. AK onkin valmis toimimaan kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen kantavana voimana."

Kaupunginjohtajien ilmastosopimus on kuitenkin vain yksi aloite useiden joukossa. Van den Brande kehottikin ilmastokysymyksistä vastaavaksi komission jäseneksi ehdolla olevaa Connie Hedegaardia kertomaan, miten tämä on suunnitellut edistävänsä paikallis- ja aluetason toimijoiden osallistumista EU:n yhteisiin pyrkimyksiin reagoida Kööpenhaminan ilmastokokouksen epäonnistumiseen. "EU on tuonut ilmi pettymyksensä siihen, ettei Kööpenhaminan sopimus ole riittävän kunnianhimoinen. Se on myös vakuuttanut jatkavansa toimenpiteitään päästöjen leikkaamiseksi. Näiden toimenpiteiden yhteydessä on nyt tunnustettava myös paikallis- ja alueviranomaisten panos. Komitea odottaakin komissaariehdokas Hedegaardilta ehdotuksia monitasoiseen hallintoon perustuvan lähestymistavan soveltamisesta tähän kysymykseen. Alueiden komitea tarkastelee työssään useita eri osa-alueita, kuten EU:n päästökauppajärjestelmää, liikenteen päästöjä ja jätteenkierrätystä. Tämä osoittaa selvästi, että paikallis- ja aluetason toimijoilla on runsaasti kokemuksia näiden kysymysten käsittelystä. Komitea toivoo ja odottaa, että ilmastoimista vastaava uusi komission jäsen hyödyntää tämän osaamisen osana Euroopan unionin yleistä strategiaa", Van den Brande totesi.

Lisätietoa ilmastonmuutos- ja energiakysymyksiin liittyvistä AK:n kannoista, muun muassa kaupunginjohtajien ilmastosopimusta koskevista näkemyksistä, on komitean internet-sivuilla.

Tutustu AK:n verkkosivuihin osoitteessa: www.cor.europa.eu.

Alueiden komitea

Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitean 344 jäsentä edustavat EU:n kaikkia 27:ää jäsenvaltiota, ja heidän tehtävänään on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset sekä edustamansa yhteisöt mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa näille EU:n toimintalinjoista. Euroopan komissiolla, Euroopan parlamentilla sekä neuvostolla on velvollisuus kuulla AK:ta politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Komitea voi vedota Euroopan unionin tuomioistuimeen, jos sen oikeuksia loukataan tai jos komitean käsityksen mukaan jokin EU:n säädös on toissijaisuusperiaatteen vastainen tai loukkaa alue- tai paikallistason toimivaltuuksia.

Lisätietoja:

Chris Jones

P. +32 25468751

christopher.jones@cor.europa.eu

Aiemmat lehdistötiedotteet ovat luettavissa täällä


Side Bar