Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ανακοίνωση Τύπου

Η Συνέλευση των Τοπικών και Περιφερειακών Εκπροσώπων της ΕΕ

COR/10/5

Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2010

Ο κ. Oettinger και η κ. Hedegaard καλούνται να επιταχύνουν τη διαδικασία συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών φορέων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Ο κ. Luc Van den Brande, Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕΤΠ) της ΕΕ, κάλεσε τους Επιτρόπους που ορίσθηκαν ως αρμόδιοι σε θέματα ενέργειας και δράσης για το κλίμα να αναγνωρίσουν τον καθοριστικό ρόλο, τον οποίο διαδραματίζουν οι τοπικοί και περιφερειακοί φορείς στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την αντιμετώπιση των αιτίων και των αποτελεσμάτων της κλιματικής αλλαγής.

Σε ομιλία του πριν από τις ακροάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον κ. Günther Oettinger και την κ. Connie Hedegaard, ο Πρόεδρος της ΕΤΠ κ. Van den Brande επισήμανε τα ακόλουθα: «Η αδυναμία των εθνικών ηγετών να καταλήξουν σε συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να ορίσουν δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανέδειξε πιο ξεκάθαρα από ποτέ την ανάγκη ανάθεσης μεγάλου μέρους αυτής της ευθύνης στους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς. Υπάρχουν κυριολεκτικά χιλιάδες παραδείγματα τοπικών και περιφερειακών αρχών που έχουν λάβει άμεσα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών και την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη· χαρακτηριστική απόδειξη είναι η μαζική υποστήριξη της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων. Η Επιτροπή των Περιφερειών έχει εκπονήσει πληθώρα γνωμοδοτήσεων για να υπογραμμίσει τη δέσμευση και τη βούληση των υποεθνικών αρχών για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών».

Η ΕΤΠ είναι ενεργός εταίρος του Συμφώνου των Δημάρχων, μιας πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ξεκίνησε το 2008 για να ενθαρρύνει τους πολιτικούς ηγέτες σε τοπικό επίπεδο να αναλάβουν δεσμεύσεις με στόχο τη μείωση των εκπομπών και την περαιτέρω χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Περισσότερα από 1000 μέρη έχουν υπογράψει το Σύμφωνο το Δημάρχων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται πολλά μέλη της ΕΤΠ ή οι τοπικές και περιφερειακές αρχές τις οποίες εκπροσωπούν. Ο κ. Van den Brande κάλεσε τον κ. Oettinger, το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο του οποίου περιλαμβάνει το Σύμφωνο των Δημάρχων, να παραχωρήσει ένα σαφέστερο και πιο ενεργό ρόλο στην ΕΤΠ για την ανάπτυξη του Συμφώνου, επισημαίνοντας τις πρόσφατες προσπάθειες της ΕΤΠ να διαπραγματευτεί μια συμφωνία συνεργασίας με τη Διάσκεψη των Δημάρχων των ΗΠΑ. Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί τους επόμενους μήνες και θα επιτρέψει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των δημάρχων στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Επίσης, η πλατφόρμα παρακολούθησης της Λισσαβώνας της ΕΤΠ έχει προσφάτως ξεκινήσει διαβουλεύσεις σε συνεργασία με το Σύμφωνο των Δημάρχων, με στόχο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων με δράσεις για το κλίμα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

«Η ΕΤΠ υπήρξε εξαρχής θερμός υποστηρικτής του Συμφώνου των Δημάρχων, τα δε μέλη μας, καθώς και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές τις οποίες εκπροσωπούν, ενθαρρύνονται συστηματικά να το συνυπογράψουν. Έχουμε την πεποίθηση, ωστόσο, ότι το Σύμφωνο μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες επιτυχίες, όπως έχουν δείξει οι διαπραγματεύσεις μας με τη Διάσκεψη των Δημάρχων των ΗΠΑ. Χάρη στο δίκτυο επαφών μας με άλλες ενώσεις και οργανώσεις εκπροσώπησης των τοπικών και περιφερειακών αρχών ανά τον κόσμο είμαστε σε ισχυρή θέση να διαπραγματευτούμε παρόμοιες συμφωνίες συνεργασίας, και έχουμε τολμηρές αλλά πραγματοποιήσιμες φιλοδοξίες να δημιουργήσουμε ένα παγκόσμιο δίκτυο δράσεων για το κλίμα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Καλούμε τον ορισθέντα Επίτροπο κ. Oettinger να αναγνωρίσει επίσημα τον ρόλο της ΕΤΠ στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων. Η ΕΤΠ είναι η συνέλευση των τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων της ΕΕ και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής για όλα τα ευρωπαϊκά θέματα που αφορούν και εμπλέκουν τις υποεθνικές αρχές. Η ΕΤΠ είναι έτοιμη να αναλάβει αυτόν τον κεντρικό ρόλο στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων».

Ωστόσο, το Σύμφωνο των Δημάρχων δεν είναι παρά μια πρωτοβουλία μεταξύ πολλών, και ο κ. Van den Brande ζήτησε από την ορισθείσα Επίτροπο σε θέματα δράσης για το κλίμα, κ. Connie Hedegaard, να εξηγήσει πώς σκοπεύει να προωθήσει την ενσωμάτωση των τοπικών και περιφερειακών φορέων στη συλλογική απάντηση της ΕΕ στην αποτυχία της Κοπεγχάγης. Σύμφωνα με τον κ. Van den Brande «Η ΕΕ εξέφρασε την απογοήτευσή της για την έλλειψη φιλοδοξίας στη συμφωνία της Κοπεγχάγης και υποσχέθηκε να συνεχίσει τις προσπάθειές της για μείωση των εκπομπών. Οι προσπάθειες αυτές πρέπει τώρα να αναγνωρίσουν το έργο των τοπικών και περιφερειακών αρχών, θα ζητήσουμε δε από την ορισθείσα Επίτροπο, κ. Hedegaard, να υποβάλει προτάσεις για την υιοθέτηση μιας προσέγγισης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση του θέματος. Το έργο της Επιτροπής των Περιφερειών σε ποικίλα θέματα όπως το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, οι εκπομπές από τις μεταφορές και η ανακύκλωση αποβλήτων, μεταξύ άλλων, καταδεικνύει ότι οι τοπικοί και περιφερειακοί φορείς διαθέτουν πλούτο εμπειριών στην αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών. Ελπίζουμε και προσδοκούμε ότι η νέα Επίτροπος σε θέματα δράσης για το κλίμα θα αξιοποιήσει αυτήν την τεχνογνωσία στο πλαίσιο μιας συνολικής ευρωπαϊκής στρατηγικής».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση της ΕΤΠ σε θέματα κλιματικής αλλαγής και ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του Συμφώνου των Δημάρχων, επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο της ΕΤΠ.

Επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο της ΕΤΠ: www.cor.europa.eu

Η Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Αποστολή των 344 μελών της από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕΤΠ σε τομείς πολιτικής που αφορούν τις περιφέρειες και τους δήμους. Η ΕΤΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις περιφερειακές και τις τοπικές αρμοδιότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Chris Jones

Τηλ. +32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Για να συμβουλευθείτε προηγούμενες ανακοινώσεις Τύπου, πατήστε εδώ.


Side Bar