Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressiteade

Euroopa Liidu kohalike ja piirkondlike esindajate kogu

COR/10/5

Brüssel, 14. jaanuar 2010

Oettingeri ja Hedegaardi innustati suurendama kohaliku ja piirkondliku tasandi osa võitluses kliimamuutustega

Regioonide Komitee president Luc Van den Brande kutsus energeetika- ja kliimameetmete volinikukandidaate üles tunnustama kohaliku ja piirkondliku tasandi võtmerolli energiatarbimise vähendamisel ning kliimamuutuste põhjuste ja tagajärgede käsitlemisel.

Euroopa Parlamendis Günther Oettingeri ja Connie Hedegaardi kuulamise eel lausus Luc Van den Brande oma sõnavõtus: „Riigijuhtide suutmatus kokku leppida konkreetses tegevuskavas kliimamuutuste vastu võitlemisel või püstitada siduvaid eesmärke kasvuhoonegaaside vähendamiseks toob selgemalt kui kunagi varem esile, et suur osa vastutusest peab lasuma kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Tegelikult võib leida tuhandeid näiteid selle kohta, kuidas kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused võtavad ise otse meetmeid heitkoguste ohjeldamiseks ja globaalse soojenemise vastu võitlemisel, millele osutab ka linnapeade paktile (Covenant of Mayors) osaks saanud tohutu toetus. Regioonide Komitee on koostanud hulgaliselt arvamusi, milles rõhutatakse riiklikust tasandist allpool olevate ametiasutuste pühendumust ja initsiatiivi kõnealuste küsimuste lahendamisel.”

Komitee osaleb üha aktiivsemalt 2008. aastal Euroopa Komisjoni käivitatud linnapeade pakti algatuses, mille eesmärk on innustada kohalikke poliitikakujundajaid võtma endale kohustus vähendada energiasektori heitkoguseid ja arendada taastuvate energiaallikate kasutamist – paljud komitee liikmed või kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, mida nad esindavad, on linnapeade paktile alla kirjutanud. Van den Brande palus, et Oettinger, kelle energeetikaportfelli kuulub ka linnapeade pakt, omistaks Regioonide Komiteele selgema ja aktiivsema rolli pakti edasiarendamisel ning viitas seejuures komitee hiljutistele jõupingutustele koostöölepingu sõlmimisel USA linnapeade konverentsiga. Koostöölepe kirjutatakse tõenäoliselt alla lähikuudel ja see võimaldab linnapeadel tutvustada parimaid tavasid mõlemal pool Atlandi ookeani. Regioonide Komitee Lissaboni strateegia järelevalveplatvorm alustas koostöös linnapeade paktiga hiljuti konsultatsioone, eesmärgiga koostada ulatuslik andmebaas kliimaalase tegevuse kohta kohalikul ja piirkondlikul tasandil kõikjal Euroopa Liidus.

„Regioonide Komitee on jõuliselt toetanud linnapeade pakti selle loomisest alates ja me oleme pidevalt ärgitanud tegevusele oma liikmeid ning kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi, keda nad esindavad. Kuid oleme samas veendunud, et pakt annab võimaluse enamaks, mille osutavad ka läbirääkimised USA linnapeade konverentsiga. Meie suhtevõrgustik teiste liitude ja organisatsioonidega, mis esindavad kohalikke ja piirkondlikke omavalitusi mujal maailmas, on tugevaks aluseks, et vahendada sarnaste koostöölepingute sõlmimist, ning meie ambitsioonikas, kuid samas teostatav eesmärk on luua ülemaailmne kohaliku ja piirkondliku tasandi kliimameetmete võrgustik. Kutsume volinikukandidaati Oettingeri üles muutma komitee roll linnapeade paktis ametlikuks. ELi kohalike ja piirkondlike esindajate koguna peaks Regioonide Komitee olema esimene, kellega võetakse ühendust kõigis ELiga seotud küsimustes, mis puudutavad riiklikust tasandist allapoole jäävaid tasandeid, ning komitee on valmis saama linnapeade pakti tugisambaks.”

Linnapeade pakt on vaid üks paljudest algatustest ja Van den Brande palus kliimameetmete volinikukandidaadil Connie Hedegaardil selgitada, kuidas tema edendaks kohaliku ja piirkondliku tasandi kaasamist ELi ühismeetmetes pärast Kopenhaageni kohtumise läbikukkumist. „EL on väljendanud pettumust, et Kopenhaagenis ei püütud kokkuleppele jõuda, ja on tõotanud jätkata jõupingutusi heitkoguste vähendamiseks. Seejuures tuleb ka tunnustada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tehtavat tööd ja me ootame, et volinikukandidaat Hedegaard esitab oma ettepanekud rakendada selles küsimuses mitmetasandilist valitsemist. Regioonide Komitee töö muu hulgas Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi, transpordi tekitatavate heitkoguste ja jäätmekäitluse küsimustes osutab selgelt asjaolule, et kohalikul ja piirkondlikul tasandil on tohutud kogemused selliste küsimustega tegelemisel. Loodame, et uus kliimameetmete volinik kasutab seda teadmistepagasit üle-euroopalises strateegias,” lausus Van den Brande.

Rohkem teavet Regioonide Komitee seisukohtadest kliimamuutuste ja energeetika, samuti linnapeade pakti kohta leiate Regioonide Komitee veebilehel.

Külastage Regioonide Komitee veebilehte aadressil www.cor.europa.eu

Regioonide Komitee

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu kohalike ja piirkondlike esindajate kogu. Komitee 344 liiget esindavad kõiki Euroopa Liidu 27 liikmesriiki. Liikmete ülesanne on kaasata enda esindatavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja kogukonnad ELi otsustusprotsessi ning teavitada neid ELi poliitikast. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu on kohustatud komiteega konsulteerima poliitikavaldkondades, mis mõjutavad piirkondi ja linnu. Komitee võib esitada hagisid Euroopa Kohtule, kui tema õigusi piiratakse või kui tal on alust arvata, et mõne ELi õigusaktiga rikutakse subsidiaarsuse põhimõtet või selles ei arvestata piirkondlikke ja kohalikke pädevusi.

Täiendav teave:

Chris Jones

Tel. +32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Varasemate pressiteadete lugemiseks klõpsake siia.


Side Bar