Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Комитет на регионите

Съобщение за медиите

COR/10/5

Брюксел, 14 януари 2010 г.

Йотингер и Хедегаард се призоват да засилят участието на местните и регионалните власти за справянето с изменението на климата

Люк Ван ден Бранде, председател на Комитета на регионите на ЕС (КР), призова предложените за комисари по енергетиката и въпросите на климата да признаят ключовата роля на властите на местно и регионално равнище за намаляването на потреблението на енергия и за справяне с причините и последствията от изменението на климата.

В изказването си преди изслушванията на Гюнтер Йотингер и Кони Хедегаард от Европейския парламент, председателят Ван ден Бранде заяви: „Невъзможността националните лидери да постигнат споразумение за конкретни действия за справяне с изменението на климата или да определят задължителни цели за намаляването на емисиите на парникови газове, показа по-ясно от всякога, че местните и регионалните власти трябва да поемат голяма част от тази отговорност.“ Има буквално хиляди примери за местни и регионални власти, които предприемат непосредствени действия за намаляване на емисиите и борба срещу глобалното затопляне мащабната подкрепа на инициативата „Конвент на кметовете“ (Covenant of Mayors) е доказателство за това, а Комитетът на регионите изготви редица становища, в които се подчертават ангажираността и волята на поднационалните власти за търсенето на решение на тези въпроси.

КР се превърна във все по-активен партньор на Конвента на кметовете, инициативата на Европейската комисия, чието начало беше поставено през 2008 г., за да насърчи политическите лидери на местно равнище да се ангажират с намаляването на въглеродните емисии, свързани с производството на енергия и да развиват използването на възобновяеми енергийни източници. Сред над хилядата подписали това споразумение страни са и редица членове на КР или местните и регионалните власти, които те представляват. Г‑н Ван ден Бранде призова Гюнтер Йотингер, чието портфолио, свързано с енергетиката, включва и Конвента на кметовете, да възложи по-ясна и по-активна роля на КР в развитието на Конвента, като цитира неотдавнашните усилия на Комитета за договаряне на споразумение за сътрудничество с Конференцията на кметовете на САЩ. Очаква се споразумението да бъде подписано през идните месеци и да даде възможност за обмен на най-добри практики между кметовете от двете страни на Атлантическия океан. Наскоро Платформата за наблюдение на Лисабонската стратегия (Lisbon Monitoring Platform) също започна консултации в сътрудничество с Конвента на кметовете, с цел създаване на всеобхватна база данни за действията в областта на климата на местно и регионално равнище в целия ЕС.

„КР е твърд поддръжник на Конвента на кметовете от създаването му и ние последователно насърчавахме нашите членове и местните и регионалните власти, които те представляват, да го подпишат. Но ние вярваме, че Конвентът може да стори много повече, както показват преговорите с Конференцията на кметовете на САЩ. Нашата мрежа от контакти с други сдружения и организации, представляващи местните и регионалните власти в други части на света, ни поставя в добра позиция за договаряне на подобни споразумения за сътрудничество и имаме дръзката, но постижима амбиция да създадем световна мрежа за действия в областта на климата на местно и регионално равнище. Призоваваме кандидата за комисар г-н Йотингер да признае официално ролята на Комитета в рамките на Конвента на кметовете. Като асамблея на представителите на местните и регионалните власти в ЕС КР би трябвало да бъде първият, към когото да се отправят свързаните с ЕС въпроси, засягащи и изискващи участието на поднационалните власти и КР е готов да изпълнява тази първостепенна роля за Конвента на кметовете.“

Конвентът на кметовете обаче е само една от многото инициативи и г-н Ван ден Бранде поиска от предложената за комисар по въпросите на климата Кони Хедегаард да обясни как смята да насърчи включването на местното и регионалното равнище в колективния отговор на ЕС на неуспеха в Копенхаген. „ЕС изрази разочарованието си от липсата на амбиция в споразумението от Копенхаген и се ангажира да продължи усилията си за намаляване на емисиите. Сега тези усилия трябва да признаят и работата на местните и регионалните власти и ние ще очакваме от кандидата за комисар г-жа Хедегаард да представи предложението си за приемане на подход на многостепенно управление за справяне с този въпрос. Работата на Комитета на регионите по толкова различни въпроси като системата на ЕС за търговия с емисии, емисиите от транспорта и рециклирането на отпадъците, наред с другото, показва ясно, че местното и регионалното равнище са натрупали богат опит в справянето с тези въпроси. Надяваме се и очакваме новият комисар по въпросите на климата да се възползва от този опит в рамките на цялостна европейска стратегия, заяви г-н Ван ден Бранде.

Повече информация относно позицията на КР по въпроси, свързани с изменението на климата и енергетиката, включително и Конвента на кметовете, можете да намерите на уебсайта на КР.

Посетете уебсайта на КР: www.cor.europa.eu

Комитетът на регионите

Комитетът на регионите е асамблея на регионалните и местните власти в ЕС. Мисията на неговите 344 членове от 27-те държави-членки е да привличат за участие представляваните от тях регионални и местни власти и общности в процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информират за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета по политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти.

За повече информация, моля свържете се с:

Chris Jones

тел.: +32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

За да прочетете предишни съобщения за медиите, натиснете тук.


Side Bar