Navigation path

Left navigation

Additional tools

Съобщение за медиите

Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС

COR/10/36

Брюксел, 15 април 2010 г.

Комитетът на регионите представя възгледите си за реформата на политиката на сближаване

50 милиарда евро е залогът в предстоящата реформа на регионалната политика на ЕС. За да се увери, че исканията на регионите и градовете ще бъдат отчетени на ранен етап, днес Комитетът на регионите представи възгледите си за бъдещето на политиката на сближаване на ЕС след 2013 г. След пленарни разисквания с участието на комисаря по регионалната политика г-н Йоханес Хан, политическите представители на местните и регионалните власти приеха прогнозно становище на докладчика г-н Михаел Шнайдер (Германия/ЕНП). В становището се приканват партньорите и националните правителства в ЕС да запазят амбициозната политика на сближаване като „основен елемент“ на европейския модел на интеграция.

Помощта на ЕС за регионите се използва за съфинансиране на хиляди проекти в полза на европейските граждани – от железопътни връзки до професионално обучение. Настоящият бюджет на ЕС обхваща периода до 2013 г., но важните решения за определянето на правилата за участие и равнищата на финансирането за периода след 2013 г. може да се вземат още следващата година. След провеждането на широки консултации г-н Михаел Шнайдер, държавен секретар на германската федерална провинция Саксония-Анхалт, изготви прогнозно проектостановище относно бъдещето на политиката на сближаване. С приемането на измененото становище на днешната пленарна сесия на Комитета на регионите той стана първият орган на ЕС, формулирал официална позиция по въпроса.

„Дългосрочният характер на европейската подкрепа следва да даде на всички региони сигурността да продължат усилията си за развитие, както и да им предостави възможност да реагират на конкретни ситуации без да се страхуват, че финансирането ще бъде прекратено“, каза Михаел Шнайдер. „Като цяло обаче смятам, че по-голямата част от финансирането на сближаването следва да продължи да бъде насочено към регионите, които имат най-голяма нужда от него, както и че съществуващите критерии са доказали своята стойност.“ По отношение на т.нар. „региони в преход“, при които бъдещето финансиране е застрашено, той сподели: „На регионите в преход трябва да се обърне специално внимание. Помощта за регионите, които вече няма да бъдат обхванати от цел „Сближаване“ следва да бъде гарантирана независимо от бъдещата архитектура на регионалната политика и нейните цели.“

В първото си изказване на пленарна сесия на Комитета на регионите комисар Йоханес Хан заяви: „Обединени сме от общ интерес - укрепването на регионалното и местното равнище. Ако желаем да повишим видимото присъствие на Европа, имаме нужда от силна регионална политика. Нужен ни е баланс между акцента върху избрани основни приоритети и максималната гъвкавост при конкретното прилагане на тези приоритети в регионите.“

Приветствайки изразения от комисар Хан ангажимент за сътрудничество с Комитета на регионите, г-н Мишел Делебар (Франция/ПЕС), кмет на Дюнкерк и председател на Комисията по териториално сближаване на КР, подчерта: „Господин комисар, предстои ви битка в колегията на комисарите, тъй като не всички Ваши колеги са привърженици на политиката на сближаване. От Вас зависи да повишите осведомеността за териториалното въздействие на останалите политики на ЕС. Не можем да очакваме от политиката на сближаване да поправя вредите, нанесени от други политики на ЕС.“

Основни аспекти в становището на Комитета на регионите

Представителите на местните и регионалните власти в ЕС са убедени, че политиката на сближаване трябва да се развива с цел разликите в развитието да продължат да се заличават и в бъдеще по устойчив начин, да се повишават устойчивият растеж и заетостта в европейските региони, да се подкрепят социалното включване и конкурентоспособността във всички държави-членки и региони, да се защитава субсидиарността и да се гарантира финансовата устойчивост. Благодарение на системата на многостепенното управление Европа има възможност да преследва общи цели, като същевременно отделя необходимото внимание на определянето на конкретни регионални и местни приоритети. Комитетът на регионите счита, че в това – в допълнение към финансовата солидарност – се корени добавената стойност на политиката на сближаване.

Членовете на Комитета на регионите са убедени, че политиката на сближаване следва да продължи да се прилага във всички европейски региони, като се концентрира по-специално в най-нуждаещите се региони. Голямата част от наличните ресурси трябва да продължи да се предоставя на държавите-членки и регионите, които имат най-голяма нужда и са изправени пред най-големи проблеми. Нещо повече, регионите в преход се нуждаят от специална подкрепа, така че постигнатите от тях успехи да не бъдат застрашени от прекратяването на финансирането. Всички останали региони в ЕС трябва да продължат да получават подкрепа по цел „Конкурентоспособност и заетост“, не на последно място за повишаване на иновациите, социалното сближаване и конкурентоспособността.

Комитетът на регионите подчертава, че съществуващата подкрепа за трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество се оказа успешна и следва да бъде продължена и засилена след 2013 г. За да се намали бюрокрацията по отношение на политиката на сближаване Комитетът на регионите не вижда необходимост от извършване на одит за съответствие за всеки период на финансиране. Установените правила по отношение на националното финансиране следва да бъдат достатъчни.

Настоящите принципи на политиката на сближаване по отношение на системата на многостепенно управление, на многогодишните програми за планиране, на партньорството, концентрацията, управлението на програмите на базата на показатели и на оценката са се наложили успешно. Затова Комитетът на регионите отхвърля всяко съкращаване на времевата рамка на седемгодишната програма.

Основаният на субсидиарността подход трябва да се запази и да продължи да се разширява. За тази цел е важно преди всичко да се засили още повече ролята на местните и регионалните власти на всички етапи от програмирането, прилагането и оценката на политиката на сближаване.

Консолидираното прогнозно становище ще бъде публикувано на уебсайта на КР.

Връзки по темата:

Интервю с г-н Йоханес Хан, комисар по регионална политика.

Интервю с г-н Михаел Шнайдер (Германия/ЕНП), докладчик на КР относно бъдещето на политиката на сближаване.

Интервю с г-н Мишел Делебар (Франция/ПЕС), председател на Комисията по териториално сближаване на КР.

Интервю с г-жа Фло Клукас (Обединено кралство/АЛДЕ), докладчик на КР относно Шестия доклад на Европейската комисия за напредъка в икономическото и социалното сближаване.

Посетете уебсайта на КР: www.cor.europa.eu.

Комитетът на регионите

Комитетът на регионите е Асамблеята на регионалните и местните власти в ЕС. Мисията на неговите 344 членове от 27-те държави-членки е да включат представляваните от тях регионални и местни власти и общности в процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информират за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета по политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти.

За повече информация моля, свържете се с:

Майкъл Алфонс

Комитет на регионите на ЕС

тел.: +32 (0)2 546 8559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

За да прочетете предишни съобщения за медиите, натиснете тук.


Side Bar