Navigation path

Left navigation

Additional toolsTisková zpráva

Shromáždění EU regionálních a místních zástupcůCOR/10/4

V Bruselu dne 12. ledna 2010

Předseda Van den Brande připomíná panu Barnierovi, že je zapotřebí spolup racovat s místními a regionálními orgány v klíčové oblasti služeb

V souvislosti se slyšením v Evropském parlamentu dne 13. ledna, kterého se účastní Michel Barnier, kandidát na eurokomisaře pro oblast vnitřního trhu a služeb, vydal předseda Výboru regionů EU Luc Van den Brande příhodně načasovanou připomínku týkající se povinnosti Komise konzultovat místní a regionální zástupce a zdůraznil, že veškeré nové návrhy EU v oblasti služeb musejí respektovat zásady subsidiarity a partnerství.

„Lisabonská smlouva Výboru regionů přinesla mnoho nových změn, mimo jiné i rozšíření oblastí politik, v nichž musí být VR konzultován, na služby obecného zájmu. Jelikož jsou tyto veřejné a sociální služby z velké části poskytovány na místní a regionální úrovni, je jedině správné, že bude VR v souvislosti se všemi navrhovanými změnami způsobu regulace této oblasti na úrovni EU konzultován. Ve svých odpovědích na otázky kladené členy Výboru Evropského parlamentu pro vnitřní trh pan Barnier, kandidát na komisaře, zdůraznil, že odvětví služeb považuje za klíčovou hnací sílu evropského hospodářského růstu – tento názor sdílí i Výbor regionů. Evropská komise letos provede přezkum směrnice EU o službách a veškeré změny, které bude kandidát na komisaře pan Barnier navrhovat, budou pod přísným dohledem VR v rámci jeho nového práva na konzultaci,“ prohlásil pan Van den Brande.

Zvláštní pozornost bude VR věnovat otázce sociálních služeb obecného zájmu (SSOZ) – jako je bydlení, či pomoc starším občanům –, které jsou často poskytovány na mís tní nebo regionální úrovni. Ve svém stanovisku k SSOZ, které připravil Jean-Louis Destans (SES/FR), VR zdůrazňuje, že při poskytování těchto služeb musí být i nadále uplatňována zásada subsidiarity a že rozhodnutí o tom, jakým způsobem tyto služby nejlépe poskytovat, financovat a organizovat, spočívá na členských státech či jejich místních a regionálních zástupcích.

VR však také uznává, že je zapotřebí větší jistoty ve smyslu slučitelnosti poskytování SSOZ s právem EU, a to zejména s pravidly, kterými se řídí vnitřní trh. „Pro nedostatek právní jistoty pro SSOZ je tendence podrobovat tyto služby v přílišné míře všeobecným předpisům o hospodářské soutěži a vnitřním trhu, což by však mohlo být nevhodné pro zvláštní úkoly, které jim svěřují především místní a regionální orgány,“ říká se v tomto stanovisku. „Tato právní nejistota byla zřejmá v rámci debaty o tom, zda mají být SSOZ začleněny do návrhu směrnice o službách na vnitřním trhu či nikoli, a vedla k jejich vyloučení z působnosti této směrnice.“

Předseda Van den Brande dodává: „Ve svých odpovědích poslancům EP Michel Barnier jasně uvedl, že se v rámci nové Lisabonské smlouvy zavazuje k užší spolupráci s Evropským parlamentem a Evropskou radou. Očekáváme, že se tato atmosféra posílené spolupráce rozšíří i na VR, což je instituce, kterou kandidát na komisaře pan Barnier dobře zná ze svého působení na postu komisaře pro regionální politiku v Prodiho Komisi.“ Pan Barnier byl jedním z klíčových spojenců VR v jeho záměru vtělit zásadu teritoriální soudržnosti do Lisabonské smlouvy a zvýšit jeho pravomoci coby evropského „strážce“ subsidiarity, který oplývá silou na ochranu místních a regionálních kompetencí. „Protože známe jeho přesvědčení, máme důvod věřit, že pan Barnier bude dělat víc, než jen naslouchat, a to tím spíše, že Lisabonská smlouvá dává VR nové možnosti, jak zajistit, aby se postupovalo v souladu s jeho stanovisky. VR má coby shromáždění zastupující místní a regionální orgány v EU, které jsou hlavními poskytovateli sociálních služeb obecného zájmu, legitimní úlohu při přípravě politiky v této oblasti a toto naše právo budeme důrazně hájit.“

Navštivte internetové stránky VR: www.cor.europa.eu

Výbor regionů

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců. Úkolem jeho 344 členů ze všech 27 členských států EU je zapojit orgány regionální a místní samosprávy a společenství, která reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Další informace poskytne:

Chris Jones

Tel. + 32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Předcházející tiskové zprávy jsou k dispozici zde


Side Bar