Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressemeddelelse

EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter

COR/10/36

Bruxelles, den 15. april 2010

Regionsudvalget præsenterer sit udkast til en reform af samhørighedspolitikken

50 mia. EUR står på spil i den kommende reform af EU's regionalstøtte. For at sikre, at der tages hensyn til regionernes og byernes ønsker på et tidligt tidspunkt, har Regionsudvalget i dag forelagt sit udkast til EU's samhørighedspolitik efter 2013. Efter en plenumdebat med deltagelse af Johannes Hahn, medlem af Kommissionen med ansvar for regionalpolitik, vedtog de lokale og regionale politikere en perspektivudtalelse udarbejdet af Michael Schneider (DE/PPE). Udtalelsen opfordrer EU-partnerne og de nationale regeringer til at fastholde en ambitiøs samhørighedspolitik som "kerneelementet" i den europæiske integrationsmodel.

EU's regionalstøtte samfinansierer tusindvis af projekter til gavn for EU's borgere, lige fra jernbaneforbindelser til erhvervsuddannelse. Det nuværende EU-budget ligger fast indtil 2013, men allerede næste år vil der kunne træffes vigtige beslutninger om regler for støtteberettigelse og finansieringsniveauer for tiden efter 2013. Efter omfattende høringer udarbejdede Michael Schneider, delstatsminister i Sachsen-Anhalt, et forslag til perspektivudtalelse om samhørighedspolitikkens fremtid. Den ændrede udtalelse blev vedtaget på Regionsudvalgets plenarforsamling i dag. Udvalget er således det første EU-organ, der har formuleret en officiel holdning til dette emne.

Michael Schneider sagde: "En vedvarende EU-indsats skal give disse regioner udviklingssikkerhed og tage højde for deres særlige situation, så regionerne kan gennemføre deres udviklingsplaner uden frygt for, at der bliver lagt loft over støtten. Generelt mener jeg imidlertid, at størstedelen af samhørighedsmidlerne fortsat bør øremærkes til de mest trængende regioner, og at de eksisterende kriterier har vist sig at være hensigtsmæssige." Med henvisning til de såkaldte overgangsregioner, hvor den fremtidige støtte er i fare, tilføjede han: "Der bør tages særlig hensyn til overgangsregioner. Støtten til regioner, som ikke længere vil være omfattet af konvergensmålet, bør sikres uafhængigt af den fremtidige regionalpolitiks fremtidige struktur og dens forskellige mål."

EU-kommissær Johannes Hahn, som talte til Regionsudvalgets plenarforsamling for første gang, sagde: "Vi har en fælles interesse, som går ud på at styrke det regionale og lokale niveau. Hvis vi skal synliggøre Europa, gør vi det bedst gennem en stærk regionalpolitik. Det, vi har behov for, er en god balance mellem at fokusere på udvalgte kerneprioriteter og sikre maksimal fleksibilitet, som muliggør en skræddersyet gennemførelse af disse prioriteter i regionerne."

Michel Delebarre (FR/PSE), borgmester i Dunkerque og formand for Regionsudvalgets Underudvalg for Territorial Samhørighed, sagde: "Kommissær, De har en stor opgave foran Dem i kommissærkollegiet, hvor nogle af Deres kolleger ikke nødvendigvis er tilhængere af samhørighedspolitikken. Det er op til Dem at øge bevidstheden om de territoriale følger, som andre EU-politikker har. Man kan ikke forvente, at samhørighedspolitikken retter op på de skader, andre EU-politikker har forvoldt."

Centrale punkter i Regionsudvalgets perspektivudtalelse

EU's regionale og lokale repræsentanter mener, at videreudviklingen af EU's samhørighedspolitik også fremover må sigte mod varig overvindelse af udviklingsefterslæb, styrkelse af bæredygtig vækst og beskæftigelse i Europas regioner, fremme af social integration og konkurrenceevne i alle medlemsstater og regioner, håndhævelse af nærhedsprincippet og sikring af den finansielle bæredygtighed. Systemet med forvaltning på flere niveauer sikrer, at EU forfølger fælles målsætninger og samtidig giver mulighed for regionale og lokale prioriteringer. Heri består efter Regionsudvalgets opfattelse merværdien ved samhørighedspolitikken, der handler om mere end finansiel solidaritet.

Regionsudvalgets medlemmer mener endvidere, at samhørighedspolitikken fortsat bør anvendes i alle Europas regioner, idet der skal være særlig fokus på de svageste regioner. Hovedparten af midlerne bør fortsat gå til EU's mest trængende og problemtyngede medlemsstater og regioner. Også overgangsregioner har brug for særlig støtte, så de gode resultater, der er opnået, ikke bringes i fare som følge af støttens bortfald. Målet 'konkurrenceevne og beskæftigelse' skal fortsat støtte alle de øvrige EU-regioner for at styrke først og fremmest innovation, social samhørighed og konkurrenceevne.

Regionsudvalget understreger, at den hidtidige støtte til det grænseoverskridende, transnationale og interregionale samarbejde har bevist sit værd og bør styrkes efter 2013. En komplet overensstemmelsesvurdering af procedurerne i hver støtteperiode er efter udvalgets mening ikke nødvendig for at mindske bureaukratiet. Tværtimod bør det være tilstrækkeligt med en anerkendelse af gennemprøvede nationale bestemmelser for støttetildeling.

Samhørighedspolitikkens nuværende principper, herunder systemet med forvaltning på flere niveauer, den flerårige programplanlægning, partnerskab, koncentration, indikatorbaseret programstyring og evaluering, har vist sig effektive. Regionsudvalget afviser derfor enhver afkortning af den syvårige programperiode.

Samhørighedspolitikkens nærhedsbaserede grundlag skal bevares og udbygges. Dertil hører først og fremmest en yderligere styrkelse af de lokale og regionale myndigheders rolle i alle samhørighedspolitikkens programmerings-, gennemførelses- og evalueringsfaser.

Den konsoliderede sonderende udtalelse vil om kort tid kunne findes på Regionsudvalgets hjemmeside.

Relevante links:

Interview med Johannes Hahn, EU-kommissær for regionalpolitik.

Interview med Michael Schneider (DE/PPE), Regionsudvalgets ordfører for den fremtidige samhørighedspolitik.

Interview med Michel Delebarre (FR/PPE), formand for Regionsudvalgets Underudvalg for Territorial Samhørighed

Interview med Flo Clucas (UK/ALDE), Regionsudvalgets ordfører for Kommissionens sjette situationsrapport om økonomisk og social samhørighed

Besøg Regionsudvalgets hjemmeside på: www.cor.europa.eu

Regionsudvalget

Regionsudvalget er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. De 344 medlemmer fra de 27 EU-medlemsstater har til opgave at inddrage de lokale og regionale myndigheder, som de repræsenterer, i EU's beslutningsproces og informere dem om EU's politikker. Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er forpligtede til at høre udvalget på politikområder, der berører regioner og byer. Regionsudvalget kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol, hvis dets rettigheder er blevet tilsidesat, eller hvis det mener, at en EU-retsakt krænker nærhedsprincippet eller tilsidesætter de lokale og regionale myndigheders beføjelser.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos:

Michael Alfons

EU's Regionsudvalg

Tlf.: +32 (0) 2 282 8559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

Klik her for at læse tidligere pressemeddelelser.


Side Bar