Navigation path

Left navigation

Additional tools

Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

COR/10/36

Brussel, 15 april 2010

Comité van de Regio's presenteert plan voor hervorming van het cohesiebeleid

Het gaat om een bedrag van 50 miljard euro per jaar bij de aanstaande hervorming van het regionaal beleid van de EU. Om ervoor te zorgen dat al in een vroeg stadium rekening wordt gehouden met de wensen van de regio's en steden presenteerde het Comité van de Regio's vandaag zijn plan voor de toekomst van het EU-cohesiebeleid na 2013. Tijdens de zitting werd eerst van gedachten gewisseld met Johannes Hahn, eurocommissaris van Regionaal beleid, waarna de lokale en regionale politici een verkennend advies van Michael Schneider (DE/EVP) goedkeurden. Daarin worden EU-partners en nationale regeringen aangespoord om vast te houden aan een ambitieus cohesiebeleid als "kernonderdeel" van het Europese integratiemodel.

De cofinanciering die de regionale steun van de EU biedt, komt de burgers in Europa ten goede via duizenden projecten, van spoorwegverbindingen tot beroepsopleiding. Het huidige EU-budget loopt tot 2013, maar volgend jaar zouden al belangrijke besluiten over de selectiecriteria en financieringsniveaus genomen kunnen worden. Na uitvoerig overleg heeft Michael Schneider, staatssecretaris bij de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt, een ontwerp van verkennend advies over de toekomst van het cohesiebeleid opgesteld. Het gewijzigde advies werd vandaag goedgekeurd tijdens de zitting van het Comité van de Regio's, waarmee het Comité het eerste EU-orgaan werd dat een officieel standpunt hierover heeft geformuleerd.

Michael Schneider: "Langdurige Europese steun moet deze regio's garanderen dat ze zich verder kunnen ontwikkelen en hun in staat stellen hun eigen specifieke situatie het hoofd te bieden zonder angst dat paal en perk aan de financiering wordt gesteld. In het algemeen vind ik wel dat de het merendeel van de middelen bestemd moet blijven voor die regio's die daaraan de grootste behoefte hebben en dat de bestaande criteria hun waarde hebben bewezen." En onder verwijzing naar de zgn. "overgangsregio's", die buiten de boot dreigen te vallen: "Overgangsregio's verdienen extra aandacht. Regio's die niet langer onder de convergentiedoelstelling vallen moeten steun blijven ontvangen, ongeacht de toekomstige opzet van het regionaal beleid en de doelstellingen daarvan."

Eurocommissaris Johannes Hahn sprak de voltallige vergadering van het Comité van de Regio's voor de eerste keer toe: "Wij worden verenigd door een gemeenschappelijk belang: versterking van het regionale en lokale niveau. De beste manier om Europa op de kaart zetten is door middel van een sterk regionaal beleid. Enerzijds moeten we ons concentreren op geselecteerde kernprioriteiten, anderzijds moet er zoveel mogelijk flexibiliteit worden geboden om de tenuitvoerlegging van deze prioriteiten af te stemmen op de regionale situatie. Wat we nodig hebben is een goed evenwicht tussen deze twee zaken."

Michel Delebarre (FR/PSE), burgemeester van Duinkerken en voorzitter van de CvdR-commissie Territoriale samenhang, was ingenomen met de toezegging van eurocommissaris Hahn om met het Comité van de Regio's samen te werken. Hij benadrukte: "Commissaris, u gaat nog een hele strijd tegemoet binnen het College van commissarissen; niet al uw collega's zijn per definitie voorstander van cohesiebeleid. Het is aan u om hen bewust te maken van de territoriale gevolgen van ander EU-beleid. Er kan niet van het cohesiebeleid worden verwacht dat het de schade herstelt die door ander EU-beleid is aangericht."

Hoofdpunten van het verkennende advies van het Comité van de Regio's

De regionale en lokale vertegenwoordigers in de EU zijn van mening dat de verdere ontwikkeling van het Europese cohesiebeleid erop gericht dient te zijn ook in de toekomst ontwikkelingsachterstanden blijvend te verkleinen, duurzame groei en werkgelegenheid in de Europese regio's op een hoger peil te brengen, sociale integratie, en concurrentievermogen in alle lidstaten en regio's te ondersteunen, subsidiariteit en betaalbaarheid te waarborgen. Dankzij het multilevel governance-systeem, met zijn decentrale verantwoordelijkheid voor de programma's in de steungebieden, kan Europa met coherente maatregelen gemeenschappelijke doelstellingen nastreven terwijl er ook ruimte is voor regionale en lokale prioriteiten. Hierin ligt volgens het Comité de meerwaarde van het Europese structuurbeleid, die verder gaat dan financiële solidariteit.

De leden van het Comité van de Regio's zijn het er tevens over eens dat het cohesiebeleid ingezet dient te worden in alle Europese regio's, waarbij extra aandacht uitgaat naar de regio's met de grootste achterstand. De via het cohesiebeleid beschikbare middelen moeten voor het merendeel besteed blijven worden in de lidstaten en regio's van de EU die daaraan de grootste behoefte hebben of die de grootste problemen kennen. Daarnaast hebben de overgangsregio's specifieke steun nodig om te voorkomen dat de dankzij het geld uit de structuurfondsen behaalde resultaten teniet worden gedaan doordat subsidies wegvallen. Uit hoofde van de doelstelling "concurrentievermogen en werkgelegenheid" moeten ook alle andere regio's uit de EU steun blijven krijgen voor de bevordering van met name innovatie, sociale samenhang en concurrentievermogen.

Het Comité van de Regio's benadrukt dat de huidige ondersteuning van de grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking succesvol is gebleken en ook na 2013 in versterkte vorm voortgezet dient te worden. Wat terugdringing van de administratieve rompslomp in het cohesiebeleid betreft, ziet het Comité geen noodzaak om iedere programmeringsperiode een volledige conformiteitsbeoordeling uit te voeren. De bestaande nationale voorschriften met betrekking tot subsidies zouden voldoende moeten zijn.

Multilevel governance, meerjarenplanning, partnerschap, concentratie, op indicatoren gebaseerd programmabeheer en evaluatie zijn succesvolle uitgangspunten van het cohesiebeleid gebleken. Het Comité is er daarom op tegen de zevenjarige looptijd van de programma's in te korten.

De op subsidiariteit gebaseerde aanpak moet behouden blijven en vaker gevolgd gaan worden. Met name zouden de lokale en regionale overheden een grotere rol moeten krijgen in alle programmerings-, uitvoerings- en evaluatiefasen van het cohesiebeleid.

Het verkennend advies zal binnenkort op de website van het CvdR komen te staan.

Links:

Interview met Johannes Hahn, eurocommissaris van Regionaal beleid

Interview met Michael Schneider (DE/EVP), CvdR-rapporteur m.b.t. de toekomst van het cohesiebeleid

Interview met Michel Delebarre (FR/PSE), voorzitter van de commissie Territoriale samenhang van het CvdR

Interview met Flo Clucas (UK/ALDE), CvdR-rapporteur m.b.t. het Zesde voortgangsverslag van de Europese Commissie over de economische en sociale cohesie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Michael Alfons

Comité van de Regio's van de Europese Unie

Tel.: +32 (0)2 546 8559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

Klik hier voor eerdere persberichten van het CvdR.


Side Bar