Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pranešimas spaudai

ES regionų ir vietos atstovų asamblėja

COR/10/36

2010 m. balandžio 16 d., Briuselis

Regionų komitetas pristato sanglaudos politikos reformos metmenis

Būsimoji ES regioninės politikos reforma kainuos 50 milijardų eurų per metus. Regionų komitetas, norėdamas užtikrinti, kad regionų ir miestų pageidavimai būtų išgirsti kuo anksčiau, šiandien pristatė savo parengtus būsimos ES sanglaudos politikos po 2013 m. metmenis. Įvykus plenarinėms diskusijos su Johannes Hahn, už regioninę politiką atsakingu Europos Komisijos nariu, vietos ir regionų politikai patvirtino Michael Schneider (DE/ELP) parengtą perspektyvinę nuomonę. Nuomonėje ES partneriai ir nacionalinės vyriausybės raginami išsaugoti plataus užmojo sanglaudos politiką, kuri yra „svarbiausias europinio integracijos modelio elementas“.

ES teikiamos regioninės pagalbos lėšomis finansuojama tūkstančiai Europos piliečiams naudingų projektų, pradedant geležinkeliais ir baigiant profesiniu švietimu. Dabartinis ES biudžetas patvirtintas iki 2013 m., tačiau jau kitais metais galima priimti svarbius sprendimus, apibrėžiančius tinkamumo paramai gauti taisykles ir laikotarpio po 2013 m. finansavimo lygius. Po išsamių konsultacijų už Europos reikalus atsakingas Vokietijos Saksonijos-Anhalto federalinės žemės valstybės sekretorius Michael Schneider parengė perspektyvinės nuomonės projektą dėl sanglaudos politikos ateities. Šiandienos plenarinėje sesijoje priėmęs iš dalies pakeistą nuomonę, Regionų komitetas tapo pirmuoju ES organu, pareiškusių oficialią poziciją šiuo klausimu.

Michael Schneider pakomentavo: „Ilgalaikis europinės paramos pobūdis turėtų būti visiems regionams paskata tęsti vystymą ir skatinti juos pačius spręsti konkrečias savo problemas, nebijant, kad finansavimas bus apribotas. Tačiau, apskritai imant, aš manau, kad pagrindinė sanglaudos lėšų dalis turėtų ir toliau būti skiriama didžiausių problemų turintiems regionams ir kad taikomi kriterijai pasiteisino.“ Atkreipdamas dėmesį į vadinamuosius „pereinamojo laikotarpio regionus“, kurių būsimam finansavimui kyla pavojus, jis pridūrė: „Reikia ypač pasirūpinti pereinamąjį laikotarpį išgyvenančiais regionais. Nepriklausomai nuo būsimos regioninės politikos sąrangos ir įvairių jos tikslų, pagalba taip pat turėtų būti užtikrinta ir regionams, kuriems konvergencijos tikslas nebetaikomas.“

Europos Komisijos narys Johannes Hahn, pirmą kartą kalbėdamas Regionų komiteto plenarinėje sesijoje, pasakė: „Mus vienija bendras interesas stiprinti regioninį ir vietos lygmenis. Norėdami užtikrinti didesnį Europos populiarumą, geriausiai tai galime padaryti pasitelkdami stiprią regioninę politiką. Sutelkiant dėmesį į išrinktus pagrindinius prioritetus reikia sykiu siekti didžiausio lankstumo šiuos prioritetus individualiai įgyvendinant regionuose“.

Diunkerko miesto meras ir RK teritorinės sanglaudos komisijos pirmininkas Michel Delebarre (FR/ESP) palankiai įvertino Europos Komisijos nario Johannes Hahn įsipareigojimą bendradarbiauti su Regionų komitetu ir pabrėžė: „Komisijos kolegijoje Jūsų laukia sunkus darbas, nes kai kurie Jūsų kolegos nepalaiko sanglaudos politikos idėjos. Jums tenka užduotis didinti informuotumą apie kitų sričių ES politikos teritorinį poveikį. Negalima tikėtis, kad sanglaudos politika atitaisys kitų sričių ES politikos padarytą žalą.“

Svarbiausi Regionų komiteto perspektyvinės nuomonės punktai

ES regionų ir vietos atstovai yra įsitikinę, kad toliau vystoma Europos sanglaudos politika turi siekti ir ateityje padėti tvariai įveikti vystymosi atsilikimą, stiprinti tvarų augimą ir užimtumą Europos regionuose, remti socialinę aprėptį ir konkurencingumą visose valstybėse narėse ir regionuose, užtikrinti subsidiarumą ir finansavimo galimybes. Daugiapakopio valdymo sistema užtikrina, kad Europa siektų bendrų tikslų, ir kartu suteikia galimybes nustatyti prioritetus regionų ir vietos lygiu. Regionų komiteto nuomone, būtent čia ir glūdi finansiniu solidarumu neapsiribojanti sanglaudos politikos pridėtinė vertė.

Regionų komiteto nariai taip pat sutinka, kad ši politika turėtų būti ir toliau taikoma visiems Europos regionams, dėmesį skiriant tiems regionams, kuriems paramos reikia daugiausia. Didžiausia turimų išteklių dalis turi būti ir toliau skiriama jų labiausiai reikalingoms ir didžiausių problemų turinčioms Europos Sąjungos valstybėms narėms ir regionams. Be to, pereinamąjį laikotarpį išgyvenantys regionai taip pat turi gauti specialią paramą, kad nutraukus finansavimą nekiltų pavojaus pažangai, kurios jiems pavyko pasiekti struktūrinių fondų dėka. Įgyvendinant „konkurencingumo ir užimtumo“ tikslą, būtina toliau remti ir visus kitus ES regionus, visų pirma inovacijų, socialinės sanglaudos ir konkurencingumo didinimo požiūriu.

Regionų komitetas pabrėžia, kad dabartinė parama pasienio, tarpvalstybiniam ir regionų bendradarbiavimui pasiteisino ir turėtų būti tęsiama bei stiprinama ir po 2013 m. Regionų komiteto manymu, norint sumažinti administracinę naštą sanglaudos politikos srityje, reikėtų atsisakyti nuostatos kiekvienu finansavimo laikotarpiu atlikti visapusį atitikties vertinimą. Tam turėtų pakakti nusistovėjusių nacionalinio finansavimo taisyklių pripažinimo.

Visiškai pasiteisino ir dabartiniai sanglaudos politikos principai dėl daugiapakopio valdymo sistemos, daugiamečio programų planavimo, partnerystės, pastangų telkimo, programų valdymo bei įvertinimo pagal rodiklius. Todėl Regionų komitetas pasisako prieš bet kokį septynerių metų programavimo laikotarpio sutrumpinimą.

Subsidiarumo principas turi būti išlaikytas ir toliau plėtojamas. Todėl labai svarbu ir toliau stiprinti vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį visais sanglaudos politikos programavimo, įgyvendinimo ir įvertinimo etapais.

Suvestinę perspektyvinę nuomonę netrukus bus galima rasti Regionų komiteto interneto svetainėje.

Susijusios nuorodos

Interviu su Johannes Hahn, už regioninę politiką atsakingu Europos Komisijos nariu

Interviu su Michael Schneider (DE/ELP), RK nuomonės dėl sanglaudos politikos ateities pranešėju

Interviu su Michel Delebarre (FR/ESP), RK teritorinės sanglaudos komisijos pirmininku

Interviu su Flo Clucas (UK/LDAE), RK pranešėja dėl Europos Komisijos šeštosios ekonominės ir socialinės sanglaudos pažangos ataskaitos

Aplankykite Regionų komiteto interneto svetainę www.cor.europa.eu

Regionų komitetas

Regionų komitetas yra ES regionų ir vietos savivaldos atstovų asamblėja. Komiteto, kurį sudaro 344 nariai iš visų 27 ES valstybių narių, misija – įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas ir jų atstovaujamus piliečius į ES sprendimų priėmimo procesą ir informuoti juos apie ES politiką. Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba privalo konsultuotis su Komitetu dėl regionams ir miestams aktualios politikos. Komitetas gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą, jeigu pažeidžiamos jo teisės arba jeigu jis mano, kad ES teisės aktas neatitinka subsidiarumo principo arba jame nepaisoma regionų ar vietos valdžios institucijoms suteiktų įgaliojimų.

Išsamesnės informacijos teiraukitės:

Michael Alfons

ES Regionų komitetas

Tel. +32 2 282 8559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

Norėdami susipažinti su ankstesniais pranešimais spaudai, spauskite čia.


Side Bar