Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tisková zpráva

Shromáždění EU regionálních a místních zástupců

COR/10/36

V Bruselu dne 16. dubna 2010

Výbor regionů představuje nástin reformy politiky soudržnosti

V nadcházející reformě o regionální politice EU je v sázce 50 miliard EUR ročně. Výbor regionů dnes představil nástin budoucí reformy politiky soudržnosti EU po roce 2013, aby tak zajistil, že požadavky regionů a měst budou moci být včas zohledněny. Po diskusi na plenárním zasedání s evropským komisařem pro regionální politiku panem Johannesem Hahnem přijali místní a regionální politici předběžné stanovisko vypracované panem Michaelem Schneiderem (DE/ELS). Stanovisko naléhavě žádá partnery EU a národní vlády, aby zachovali ambiciózní politiku soudržnosti jako klíčový prvek evropského integračního modelu.

Regionální podpora EU spolufinancuje tisíce projektů prospěšných evropským občanům, od železnic až po odbornou přípravu. Současný rozpočet EU pokrývá období do roku 2013, avšak důležitá rozhodnutí stanovující pravidla způsobilosti a úroveň financování po roce 2013 mohou být přijata již příští rok. Po rozsáhlých konzultacích připravil pan Michael Schneider, státní tajemník spolkové země Sasko-Anhaltsko, návrh předběžného stanoviska k budoucnosti politiky soudržnosti. Pozměněné stanovisko bylo přijato na dnešním plenárním zasedání Výboru regionů, který se tak stal prvním subjektem EU, jenž se k této problematice oficiálně vyjádřil.

Pan Michael Schneider prohlásil: „Dlouhodobé zaměření evropské podpory by mělo všem regionům zabezpečit rozvoj a reagovat na jejich zvláštní situaci, aniž by se musely obávat omezení financování. Přesto však věřím, že většina financování z Fondu soudržnosti by měla být i nadále zaměřena na nejpotřebnější regiony a že se stávající kriteria osvědčila.“ Zmínil zejména tzv. přechodové regiony, kde je budoucí financování ohroženo, a dodal: „Tyto regiony potřebují zvláštní zohlednění. Podporu pro regiony, jež opouští cíl „Konvergence“, je třeba i nadále zaručit, nezávisle na tom, jaká bude struktura a cíle regionální politiky v budoucnosti.“

Evropský komisař Johannes Hahn ve svém prvním projevu na plenárním zasedání Výboru regionů uvedl: „Spojuje nás společný zájem, jímž je posílení regionální a místní úrovně. Evropa může být nejlépe zviditelněna prostřednictvím silné regionální politiky. Potřebujeme nalézt vhodnou rovnováhu mezi zaměřením na vybrané hlavní priority a maximální flexibilitou při cíleném provádění těchto priorit v jednotlivých regionech.“

Michel Delebarre (FR/SES), starosta města Dunkerk a předseda Komise pro politiku územní soudržnosti VR, uvítal závazek komisaře Hahna ke spolupráci s Výborem regionů a zdůraznil: „Jako komisař budete muset v kolegiu komisařů bojovat s některými kolegy, kteří vždy nepatří mezi spojence politiky soudržnosti. Je na vás, abyste zvýšil povědomí o územních dopadech ostatních politik EU. Nemůžeme očekávat, že politika soudržnosti napraví škody způsobené jinými politikami EU.“

Klíčové body předběžného stanoviska Výboru regionů

Regionální a místní zástupci EU věří, že další vývoj evropské politiky soudržnosti se musí zaměřit na to, aby i v budoucnu tato politika pomáhala trvale překonávat zaostalost, posilovala udržitelný růst a zaměstnanost v regionech Evropy, podporovala sociální začleňování a konkurenceschopnost ve všech členských státech a regionech, zachovávala subsidiaritu a finanční udržitelnost. Systém víceúrovňové správy zajišťuje, že Evropa sleduje společné cíle, a zároveň otevírá prostor pro stanovení hlavních zájmů na regionální a místní úrovni. V tom spočívá spolu s finanční solidaritou dle názoru Výboru regionů přidaná hodnota politiky soudržnosti.

Členové Výboru regionů se shodli, že politika soudržnosti by měla být nadále uplatňována ve všech regionech Evropy s tím, že zvláštní pozornost se bude věnovat nejslabším regionům. Většina prostředků se musí i nadále věnovat nejpotřebnějším a nejproblematičtějším členským státům a regionům. I přechodové regiony potřebují zvláštní podporu, aby nebyly ohroženy úspěchy tím, že přestanou dostávat podporu. Cíl „konkurenceschopnost a zaměstnanost“ musí i nadále podporovat všechny ostatní regiony Evropské unie v posilování zejména inovací, sociální soudržnosti a konkurenceschopnosti.

Výbor regionů zdůrazňuje, že se dosavadní podpora přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce osvědčila a měla by pokračovat a být posilována i po roce 2013. Z hlediska Výboru není nutné, aby za účelem omezení byrokracie v oblasti politiky soudržnosti proběhlo v každém období podpory kompletní ověřování shody postupů. Spíše by mělo dostačovat uznání osvědčených vnitrostátních právních předpisů o příspěvcích.

Současné zásady politiky soudržnosti se s ohledem na systém víceúrovňové správy, víceleté programové plánování, partnerství, soustředění úsilí, programové řízení na základě ukazatelů a hodnocení osvědčily. Výbor regionů proto zamítá jakékoli zkrácení sedmiletého programového období.

Subsidiární přístup musí zůstat zachován a být dále rozvíjen. K tomu patří zejména další posílení role místních a regionálních orgánů ve všech fázích tvorby programů, provádění a hodnocení politiky soudržnosti.

Konsolidovaná verze předběžného stanoviska bude brzy k dispozici na stránkách VR.

Související odkazy:

Rozhovor s Johannesem Hahnem, evropským komisařem pro regionální politiku

Rozhovor s Michaelem Schneiderem (DE/ELS), zpravodajem VR pro otázky budoucnosti politiky soudržnosti

Rozhovor s Michelem Delebarrem (FR/SES), předsedou Komise pro politiku územní soudržnosti VR

Rozhovor s Flo Clucasovou (UK/ALDE), zpravodajkou VR k šesté zprávě Evropské komise o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti

Navštivte internetové stránky VR: www.cor.europa.eu

Výbor regionů

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců. Úkolem jeho 344 členů ze všech 27 členských států EU je zapojit orgány regionální a místní samosprávy a společenství, která reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Další informace poskytnou:

Michael Alfons

Výbor regionů EU

Tel.: +32 (0)2 546 8559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

Předcházející tiskové zprávy jsou k dispozici zde.


Side Bar