Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressmeddelande

EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare

COR/10/36

Bryssel den 15 april 2010

Regionkommittén presenterar förslag till reform av sammanhållningspolitiken

50 miljarder euro om året står på spel i den kommande reformen av EU:s regionalpolitik. För att säkerställa att regionernas och städernas önskemål beaktas i ett tidigt stadium presenterade Regionkommittén i dag sitt förslag till hur EU:s sammanhållningspolitik bör se ut efter 2013. Efter en debatt under plenarsessionen med Johannes Hahn, kommissionsledamot med ansvar för regionalpolitiken, antog ReK:s lokalt och regionalt folkvalda ett utkast till förberedande yttrande som Michael Schneider (DEPPE) utarbetat. I yttrandet uppmanas EU:s partner och de nationella regeringarna att bibehålla en ambitiös sammanhållningspolitik som ett "centralt inslag" i den europeiska integrationsmodellen.

Med hjälp av EU:s regionalstöd finansieras tusentals projekt som EU-medborgarna har glädje av, från järnvägsförbindelser till yrkesutbildning. Den nuvarande EU-budgeten löper fram till 2013, men viktiga beslut som rör bestämmelser för stödberättigande och finansieringsnivåer för perioden efter 2013 fattas eventuellt redan nästa år. Efter omfattande samråd utarbetade Michael Schneider, statssekreterare med ansvar för Europafrågor i delstaten Sachsen-Anhalt, ett utkast till förberedande yttrande om sammanhållningspolitikens framtid. Yttrandet antogs efter ändringar vid Region­kommitténs plenarsession i dag. Därmed blev ReK det första EU-organ som formulerade en officiell ståndpunkt i frågan.

"Tanken är att varaktigheten i de europeiska interventionerna ska ge alla regioner utvecklingssäkerhet och passa in i deras särskilda situation, utan att regionerna ska behöva frukta att finansieringen dras in", kommenterade Michael Schneider. "Jag anser emellertid att större delen av sammanhållnings­finansieringen även fortsättningsvis bör inriktas på de mest behövande regionerna. Jag menar också att de befintliga kriterierna har visat sig fungera." Med särskild hänvisning till de s.k. övergångsregionerna, där den framtida finansieringen är i fara, tillade han: "Övergångsregioner behöver beaktas särskilt. Stödet till regioner som inte kommer att omfattas av konvergensmålet bör även framöver garanteras, oberoende av hur den framtida regionalpolitiken byggs upp och hur målen kommer att se ut."

EU-kommissionär Johannes Hahn, som deltog i en ReK-plenarsession för första gången, sade: "Vi förenas av ett gemensamt intresse att stärka den regionala och lokala nivån. Om vi vill öka EU:s synlighet sker det bäst genom en kraftfull regionalpolitik. Vad vi behöver är jämvikt mellan en inriktning på utvalda huvudprioriteringar och maximal flexibilitet för ett skräddarsytt genomförande av dessa prioriteringar i regionerna."

Michel Delebarre (FRPSE), borgmästare i Dunkerque och ordförande för ReK:s utskott för territoriell sammanhållningspolitik, välkomnade kommissionsledamot Johannes Hahns åtagande att samarbeta med Regionkommittén men betonade att "Ni har en kamp framför Er i kommissionskollegiet, där vissa av Era kolleger inte nödvändigtvis värnar sammanhållningspolitiken. Ni måste nu öka medvetenheten om de följder som EU:s politik får ute i regionerna. Sammanhållningspolitiken kan inte förväntas reparera de skador som EU-politiken på övriga områden orsakar."

Huvudpunkter i Regionkommitténs förberedande yttrande

EU:s regionala och lokala företrädare anser att man vid vidareutvecklingen av den europeiska sammanhållningspolitiken även i framtiden måste rikta in sig på att varaktigt övervinna utvecklingsproblem och att öka den hållbara tillväxten och sysselsättningen i Europas regioner, att stödja social integration och konkurrensförmåga i alla medlemsstater och regioner och att värna om subsidiaritet och finansiell hållbarhet. Tack vare systemet med flernivåstyre kan Europa eftersträva gemensamma mål och samtidigt göra det möjligt att fastställa prioriteringar på lokal och regional nivå. Häri och i den finansiella solidariteten består enligt Regionkommittén den europeiska struktur­politikens mervärde.

Regionkommitténs ledamöter anser vidare att sammanhållningspolitiken även fortsättningsvis bör tillämpas på alla EU:s regioner, med särskild inriktning på de mest behövande regionerna. Den största delen av de tillgängliga resurserna måste också i fortsättningen gå till de mest behövande och mest problemdrabbade medlemsstaterna och regionerna i EU. Också övergångsregioner behöver särskilt stöd för att de framgångar som uppnåtts inte ska äventyras genom att stödet faller bort. Målet "regional konkurrenskraft och sysselsättning" måste även i fortsättningen hjälpa alla andra EU-regioner att öka framför allt innovation, social sammanhållning och konkurrenskraft.

Regionkommittén understryker att det stöd som hittills getts till gränsöverskridande, transnationellt och mellanregionalt samarbete har visat sig fungera bra och bör finnas kvar och ökas efter 2013. Enligt Regionkommittén krävs det inte att man under varje stödperiod genomför en fullständig överensstämmelseprövning av förfarandena avkall på det kravet skulle leda till minskad byråkrati i sammanhållningspolitiken. Det borde räcka med att man erkänner etablerade nationella bidragsregler.

Sammanhållningens nuvarande principer när det gäller systemet med flernivåstyre, den fleråriga programplaneringen, partnerskap, koncentration, indikatorsbaserad programstyrning och utvärdering har visat sig fungera bra. Regionkommittén motsätter sig därför en förkortning av programcykeln från nuvarande sju år.

Den subsidiära modellen måste finnas kvar och utvecklas vidare. Det handlar framför allt om att man måste fortsätta stärka de lokala och regionala myndigheternas roll i alla faser av planering, genomförande och utvärdering av sammanhållningspolitiken.

Den konsoliderade versionen av det förberedande yttrandet finns tillgänglig på ReK:s webbplats inom kort.

Relevanta länkar:

Intervju med Johannes Hahn, EU-kommissionsledamot med ansvar för regionalpolitik.

Intervju med Michael Schneider (DEPPE), ReK:s föredragande för yttrandet om sammanhållnings­politikens framtid.

Intervju med Michel Delebarre (FRPSE), ordförande för ReK:s utskott för territoriell sammanhållningspolitik

Intervju med Flo Clucas (UKALDE), ReK:s föredragande för yttrandet om kommissionens sjätte rapport om ekonomisk och social sammanhållning

Besök Regionkommitténs webbplats: www.cor.europa.eu

Regionkommittén

Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Kommitténs 344 ledamöter kommer från EU:s alla 27 medlemsstater, och deras uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU-politiken. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén på politikområden som berör städer och regioner. Kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att EU-lagstiftningen strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

För ytterligare information kontakta

Michael Alfons

EU:s regionkommitté

Tfn +32 2 282 8559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

För att läsa tidigare pressmeddelanden, klicka här.


Side Bar