Navigation path

Left navigation

Additional tools

Lehdistötiedote

EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous

COR/10/36

Bryssel 16. huhtikuuta 2010

Alueiden komitea esitti hahmotelmansa koheesiopolitiikan uudistamiseksi

EU:n tulevassa aluepolitiikkauudistuksessa on kyse 50 miljardista eurosta vuodessa. Varmistaakseen, että alueiden ja kuntien vaatimukset otetaan huomioon jo varhaisessa vaiheessa, alueiden komitea esitti tänään hahmotelmansa vuoden 2013 jälkeen sovellettavaksi EU:n tulevaksi koheesiopolitiikaksi. Täysistunnossa käytiin keskustelu aluepolitiikasta vastaavan Euroopan komission jäsenen Johannes Hahnin kanssa, ja sen jälkeen alue- ja paikallisedustajat hyväksyivät Michael Schneiderin (DE, PPE) valmisteleman suuntaa-antavan lausunnon. Lausunnossa kehotetaan EU-tason kumppaneita ja valtioita säilyttämään kunnianhimoinen koheesiopolitiikka Euroopan yhdentymismallin "keskeisenä osatekijänä".

EU:n aluetuella osarahoitetaan tuhansia hankkeita, jotka hyödyttävät EU:n kansalaisia. Hankkeiden kirjo ulottuu rautatieyhteyksien rakentamisesta aina ammatilliseen koulutukseen saakka. EU:n talousarviokehys säilyy nykyisenlaisena vuoteen 2013 saakka, mutta sen jälkeisistä tukikelpoisuussäännöistä ja tukitasoista saatetaan tehdä merkittäviä päätöksiä jo ensi vuonna. Sachsen-Anhaltin osavaltion valtiosihteeri Michael Schneider laati laajojen kuulemiskierrosten tuloksena luonnoksen suuntaa-antavaksi lausunnoksi koheesiopolitiikan tulevaisuudesta. Lausunto hyväksyttiin muutosehdotuksin tänään alueiden komitean täysistunnossa. Komitea on siten ensimmäinen EU-elin, joka on esittänyt virallisen kannanottonsa tästä asiasta.

Michael Schneider totesi: "EU-tuen pysyvyyden olisi tarjottava kaikille alueille varmuus kehityksen jatkuvuudesta ja siitä, alueet voivat toimia oman erityistilanteensa mukaisesti ilman pelkoa rahoituksen rajoittamisesta. Yleisesti ottaen katson kuitenkin, että suurin osa koheesiorahoituksesta olisi jatkossakin ohjattava sitä kipeimmin tarvitseville alueille ja että nykyiset kriteerit ovat osoittaneet arvonsa." Viitaten erityisesti nk. siirtymäalueisiin, joiden tuensaanti on vaakalaudalla, hän lisäsi: "Siirtymäalueisiin tulee kiinnittää erityishuomiota. Alueille, jotka eivät enää kuulu lähentymistavoitteen piiriin, olisi taattava tuki riippumatta aluepolitiikan tulevasta rakenteesta ja sen eri tavoitteista."

Euroopan komission jäsen Johannes Hahn puhui alueiden komitean täysistunnossa ensimmäistä kertaa. Hän totesi: "Meillä on yhteinen intressi, alue- ja paikallistason vahvistaminen. Euroopan unionin näkyvyyttä voidaan parantaa parhaiten vahvan aluepolitiikan avulla. Tulee sovittaa yhteen keskittyminen tiettyihin keskeisiin painopistealoihin ja näiden keskeisten painopisteiden mahdollisimman joustava räätälöity toteuttaminen alueilla."

AK:n "alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka" ‑valiokunnan puheenjohtaja, Dunkerquen kaupunginjohtaja Michel Delebarre (FR, PSE) ilmaisi tyytyväisyytensä siihen, että komissaari Hahn on sitoutunut yhteistyöhön alueiden komitean kanssa, ja totesi hänelle seuraavaa: "Teillä on komission kollegiossa paljon työsarkaa, sillä kaikki kolleganne eivät välttämättä ole aluepolitiikan ystäviä. Tehtävänänne on lisätä tietoisuutta muiden EU-politiikkojen alueellisista vaikutuksista. Ei voida odottaa, että koheesiopolitiikan avulla korjataan muiden EU-politiikkojen aiheuttama vahinko."

Alueiden komitean suuntaa-antavan lausunnon pääkohdat

EU:n alue- ja paikallisedustajat katsovat, että koheesiopolitiikan jatkokehittämisessä on tähdättävä siihen, että myös tulevaisuudessa autetaan kuromaan umpeen kestävällä tavalla kehityksen jälkeenjääneisyyttä, vahvistetaan kestäväpohjaista kasvua ja työllisyyttä unionin alueilla, tuetaan sosiaalista osallisuutta ja kilpailukykyä kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikilla alueilla sekä varmistetaan subsidiariteetti ja rahoituksen kestävyys. Monitasoisen hallinnon järjestelmä takaa unionin kyvyn pyrkiä yhteisiin päämääriin ja mahdollistaa samalla painopisteiden asettamisen alue- ja paikallistasolla. Taloudellisen yhteisvastuun lisäksi tämä on alueiden komitean mielestä koheesiopolitiikan lisäarvo.

Lisäksi alueiden komitean jäsenet katsovat, että koheesiopolitiikkaa tulee soveltaa vastaisuudessakin Euroopan unionin kaikkiin alueisiin, siten että kiinnitetään erityishuomiota kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin alueisiin. Myös vastaisuudessa suurin osa varoista on keskitettävä heikoimmin kehittyneille ja ongelmallisimmille jäsenvaltioille ja alueille. Lisäksi siirtymäalueet tarvitsevat erityistä tukea, jotta tuen päättyminen ei vaarantaisi rakennerahastojen avulla saavutettuja tuloksia. Alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen on myös jatkossa tuettava Euroopan unionin kaikkia muita alueita etenkin innovoinnin, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Alueiden komitea painottaa, että tähänastinen tuki rajatylittävälle, valtioiden väliselle ja alueiden väliselle yhteistyölle on osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi, ja sitä tulisi jatkaa ja vahvistaa vuoden 2013 jälkeen. Koheesiopolitiikan byrokraattisuuden vähentämiseksi komitea katsoo, ettei jokaisella tukikaudella ole välttämätöntä toteuttaa täydellistä vaatimustenmukaisuuden arviointia. Tukia koskevien kansallisten säädösten, jotka ovat osoittautuneet asianmukaisiksi, tulisi riittää.

Koheesiopolitiikan nykyiset periaatteet ovat monitasoisen hallinnon järjestelmän, monivuotisen ohjelmasuunnittelun, kumppanuuden, keskittämisen, indikaattoreihin perustuvan ohjelmien hallinnoinnin ja arvioinnin osalta osoittautuneet tarkoituksenmukaisiksi. Seitsenvuotisen ohjelmakauden lyhentäminen ei siten ole alueiden komitean mielestä hyväksyttävissä.

Toissijaisuusperiaatteeseen perustuva lähestymistapa on säilytettävä, ja sen kehittämistä on jatkettava. Tämä tarkoittaa, että alue- ja paikallisviranomaisten roolia on vahvistettava entisestään koheesiopolitiikan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin kaikissa vaiheissa.

Komitean suuntaa-antava lausunto on piakkoin saatavilla AK:n verkkosivuilla.

Aiheeseen liittyvää:

Aluepolitiikasta vastaavan EU:n komission jäsenen Johannes Hahnin haastattelu

Koheesiopolitiikan tulevaisuutta käsittelevän AK:n lausunnon esittelijän Michael Schneiderin (DE, PPE) haastattelu

AK:n "alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka" ‑valiokunnan puheenjohtajan Michel Delebarren (FR, PSE) haastattelu

Euroopan komission kuudennesta taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta käsittelevästä kertomuksesta annetun AK:n lausunnon esittelijän Flo Clucasin (UK, ALDE) haastattelu

Tutustu AK:n verkkosivuihin osoitteessa: www.cor.europa.eu

Alueiden komitea

Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitean 344 jäsentä edustavat EU:n kaikkia 27 jäsenvaltiota, ja heidän tehtävänään on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset sekä edustamansa yhteisöt mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa näille EU:n toimintalinjoista. Euroopan komissio, Euroopan parlamentti sekä neuvosto ovat velvoitettuja kuulemaan AK:ta politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Komitea voi vedota Euroopan unionin tuomioistuimeen, jos sen oikeuksia loukataan tai jos komitean käsityksen mukaan jokin EU:n säädös on toissijaisuusperiaatteen vastainen tai loukkaa alue- tai paikallistason toimivaltuuksia.

Lisätietoja:

Michael Alfons

EU:n alueiden komitea

P. +32 25468559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

Aiemmat lehdistötiedotteet ovat luettavissa täällä.


Side Bar