Navigation path

Left navigation

Additional tools

Paziņojums presei

ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja

COR/10/36

Briselē, 2010. gada 16. aprīlī

Reģionu komiteja izklāsta savu redzējumu par kohēzijas politikas reformu

50 miljardu eiro gadā — tāda ir likme gaidāmajā ES reģionālās politikas reformā. Lai garantētu, ka reģionu un pilsētu vajadzības jau laikus tiek ņemtas vērā, Reģionu komiteja šodien iepazīstināja ar savām pamatnostādnēm saistībā ar ES kohēzijas politikas nākotni pēc 2013. gada. Pēc plenārsesijā notikušajām debatēm, kurās piedalījās arī Eiropas reģionālās politikas komisārs Johannes Hahn, vietējā un reģionālā līmeņa politiķi pieņēma Michael Schneider (DE/PPE) sagatavotu perspektīvas atzinumu. Tajā dalībvalstu valdības un ES partneri aicināti saglabāt Eiropas integrācijas modeļa stūrakmeni — vērienīgu kohēzijas politiku.

ES reģionālais atbalsts — tas ir līdzfinansējums dzelzceļa savienojumiem, profesionālajai izglītībai un tūkstošiem citu projektu, kuri dod labumu Eiropas iedzīvotājiem. Pašreizējais ES budžets aptver laikposmu līdz 2013. gadam, taču jau nākamgad varētu tikt pieņemti svarīgi lēmumi par finansējuma apmēru un atbilstības noteikumiem periodā pēc 2013. gada. Saksijas–Anhaltes federālās zemes valsts sekretārs Michael Schneider pēc plašas apspriešanās izstrādājis perspektīvas atzinuma projektu "Kohēzijas politikas nākotne”. Atzinumu ar grozījumiem šodien pieņēma Reģionu komitejas plenārsesijā, un tādējādi Komiteja ir kļuvusi par pirmo ES iestādi, kas par šo tematu paudusi oficiālu nostāju.

Michael Schneider norādīja: “Eiropas atbalstam jābūt ilgtspējīgam, lai visiem reģioniem būtu pārliecība, ka tajos var turpināt attīstību un darboties atbilstīgi konkrētā reģiona apstākļiem, nebaidoties, ka finansējums varētu ierobežot. Tomēr kopumā es uzskatu, ka kohēzijas finansējums arī turpmāk lielākoties jāizmanto tiem reģioniem, kuros ir visvairāk vajadzību, un ir redzams, ka pašreizējie kritēriji izrādījušies lietderīgi.” Īpaši pievēršoties tā sauktajiem “pārejas reģioniem”, kuru turpmākais finansējums ir apdraudēts, viņš piebilda: “Sevišķas rūpes jāvelta pārejas reģioniem. Tiem reģioniem, uz kuriem vairs neattieksies konverģences mērķi, atbalsts jāgarantē neatkarīgi no reģionālās politikas turpmākās uzbūves un no dažādajiem šīs politikas uzdevumiem.”

Pirmo reizi uzrunājot Reģionu komitejas plenārsesijas dalībniekus, ES komisārs Johannes Hahn teica: “Mūs vieno kopīgas intereses — stiprināt reģionālo un vietējo līmeni. Ja mēs vēlamies, lai Eiropa būtu pamanāmāka, vislabāk to var izdarīt ar stingru reģionālo politiku. Mums ne tikai jākoncentrējas uz atsevišķām pamata prioritātēm, bet arī jārīkojas ārkārtīgi elastīgi un šo prioritāšu īstenošanā jāpielāgojas reģionu īpatnībām.”

Veltot atzinīgus vārdus par komisāra J. Hahn apņēmību sadarboties ar Reģionu komiteju, Denkerkas mērs un RK Teritoriālās kohēzijas politikas komisijas priekšsēdētājs Michel Delebarre (FR/PSE) uzsvēra: “Komisār, jūs gaida cīņa komisāru kolēģijā, jo ne visi jūsu kolēģi kaismīgi atbalsta kohēzijas politiku. Jūsu ziņā ir veicināt izpratni par to, kāda teritoriālā ietekme ir pārējām ES politikas jomām. Nevar gaidīt, ka kohēzijas politika novērsīs kaitējumu, ko radījušas citas ES politikas jomas.”

Reģionu komitejas perspektīvas atzinuma galvenās nostādnes

ES reģionālie un vietējie pārstāvji uzskata, ka kohēzijas politika jāvirza tā, lai arī turpmāk ilgtspējīgā veidā ievērojami mazinātu attīstības līmeņa atšķirības, veicinātu gan ilgtspējīgu izaugsmi un nodarbinātību Eiropas reģionos, gan sociālo iekļaušanu un konkurētspēju visās dalībvalstīs un reģionos, ievērotu subsidiaritātes principu un nodrošinātu finansiālo stabilitāti. Daudzlīmeņu pārvaldības sistēma palīdz sasniegt Eiropas kopīgos mērķus un vienlaikus paver iespēju izraudzīties vietējās un reģionālās prioritātes. Reģionu komiteja uzskata, ka līdztekus finansiālajai solidaritātei tas ir vēl viens piemērs, kas liecina par kohēzijas politikas pievienoto vērtību.

Reģionu komitejas locekļi ir vienisprātis, ka kohēzijas politika arī turpmāk jāīsteno visos Eiropas reģionos, īpašu uzmanību pievēršot vājāk attīstītajiem reģioniem. Lielāko daļu resursu jāturpina novirzīt tām dalībvalstīm un reģioniem, kuros ir visvairāk vajadzību un problēmu. Turklāt īpašs atbalsts vajadzīgs arī pārejas reģioniem, lai palīdzības pārtraukšana tajos neapdraudētu līdz šim gūtos panākumus. Saskaņā ar konkurētspējas un nodarbinātības mērķi atbalsts jāturpina sniegt arī visiem pārējiem Eiropas Savienības reģioniem, tādējādi sekmējot inovāciju, sociālo kohēziju un konkurētspēju.

Reģionu komiteja uzsver, ka līdz šim veiktā pārrobežu, starptautiskās un starpreģionu sadarbības atbalstīšana uzskatāma par sekmīgu un būtu jāturpina un jāstiprina arī pēc 2013. gada. Lai kohēzijas politikā mazinātu birokrātiju, Reģionu komiteja uzskata, ka katrā plānošanas periodā nav jāveic pilnīga procedūru atbilstības pārbaude. Labāks risinājums būtu atzīt par pietiekamiem pašreizējos noteikumus par valstu finansējuma piešķiršanu.

Par piemērotiem uzskatāmi kohēzijas politikas līdzšinējie principi tādās jomās kā daudzlīmeņu pārvaldības sistēma, daudzgadu plānošana, partnerība, koncentrācija, uz rādītājiem balstīta programmu vadība un novērtējums. Tāpēc Reģionu komiteja nepiekrīt septiņus gadus ilgā plānošanas perioda saīsināšanai.

Jāsaglabā un vēl vairāk jāpilnveido subsidiārā pieeja. Šai nolūkā vissvarīgākais ir vēl vairāk nostiprināt vietējo un reģionālo pašvaldību lomu visos kohēzijas politikas plānošanas, īstenošanas un novērtēšanas posmos.

Konsolidēts perspektīvas atzinums drīz būs pieejams RK tīmekļa vietnē.

Saistīti materiāli:

Intervija ar Johannes Hahn, ES reģionālās politikas komisāru

Intervija ar Michael Schneider (DE/PPE), RK ziņotāju par kohēzijas politikas nākotni

Intervija ar Michel Delebarre (FR/PSE), RK Teritoriālās kohēzijas politikas komisijas priekšsēdētāju

Intervija ar Flo Clucas (UK/ALDE), RK ziņotāju par Eiropas Komisijas Sesto progresa ziņojumu par ekonomisko un sociālo kohēziju

Apmeklējiet RK tīmekļa vietni — www.cor.europa.eu!

Reģionu komiteja

Reģionu komiteja ir ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja. Tās 344 locekļu, kuri pārstāv ES visas 27 dalībvalstis, uzdevums ir iesaistīt vietējās un reģionālās pašvaldības un kopienas ES lēmumu pieņemšanas procesā un informēt tās par ES politiku. Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei ir jākonsultējas ar RK par tām politikas jomām, kas skar reģionus un pilsētas. Komiteja var arī vērsties Eiropas Savienības Tiesā, ja ir pārkāptas tās tiesības vai ja tā uzskata, ka kādā ES tiesību aktā nav ievērots subsidiaritātes princips vai ignorētas reģionālo un vietējo pašvaldību pilnvaras.

Sīkāka informācija pieejama, sazinoties ar

Michael Alfons

ES Reģionu komiteja

Tel.: +32 (0)2 546 8559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

Lai izlasītu iepriekšējos paziņojumus presei, noklikšķiniet šeit.


Side Bar