Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ανακοίνωση Τύπου

Η συνέλευση των περιφερειακών και τοπικών αντιπροσώπων της ΕΕ

COR/10/36

Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 2010

Η Επιτροπή των Περιφερειών παρουσιάζει σχέδιο για την αναθεώρηση της πολιτικής συνοχής

50 δισεκατομμύρια Ευρώ ετησίως διακυβεύονται στην επικείμενη μεταρρύθμιση της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ. Για να διασφαλίσει ότι τα αιτήματα των περιφερειών και των δήμων θα ληφθούν υπόψη εξ αρχής, η Επιτροπή των Περιφερειών παρουσίασε σήμερα το σχέδιό της για το μέλλον της πολιτικής συνοχής της ΕΕ μετά το 2013. Μετά από συζήτηση στην ολομέλεια με τη συμμετοχή του κ. Johannes Hahn, Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Περιφερειακή Πολιτική, οι τοπικοί και περιφερειακοί πολιτικοί υιοθέτησαν διερευνητική γνωμοδότηση του κ. Michael Schneider (DE/EPP). Η γνωμοδότηση καλεί τους Ευρωπαίους εταίρους και τις εθνικές κυβερνήσεις να διατηρήσουν μια φιλόδοξη πολιτική συνοχής ως "βασικό στοιχείο" του προτύπου ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Με τις περιφερειακές ενισχύσεις της ΕΕ συγχρηματοδοτούνται χιλιάδες προγραμμάτων που ωφελούν τους πολίτες της Ευρώπης και αφορούν από τις σιδηροδρομικές συνδέσεις μέχρι την επαγγελματική κατάρτιση. Ο σημερινός προϋπολογισμός της ΕΕ καλύπτει την περίοδο μέχρι το 2013. Ωστόσο, σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τους κανόνες επιλεξιμότητας και τα επίπεδα χρηματοδότησης για τη μετά το 2013 περίοδο ενδέχεται να ληφθούν από τον επόμενο ήδη χρόνο. Μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις, ο κ. Michael Schneider, Υφυπουργός του γερμανικού κρατιδίου της Σαξονίας-Ανχάλτης, προετοίμασε σχέδιο διερευνητικής γνωμοδότησης για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Η τροποποιημένη γνωμοδότηση υιοθετήθηκε στη σημερινή σύνοδο ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών, πράγμα που καθιστά την ΕτΠ το πρώτο όργανο της ΕΕ που κατέθεσε επίσημη θέση για το ζήτημα.

Ο κ. Michael Schneider σχολίασε: "Ο μακροπρόθεσμος χαρακτήρας των Ευρωπαϊκών ενισχύσεων πρέπει να παρέχει σε όλες τις περιφέρειες την ασφάλεια να προχωρήσουν στον δρόμο της ανάπτυξης και να τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν τις ιδιαίτερες προκλήσεις τους χωρίς το φόβο ότι η χρηματοδότηση μπορεί να περιορισθεί. Ωστόσο, πιστεύω γενικότερα πως η πλειονότητα της χρηματοδότησης για λόγους συνοχής πρέπει να συνεχίσει να απευθύνεται στις περιφέρειες με τη μεγαλύτερη ανάγκη και πως τα υπάρχοντα κριτήρια έχουν αποδείξει την αξία τους." Αναφερόμενος συγκεκριμένα στις λεγόμενες "μεταβατικές περιοχές" για τις οποίες η μελλοντική χρηματοδότηση είναι αβέβαιη, προσέθεσε: "Οι περιοχές που βρίσκονται σε μεταβατική φάση χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Η ενίσχυση περιφερειών που δεν θα καλύπτονται πλέον από τον στόχο σύγκλισης θα πρέπει να διασφαλισθεί ανεξάρτητα από τη μελλοντική αρχιτεκτονική της περιφερειακής πολιτικής και τους διάφορους στόχους της."

Απευθυνόμενος για πρώτη φορά στη σύνοδο ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών, ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Johannes Hahn, δήλωσε: "Μας ενώνει ένας κοινός σκοπός, η ενίσχυση του περιφερειακού και του τοπικού επιπέδου. Εάν επιθυμούμε να καταστήσουμε την Ευρώπη ορατή, ο καλύτερος τρόπος για αυτό είναι μέσω μιας ισχυρής περιφερειακής πολιτικής. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η σωστή ισορροπία μεταξύ της επικέντρωσης σε επιλεγμένες βασικές προτεραιότητες και της μέγιστης ευελιξίας, για την εφαρμογή αυτών των προτεραιοτήτων στα μέτρα της κάθε περιφέρειας."

Χαιρετίζοντας την αφοσίωση του Επιτρόπου κ. Hahn στη συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών, ο κ. Michel Delebarre (FR/PES), Δήμαρχος της Δουνκέρκης και Πρόεδρος της επιτροπής εδαφικής συνοχής της ΕτΠ, τόνισε: "Κύριε Επίτροπε, μπροστά σας έχετε δύσκολο αγώνα στο σώμα των Επιτρόπων, καθώς ορισμένοι συνάδελφοί σας δεν είναι απαραιτήτως σύμμαχοι της πολιτικής συνοχής. Εσείς πρέπει να τους ευαισθητοποιήσετε για τις εδαφικές συνέπειες των άλλων πολιτικών της ΕΕ. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από την πολιτική συνοχής να διορθώνει τη ζημιά που προκαλούν οι άλλες πολιτικές της ΕΕ."

Κύρια σημεία της διερευνητικής γνωμοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών

Οι αιρετοί τοπικοί και περιφερειακοί εκπρόσωποι της ΕΕ κρίνουν πως η ανάπτυξη της πολιτικής συνοχής πρέπει να στοχεύει και στο μέλλον στην κάλυψη του αναπτυξιακού χάσματος με αειφόρο τρόπο, στην ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης και της απασχόλησης στις περιφέρειες της Ευρώπης, στην υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και της ανταγωνιστικότητας σε όλα τα κράτη μέλη και σε όλες τις περιφέρειες, στη διασφάλιση της επικουρικότητας και της βιώσιμης χρηματοδότησης. Το σύστημα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης διασφαλίζει ότι η Ευρώπη επιδιώκει κοινούς στόχους, αφήνοντας ταυτόχρονα περιθώρια για τον προσδιορισμό περιφερειακών και τοπικών προτεραιοτήτων. Σε αυτό έγκειται, κατά τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, η προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής διαρθρωτικής πολιτικής, που υπερβαίνει το πλαίσιο της απλής χρηματοπιστωτικής αλληλεγγύης.

Τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών συμφωνούν επίσης ότι είναι αναγκαίο η πολιτική αυτή να μην περιορίζεται στις μειονεκτικές περιοχές αλλά να εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης με ιδιαίτερη έμφαση στις πιο μειονεκτικές περιοχές. Η πολιτική συνοχής θα πρέπει να συνεχίσει να προσανατολίζει το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων πόρων στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν τα περισσότερα προβλήματα και ανάγκες. Και οι περιφέρειες σε μεταβατική φάση χρειάζονται ειδική στήριξη έτσι ώστε η διακοπή της χρηματοδότησης να μην θέσει σε κίνδυνο τα οφέλη που προέκυψαν. Είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η στήριξη σε όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του στόχου "Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση", προκειμένου να ενισχυθούν προπάντων η καινοτομία, η κοινωνική συνοχή και η ανταγωνιστικότητά τους.

Η Επιτροπή των Περιφερειών υπογραμμίζει ότι η στήριξη που παρέχεται μέχρι σήμερα στη διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία έχει θετικά αποτελέσματα και θα πρέπει να συνεχιστεί μετά το 2013 και να ενισχυθεί. Για να περιορισθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες στην πολιτική συνοχής, δεν χρειάζεται, κατά τη γνώμη της ΕτΠ, να διεξάγεται κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου στήριξης μια πλήρης διαδικασία ελέγχου της συμμόρφωσης. Ο έλεγχος μπορεί να επιτευχθεί και με την αναγνώριση των αποδεδειγμένα αποτελεσματικών διατάξεων του εθνικού δικαίου στον τομέα των ενισχύσεων.

Έχουν αποδειχθεί επιτυχείς οι αρχές της πολιτικής συνοχής όσον αφορά το σύστημα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, τον πολυετή προγραμματισμό, την εταιρική σχέση, τη συγκέντρωση των πόρων, τη διαχείριση των προγραμμάτων βάσει δεικτών και την αξιολόγηση. Για τον λόγο αυτό, δεν επικροτείται η μείωση της επταετούς διάρκειας της περιόδου προγραμματισμού.

Χρειάζεται να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω η προσέγγιση της πολιτικής συνοχής που βασίζεται στην αρχή της επικουρικότητας. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει προπάντων να ενισχυθεί περαιτέρω ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού, της εφαρμογής και του ελέγχου της πολιτικής συνοχής.

Η ενοποιημένη διερευνητική γνωμοδότηση θα είναι σύντομα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕτΠ.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Συνέντευξη με τον Johannes Hahn, Ευρωπαίο Επίτροπο για την Περιφερειακή πολιτική

Συνέντευξη με τον Michael Schneider (DE/EPP), Εισηγητή της ΕτΠ για το μέλλον της πολιτικής συνοχής

Συνέντευξη με τον Michel Delebarre (FR/PES), Πρόεδρο της επιτροπής εδαφικής συνοχής της ΕτΠ

Συνέντευξη με την Flo Clucas (UK/ALDE), Εισηγήτρια της ΕτΠ για την έκτη έκθεση προόδου για την οικονομική και κοινωνική συνοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΕΤΠ: www.cor.europa.eu

H Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η Συνέλευση των εκπροσώπων των περιφερειακών και των τοπικών αρχών στην ΕΕ. Η αποστολή των 344 μελών από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι να συμβάλουν στη συμμετοχή των περιφερειακών και των τοπικών αρχών που εκπροσωπούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και να ενημερώνουν τις αρχές αυτές σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται να ζητούν τη γνώμη της ΕΤΠ σε θέματα πολιτικών που αφορούν τις περιφέρειες και τις πόλεις. Η ΕΤΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις περιφερειακές και τις τοπικές αρμοδιότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Michael Alfons

Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ

Tηλ. (+32-0) 2 546 8559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

Για να συμβουλευθείτε προηγούμενες ανακοινώσεις Τύπου, κάνετε κλικ εδώ.


Side Bar