Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sporočilo za javnost

Skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU

COR/10/36

Bruselj, 15. april 2010

Odbor regij predstavil obris reforme kohezijske politike

Pri načrtovani reformi regionalne politike EU je v igri 50 milijard EUR na leto. Odbor regij je danes z namenom, da se zagotovi upoštevanje zahtev regij in mest že v zgodnji fazi načrtovanja, predstavil svoje stališče glede kohezijske politike EU po letu 2013. Po razpravi na plenarnem zasedanju, katerega se je udeležil evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn, so lokalni in regionalni politični predstavniki sprejeli predhodno mnenje, ki ga je pripravil Michael Schneider (DE/EPP). V mnenju so pozvali partnerje EU in nacionalne vlade k ohranitvi ambiciozne kohezijske politike kot "osrednjega elementa" modela evropskega povezovanja.

Z regionalno pomočjo EU se sofinancira na tisoče projektov v korist evropskim državljanom, od železniških povezav do poklicnega izobraževanja. Sedanji proračun EU je določen do leta 2013, vendar pa bi se lahko pomembne odločitve o določitvi pravil glede upravičenosti in višine financiranja za obdobje po letu 2013 sprejele že naslednje leto. Po obsežnih posvetovanjih je Michael Schneider, državni sekretar nemške zvezne dežele Saška-Anhalt, pripravil osnutek predhodnega mnenja o prihodnosti kohezijske politike. Končno mnenje je bilo danes sprejeto na plenarnem zasedanju Odbora regij, ki je tako prvi organ EU, ki je pripravil uradno stališče o tem vprašanju.

Michael Schneider je ob tej priložnosti dejal: "Trajnost evropske podpore mora vsem regijam zagotoviti varnost za nadaljevanje razvoja in jim omogočiti, da se odzovejo na svoje posebne okoliščine brez skrbi, da bo financiranje omejeno. Vendar pa na splošno menim, da bi morali večino kohezijskih sredstev še naprej usmerjati v regije, ki jih najbolj potrebujejo, in da so se obstoječa merila izkazala za ustrezna." Glede tako imenovanih "prehodnih regij", za katere je prihodnje financiranje negotovo, je dodal: "Prehodnim regijam je treba nameniti posebno pozornost. Pomoč regijam, ki ne bodo več zajete v konvergenčni cilj, treba zagotoviti ne glede na to, kakšna bo prihodnja struktura regionalne politike in njenih različnih ciljev."

Evropski komisar Johannes Hahn, ki je prvič nagovoril plenarno skupščino Odbora regij, je dejal: "Združuje nas skupni interes, da se okrepi regionalna in lokalna raven. Če želimo, da bo Evropa prepoznavna, lahko to najbolje storimo prek močne regionalne politike. Zato potrebujemo dobro ravnotežje med usmerjenostjo v izbrane glavne prednostne naloge in največjo možno prožnostjo za ustrezno prilagojeno izvajanje teh nalog v regijah."

Michel Delebarre (FR/PES), župan mesta Dunkerque in predsednik komisije OR za teritorialno kohezijo, je pozdravil zavzetost komisarja Hahna za sodelovanje z Odborom regij in poudaril: "Gospod komisar, pred sabo imate težko nalogo v kolegiju komisarjev, saj nekateri vaši kolegi niso ravni zavezniki kohezijske politike. Na vas je, da povečate ozaveščenost o teritorialnih učinkih drugih politik EU. Ne moremo pričakovati, da bo kohezijska politika popravila škodo, ki jo povzročajo druge politike EU."

Glavni poudarki iz predhodnega mnenja Odbora regij

Predstavniki regionalnih in lokalnih oblasti menijo, da mora biti cilj nadaljnjega razvoja evropske kohezijske politike tudi v prihodnosti pomagati pri trajnostnem zmanjšanju zaostajanja v razvoju, krepiti trajnostno rast in zaposlovanje v evropskih regijah, podpirati socialno vključevanje in konkurenčnost v vseh državah članicah in regijah ter ohranjati subsidiarnost in finančno vzdržnost. Sistem upravljanja na več ravneh zagotavlja, da Evropa zasleduje skupne cilje, in hkrati dopušča, da se prednostne naloge določajo na regionalni in lokalni ravni. Odbor meni, da to poleg finančne solidarnosti predstavlja dodano vrednost kohezijske politike.

Člani Odbora regij se poleg tega strinjajo, da je treba nadaljevati z izvajanjem kohezijske politike v vseh evropskih regijah, pri tem pa nameniti posebno pozornost najšibkejšim regijam. Tudi v prihodnosti je treba največji del sredstev nameniti državam članicam in regijam Evropske unije, ki jih najbolj potrebujejo in se soočajo z največ problemi. Poleg tega tudi prehodne regije potrebujejo posebno podporo, da se s prekinitvijo financiranja ne ogrozijo doseženi uspehi. Cilj "konkurenčnost in zaposlovanje" mora tudi v prihodnosti vse ostale regije Evropske unije podpreti, da krepijo zlasti inovacije, socialno kohezijo in konkurenčnost.

Odbor regij poudarja, da se je dosedanja podpora za čezmejno, nadnacionalno in medregionalno sodelovanje obnesla in bi jo bilo treba nadaljevati ter okrepiti po letu 2013. Odbor meni, da za zmanjšanje birokracije na področju kohezijske politike ni treba v vsakem programskem obdobju izvesti popolnega ocenjevanja skladnosti postopkov. Zadostovati bi moralo priznanje uveljavljenih nacionalnih predpisov s področja subvencij.

Sedanja načela kohezijske politike v zvezi s sistemom upravljanja na več ravneh, večletnega načrtovanja programov, partnerstva, osredotočenosti, upravljanja programov na podlagi kazalcev in ocenjevanja so se izkazala za ustrezna. Odbor regij zato zavrača kakršnokoli skrajšanje sedemletnega programskega obdobja.

Pristop subsidiarnosti je treba ohraniti in nadalje razširiti. Sem sodi zlasti nadaljnja krepitev vloge lokalnih in regionalnih oblasti v vseh fazah načrtovanja, izvajanja in ocenjevanja kohezijske politike.

Prečiščena različica predhodnega mnenja bo v kratkem na voljo na spletni strani OR.

Sorodne povezave:

Intervju z Johanneson Hahnom, evropskim komisarjem za regionalno politiko.

Intervju z Michaelom Schneiderjem (DE/EPP), poročevalcem OR, o prihodnosti kohezijske politike

Intervju z Michelom Delebarrom (FR/PES), predsednikom komisije OR za teritorialno kohezijo

Intervju s Flo Clucas (UK/ALDE), poročevalko OR o Šestem poročilu Evropske komisije o napredku na področju gospodarske in socialne kohezije

Obiščite spletno stran OR: www.cor.europa.eu.

Odbor regij

Odbor regij je skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU. Naloga 344 članov Odbora iz vseh 27 držav članic EU je regionalne in lokalne oblasti ter skupnosti, ki jih te oblasti zastopajo, vključiti v proces odločanja ter jih seznanjati s politikami EU. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet se morajo z Odborom posvetovati o političnih področjih, ki vplivajo na regije in mesta. Odbor regij lahko vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije, če so bile kršene njegove pravice ali če meni, da zakonodaja EU krši načelo subsidiarnosti ali ne spoštuje regionalnih ali lokalnih pristojnosti.

Za več informacij je na voljo:

Michael Alfons

Odbor regij EU

Tel.: +32 2 282 8559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

Za prejšnja sporočila za javnost kliknite tukaj.


Side Bar