Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/10/36

Bruksela, 16 kwietnia 2010 r.

Komitet Regionów przedstawia założenia reformy polityki spójności

W nadchodzącej reformie unijnej polityki regionalnej stawką jest 50 mld EUR rocznie. Aby zagwarantować, że wymagania miast i regionów zostaną uwzględnione w najwcześniejszym etapie, Komitet Regionów przedstawił dziś swoją wizję przyszłości polityki spójności UE po 2013 r. Po debacie na sesji plenarnej z udziałem Johannesa Hahna, europejskiego komisarza ds. polityki regionalnej, politycy lokalni i regionalni przyjęli opinię rozpoznawczą sporządzoną przez Michaela Schneidera (DE/PPE). Autor opinii wzywa partnerów unijnych i rządy krajowe do utrzymania ambitnej polityki spójności jako głównego elementu modelu integracji europejskiej.

W ramach pomocy regionalnej UE współfinansuje tysiące projektów przynoszących liczne korzyści obywatelom Europy: od linii kolejowych po szkolenia zawodowe. Obecny okres budżetowy kończy się w 2013 r., jednakże ważne decyzje dotyczące zasad kwalifikowalności i poziomów finansowania na okres po 2013 r. mogą zostać podjęte już na początku przyszłego roku. Po szeroko zakrojonych konsultacjach Michael Schneider, sekretarz stanu niemieckiego kraju związkowego Saksonia-Anhalt, sporządził projekt opinii rozpoznawczej w sprawie przyszłości polityki spójności. Komitet Regionów przyjął poprawioną opinię na dzisiejszej sesji plenarnej, stając się pierwszą instytucją unijną, która wydała oficjalne stanowisko w tej sprawie.

Michael Schneider stwierdza: „długoterminowy charakter pomocy europejskiej powinien zapewnić wszystkim regionom pewność potrzebną do rozwoju, a także odpowiadać ich szczególnej sytuacji – regiony nie będą również musiały się bać, że poziom finansowania ulegnie zmniejszeniu. Jednakże uważam, że większość środków z Funduszu Spójności powinna być w dalszym ciągu kierowana do najbardziej potrzebujących regionów i że obowiązujące kryteria się sprawdziły”. Wypowiadając się na temat regionów przechodzących okres transformacji gospodarczej, których przyszłe finansowanie jest zagrożone, dodał: „Regiony te potrzebują specjalnej uwagi. Pomoc dla regionów, które nie będą już objęte celem konwergencji, musi być zagwarantowana niezależnie od przyszłego kształtu polityki regionalnej i jej różnych celów”.

Przemawiając po raz pierwszy na sesji plenarnej Komitetu Regionów, unijny komisarz Johannes Hahn powiedział: „Jednoczy nas wspólny interes, którym jest wzmocnienie poziomu lokalnego i regionalnego. Jeżeli chcemy, aby projekt integracji europejskiej cieszył się popularnością, możemy to osiągnąć najskuteczniej dzięki sprawnej polityce regionalnej. Potrzebujemy właściwej równowagi między skupieniem się na wybranych, najważniejszych priorytetach a maksymalną elastycznością umożliwiającą ich realizację, dostosowaną do konkretnych przypadków”.

Przyjmując z zadowoleniem zobowiązanie komisarza Hahna do współpracy z Komitetem Regionów, Michel Delebarre (FR/PSE), burmistrz Dunkierki i przewodniczący komisji ds. spójności terytorialnej KR-u, ostrzegł: „Czeka pana walka w kolegium komisarzy, w którym niektórzy z pana kolegów niekoniecznie są zwolennikami polityki spójności. To od pana zależy podnoszenie poziomu wiedzy na temat skutków terytorialnych innych strategii politycznych UE. Nie można oczekiwać, że polityka spójności naprawi to, co zepsują inne unijne strategie polityczne”.

Najważniejsze punkty opinii rozpoznawczej Komitetu Regionów

Przedstawiciele lokalni i regionalni UE uważają, że polityka spójności musi rozwijać się w celu trwałego eliminowania różnic w rozwoju, wzmocnienia wzrostu zrównoważonego i zatrudnienia w regionach europejskich, wspierania włączenia społecznego i konkurencyjności we wszystkich państwach członkowskich i regionach, zagwarantowania poszanowania zasady pomocniczości oraz stabilizacji finansowej. Dzięki systemowi wielopoziomowego sprawowania rządów Europa może realizować wspólne cele, pozostawiając równocześnie swobodę wybierania własnych priorytetów władzom lokalnym i regionalnym. Zdaniem Komitetu Regionów stanowi to, jako uzupełnienie solidarności finansowej, wartość dodaną polityki spójności.

Członkowie Komitetu Regionów zgadzają się, że polityka spójności powinna nadal stosować się do wszystkich regionów europejskich, koncentrując się w szczególności na regionach najbardziej potrzebujących pomocy. Największą część dostępnych środków w dalszym ciągu należy przeznaczać dla państw członkowskich i regionów znajdujących się w najgorszej sytuacji i najbardziej takiej pomocy potrzebujących. Ponadto regionom w okresie przejściowym należy udzielić specjalnej pomocy, aby wyniki przeprowadzonych w nich zmian nie poszły na marne z powodu wstrzymania wsparcia finansowego. W ramach celu „Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” trzeba nadal wspomagać wszystkie pozostałe regiony Unii Europejskiej, przede wszystkim w zakresie innowacji, spójności społecznej i konkurencyjności.

Komitet Regionów podkreśla, że dotychczasowe wsparcie dla współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej przyniosło oczekiwane rezultaty, wobec czego należy je kontynuować, a nawet zwiększyć po roku 2013. Komitet uważa, że w celu ograniczenia biurokracji w polityce spójności nie jest konieczne przeprowadzanie pełnej kontroli spełnienia wymagań w każdym okresie finansowania. Zamiast tego należy uznać za wystarczające obowiązujące zasady dotyczące finansowania krajowego.

Obowiązujące obecnie zasady polityki spójności w odniesieniu do systemu wielopoziomowego sprawowania rządów, wieloletniego planowania programów, partnerstwa, koncentracji, zarządzania programami i ich oceny opartej na wskaźnikach, sprawdziły się, dlatego też Komitet Regionów nie zgadza się na jakiekolwiek skrócenie ram czasowych siedmioletniego programu.

Należy utrzymać i dalej rozwijać podejście oparte na zasadzie pomocniczości. Powinno ono polegać przede wszystkim na dalszym umacnianiu roli samorządów lokalnych i regionalnych w opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie polityki spójności na wszystkich etapach.

Skonsolidowana opinia rozpoznawcza będzie wkrótce dostępna na stronie KR-u.

Pokrewne linki:

Wywiad z Johannesem Hahnem, unijnym komisarzem ds. polityki regionalnej

Wywiad z Michaelem Schneiderem (DE/PPE), sprawozdawcą KR-u w sprawie przyszłości polityki spójności

Wywiad z Michelem Delebarre’em (FR/PSE), przewodniczącym Komisji Polityki Spójności Terytorialnej KR-u

Wywiad z Flo Clucas (UK/ALDE), sprawozdawcą KR-u w sprawie szóstego sprawozdania Komisji Europejskiej w sprawie postępów w dziedzinie spójności gospodarczej i społecznej

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków ze wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz społeczności, które reprezentują, w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeżeli naruszone zostaną jego prawa lub jeżeli uzna, że dany akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Michael Alfons

tel.: +32 (0)2 546 8559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe – kliknij tutaj.


Side Bar