Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressiteade

ELi piirkondlike ja kohalike esindajate kogu

COR/10/36

Brüssel, 15. aprill 2010

Regioonide Komitee esitab ülevaate ühtekuuluvuspoliitika reformist

ELi regionaalpoliitika eesseisvas reformis on kaalul 50 miljardit eurot aastas. Selleks et olla kindel, et piirkondade ja linnade taotlusi võetaks juba varakult arvesse, esitas Regioonide Komitee täna omapoolse ülevaate ELi ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kohta pärast 2013. aastat. Pärast komitee täiskogul Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika voliniku Johannes Hahniga peetud arutelu võtsid kohaliku ja piirkondliku tasandi poliitikud vastu perspektiivarvamuse, mille koostas Michael Schneider (DE/EPP). Arvamuses kutsutakse ELi partnereid ja liikmesriikide valitsusi üles säilitama ambitsioonikat ühtekuuluvuspoliitikat kui Euroopa integratsioonimudeli põhielementi.

ELi regionaalabi raames kaasrahastatakse tuhandeid Euroopa kodanikele kasutoovaid projekte alates raudteeühendustest kuni kutseõppeni. ELi praegune eelarve kehtib 2013. aastani, kuid on võimalik, et olulised otsused abikõlblikkuse eeskirjade ja rahastamistasemete määramise kohta pärast 2013. aastat võetakse vastu juba järgmisel aastal. Pärast ulatuslikke konsultatsioone koostas Saksamaa Saksi-Anhaldi liidumaa riigisekretär Michael Schneider perspektiivarvamuse eelnõu ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kohta. Muudetud arvamuse vastuvõtmisega Regioonide Komitee täiskogu tänasel istungil sai komiteest esimene ELi organ, kes on sõnastanud kõnealusel teemal ametliku seisukoha.

Michael Schneider märkis: „Euroopa toetuse pikaajaline olemus peaks pakkuma kõigile piirkondadele kindlustunnet jätkata arengualaseid jõupingutusi ning võimaldama neil tegutseda vastavalt konkreetsele olukorrale kartmata, et nende rahastamist võidakse piirata. Üldiselt leian siiski, et suurem osa ühtekuuluvusvahenditest peaks olema jätkuvalt suunatud kõige suuremat abi vajavatele piirkondadele ning kehtivad kriteeriumid on osutunud asjakohaseks.” Viidates eelkõige nn üleminekupiirkondadele, kelle tulevane rahastamine on kahtluse all, lisas ta: „Üleminekupiirkonnad vajavad erilist tähelepanu. Abi andmine neile piirkondadele, mis ei kuulu enam lähenemiseesmärgi alla, tuleks tagada sõltumatult regionaalpoliitika tulevasest struktuurist ja selle mitmesugustest eesmärkidest.”

Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul esimest korda osalenud Euroopa Komisjoni volinik Johannes Hahn ütles, et „meid seob ühine huvi tugevdada piirkondlikku ja kohalikku tasandit. Kui tahame Euroopa nähtavust suurendada, saame seda kõige paremini teha tugeva regionaalpoliitika kaudu. Meil on vaja sobivat tasakaalu ühelt poolt teatud põhiprioriteetidele keskendumise ja teiselt poolt võimalikult suure paindlikkuse vahel nimetatud prioriteetide kohandatud rakendamisel piirkondades.”

Dunkerque’i linnapea ja Regioonide Komitee territoriaalse ühtekuuluvuse komisjoni esimees Michel Delebarre (FR/PES) tervitas komisjoni voliniku Johannes Hahni pühendumist koostööle Regioonide Komiteega ning rõhutas järgmist: „Härra volinik, Teil seisab ees võitlus volinike kolleegiumis, kus mõned Teie kolleegid ei kuulu tingimata ühtekuuluvuspoliitika pooldajate hulka. Teie ülesanne on tõsta teadlikkust ELi teiste poliitikavaldkondade territoriaalsest mõjust. Ühtekuuluvuspoliitikalt ei saa oodata ELi teiste poliitikavaldkondade tekitatud kahju heastamist.”

Regioonide Komitee perspektiivarvamuse põhipunktid

ELi kohaliku ja piirkondliku tasandi esindajad leiavad, et ühtekuuluvuspoliitika peab arenema eesmärgiga tulevikus jätkuvalt säästvalt vähendada piirkondade arengupuudujääke, tugevdada pidevat majanduskasvu ja suurendada tööhõivet Euroopa piirkondades, toetada sotsiaalset kaasatust ja konkurentsivõimet kõigis liikmesriikides ja piirkondades, kaitsta subsidiaarsust ning tagada finantsalane jätkusuutlikkus. Tänu mitmetasandilise valitsemise süsteemile on Euroopa võimeline püüdlema ühiste eesmärkide poole, jättes samas vajaliku ruumi konkreetsete kohalike ja piirkondlike prioriteetide seadmiseks. Regioonide Komitee leiab, et lisaks finantssolidaarsusele väljendab see ühtekuuluvuspoliitika lisaväärtust.

Regioonide Komitee liikmed nõustuvad, et ühtekuuluvuspoliitika rakendamist peaks jätkama kõigis Euroopa piirkondades, keskendudes eeskätt kõige suuremat abi vajavatele piirkondadele. Suurem osa olemasolevatest vahenditest peab ka edaspidi minema kõige suuremat abi vajavatele ja kõige olulisemate probleemidega liikmesriikidele ja piirkondadele. Lisaks vajavad eritoetust üleminekupiirkonnad, et rahastamise lõpetamine ei ohustaks nende saavutatud edusamme. Konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi raames tuleb jätkata kõigi teiste ELi piirkondade toetamist eelkõige selleks, et edendada innovatsiooni, sotsiaalset ühtekuuluvust ja konkurentsivõimet.

Regioonide Komitee rõhutab, et praegune toetus piiriülesele, rahvusvahelisele ja piirkondadevahelisele koostööle on osutunud edukaks ning seda tuleks jätkata ja tõhustada ka pärast 2013. aastat. Ühtekuuluvuspoliitika bürokraatia vähendamiseks ei pea komitee vajalikuks viia igal rahastamisperioodil läbi täieliku vastavuse audit. Selle asemel peaks piisama riikliku rahastamise kohta kehtestatud eeskirjadest.

Ühtekuuluvuspoliitika praegused põhimõtted seoses mitmetasandilise valitsemise süsteemi, mitmeaastaste programmide kavandamise, partnerluse, jõupingutuste suunamise, näitajatel põhineva programmijuhtimise ja hindamisega on osutunud edukaks. Seepärast ei nõustu Regioonide Komitee seitsmeaastase programmi ajakava mingisugusegi lühendamisega.

Subsidiaarsusel põhinev lähenemine tuleb säilitada ning seda veelgi laiendada. Siinkohal on eelkõige oluline veelgi tugevdada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli ühtekuuluvuspoliitika kavandamise, rakendamise ja hindamise kõigis etappides.

Perspektiivarvamuse konsolideeritud versioon on peagi kättesaadav Regioonide Komitee veebilehel.

Seotud lingid:

Intervjuu Johannes Hahniga – Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika volinik

Intervjuu Michael Schneideriga (DE/EPP) – Regioonide Komitee ühtekuuluvuspoliitika teemalise arvamuse raportöör

Intervjuu Michel Delebarre’ga (FR/PES) – Regioonide Komitee territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika komisjoni esimees

Intervjuu Flo Clucasega (UK/ALDE) – Regioonide Komitee arvamuse „Majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust käsitlev kuues eduaruanne” raportöör

Külastage Regioonide Komitee veebilehte aadressil: www.cor.europa.eu

Regioonide Komitee

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu kohalike ja piirkondlike esindajate kogu. Komitee 344 liiget esindavad kõiki Euroopa Liidu 27 liikmesriiki. Liikmete ülesanne on kaasata enda esindatavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja kogukonnad ELi otsustusprotsessi ning teavitada neid ELi poliitikast. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu on kohustatud komiteega konsulteerima poliitikavaldkondades, mis mõjutavad piirkondi ja linnu. Komitee võib esitada hagisid Euroopa Kohtule, kui tema õigusi piiratakse või kui tal on alust arvata, et mõne ELi õigusaktiga rikutakse subsidiaarsuse põhimõtet või selles ei arvestata piirkondlikke ja kohalikke pädevusi.

Täiendav teave:

Michael Alfons

Regioonide Komitee

Tel: +32 (0)2 546 8559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

Varasemate pressiteadete lugemiseks klõpsake siia.


Side Bar