Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa

Zhromaždenie EU združujúce regionálnych a miestnych zástupcov

COR/10/36

Brusel 16. apríla 2010

Výbor regiónov predstavuje náčrt reformy politiky súdržnosti

V nadchádzajúcej reforme regionálnej politiky EÚ je v hre 50 miliárd eur ročne. S cieľom zaistiť, aby sa žiadosti regiónov a miest zohľadnili už v ranom štádiu, predstavil dnes Výbor regiónov svoj náčrt budúcej politiky súdržnosti EÚ po roku 2013. V nadväznosti na diskusiu v pléne s členom Európskej komisie zodpovedným za regionálnu politiku Johannesom Hahnom prijali politici zastupujúci miestne a regionálne orgány prieskumné stanovisko, ktoré vypracoval pán Michael Schneider (DE/EĽS). Výbor v stanovisku vyzýva partnerov EÚ a národné vlády, aby sa pridŕžali ambicióznej politiky súdržnosti ako „hlavnej súčasti“ európskeho integračného modelu.

Prostredníctvom regionálnej pomoci EÚ sa spolufinancujú tisíce projektov, z ktorých profitujú európski občania, počnúc železničnými sieťami až po odbornú prípravu. Terajší rozpočet EÚ je stanovený do roku 2013, avšak dôležité rozhodnutia určujúce pravidlá oprávnenosti a mieru financovania na obdobie po roku 2013 by mohli byť prijaté už na budúci rok. Štátny tajomník pre európske záležitosti spolkovej krajiny Sasko-Anhaltsko Michael Schneider po rozsiahlych konzultáciách vypracoval návrh prieskumného stanoviska o budúcnosti politiky súdržnosti. Výbor regiónov prijal dnes na plenárnom zasadnutí pozmenené stanovisko, čím sa stal prvým orgánom EÚ, ktorý zaujal oficiálny postoj k tejto otázke.

Michael Schneider uviedol: „Dlhá história európskej podpory by mala dať všetkým regiónom istotu, že môžu napredovať v rozvoji. Mala by im tiež umožniť reagovať na ich konkrétne potreby bez obáv, že financovanie by mohlo byť obmedzené. Domnievam sa však, že väčšina prostriedkov z Kohézneho fondu by mala byť aj naďalej zameraná na regióny, ktoré ich najviac potrebujú. Takisto verím, že platné kritériá preukázali svoju opodstatnenosť“. Spravodajca poukázal predovšetkým na takzvané „regióny prechádzajúce do inej kategórie“, kde je budúce financovanie ohrozené: „Treba sa osobitne zaoberať regiónmi prechádzajúcimi do inej kategórie. Regiónom, na ktoré sa už viac nebudú vzťahovať konvergenčné ciele, by sa mala zaručiť pomoc bez ohľadu na budúcu štruktúru regionálnej politiky a jej rozličné ciele.“

Člen Európskej komisie zodpovedný za regionálnu politiku Johannes Hahn vo svojom prvom vystúpení na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov vyhlásil: „Posilnenie regionálnej a miestnej úrovne je v našom spoločnom záujme. Európu môžeme najlepšie zviditeľniť prostredníctvom silnej regionálnej politiky. Potrebujeme rovnováhu medzi orientáciou na zvolené kľúčové priority a maximálnou flexibilitou pre adresné presadzovanie týchto priorít v regiónoch.“

Michel Delebarre, primátor mesta Dunkerque (FR/SES) a predseda Komisie VR pre územnú súdržnosť, privítal odhodlanie člena EK Johannesa Hahna spolupracovať s Výborom regiónov a adresoval mu tieto slová: „Čaká Vás boj v kolégiu členov Komisie, v ktorom niektorí z Vašich kolegov nepatria práve medzi spojencov politiky súdržnosti. Je na Vás, aby ste upriamili pozornosť na dôsledky, ktoré majú iné politiky z územného hľadiska. Nemožno očakávať, že politika súdržnosti napraví škody napáchané inými politikami.“

Hlavné body prieskumného stanoviska Výboru regiónov

Predstavitelia regionálnych a miestnych orgánov zastávajú názor, že európska kohézna politika sa do budúcnosti musí vyvíjať tak, aby sa aj naďalej zamerala na pomoc pri trvalo udržateľnom prekonávaní zaostávania v rozvoji, zlepšenie udržateľného rastu a zamestnanosti v regiónoch Európy, na podporu sociálneho začlenenia a konkurencieschopnosti vo všetkých členských štátoch a regiónoch, zachovanie subsidiarity a financovateľnosti. Systém viacúrovňového riadenia s decentralizovanou zodpovednosťou za programy v oblastiach podpory zabezpečuje, že Európa sa bude snažiť dosiahnuť spoločné ciele pomocou koherentných opatrení, a zároveň vytvorí priestor pre regionálne a miestne zameranie. V tom podľa Výboru regiónov spočíva prínos európskej štrukturálnej politiky, ktorý presahuje rámec finančnej solidarity.

Členovia Výboru regiónov súhlasia s tým, že túto politiku treba ďalej presadzovať vo všetkých európskych regiónoch, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať menej rozvinutým regiónom. Väčšinu svojich prostriedkov musí politika súdržnosti sústrediť do najchudobnejších a najproblematickejších členských štátov a regiónov. Regióny, ktoré prechádzajú do inej kategórie, potrebujú navyše osobitnú podporu, aby sa po zastavení tejto pomoci neohrozili úspechy, ktoré dosiahli. Cieľ „Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť“ musí aj naďalej všetky ostatné regióny v Európskej únii podporovať v ich úsilí zlepšiť predovšetkým inováciu, sociálnu súdržnosť a konkurencieschopnosť.

Výbor regiónov zdôrazňuje, že doterajšia podpora cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce sa osvedčila, a že by mala pokračovať a zvýšiť sa aj po roku 2013. S cieľom odbúrať byrokraciu pri spravovaní politiky súdržnosti nie je podľa výboru potrebné kontrolovať počas každého programového obdobia podrobne zhodu daného postupu. Uznanie osvedčených národných predpisov v oblasti financovania by malo byť postačujúce.

Súčasné zásady politiky súdržnosti v súvislosti so systémom viacúrovňového riadenia, viacročného programového plánovania, partnerstva, koncentrácie, programového riadenia založeného na ukazovateľoch a hodnotenia sa osvedčili. Z tohto dôvodu výbor odmieta skrátenie sedemročného programového obdobia.

Je potrebné zachovať subsidiárny prístup politiky súdržnosti a ďalej ho rozvíjať. Pre to treba predovšetkým posilniť úlohu miestnych a regionálnych orgánov vo všetkých fázach programovania, uplatňovania a hodnotenia kohéznej politiky.

Súhrn prieskumného stanoviska bude čoskoro k dispozícii na internetovej stránke VR.

Súvisiace linky:

Rozhovor s Johannesom Hahnom, členom EK zodpovedným za regionálny rozvoj.

Rozhovor s Michaelom Schneiderom (DE/EĽS), spravodajcom stanoviska VR o budúcnosti politiky súdržnosti.

Rozhovor s Michelom Delebarrom (FR/SES), predsedom Komisie VR pre územnú súdržnosť.

Rozhovor s Flo Clucas (UK/ALDE), spravodajkyňou stanoviska VR k Šiestej správe EK o pokroku v oblasti hospodárskej a sociálnej súdržnosti.

Navštívte internetovú stránku Výboru regiónov: www.cor.europa.eu

Výbor regiónov

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov. Poslaním jeho 344 členov pochádzajúcich z 27 členských štátov Európskej únie je zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú, a informovať ich o európskej politike. Európska komisia, Európsky parlament a Rada musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Výbor regiónov môže podať na Súdnom dvore ES žalobu, ak sú porušované jeho práva alebo sa nazdáva, že istý právny predpis EÚ je v rozpore so zásadou subsidiarity, resp. nerešpektuje právomoci regionálnych alebo miestnych orgánov.

Bližšie informácie Vám poskytne:

Michel Alfons

Výbor regiónov EÚ

Tel. +32 (0)2 546 8559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

Predchádzajúce tlačové správy nájdete tu.


Side Bar