Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressmeddelande

EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare

COR/10/35

Bryssel den 15 april 2010

Utvidgningen: Konkreta resultat räknas, inte åtaganden

Kroatiens, Turkiets och f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens anslutningsprocesser stod högt på ReK:s dagordning onsdagen den 14 april. Efter ett anförande av Štefan Füle, kommissionsledamot med ansvar för utvidgningen och grannskapspolitiken, antog ReK ett yttrande om utvidgningsstrategin och huvudfrågor för kandidatländerna. Yttrandet hade utarbetats av föredraganden Georgios Papastergiou, prefekt i Pieria (EL–PPE). I diskussionen om yttrandet fokuserade ReK-ledamöterna framför allt på Turkiets framsteg och förbindelserna mellan Turkiet och Grekland.

I yttrandet görs en bedömning av de framsteg som de olika kandidatländerna gjort på vägen mot anslutning, och ReK oroar sig över att många av de politiska åtaganden som kandidatländerna gjort inte i tillräckligt hög grad omvandlas till konkreta åtgärder på fältet. ReK:s föredragande Georgios Papastergiou betonade att EU:s beslut om ett lands anslutning endast kan bygga på en välgrundad bedömning av verkligheten på gräsrotsnivå, inte enbart på en analys av införlivandet av EU-lagstiftningen i den nationella lagstiftningen. I yttrandet framhålls att kandidatländerna måste fortsätta höja kvaliteten på förvaltningen och styresformerna på lokal och regional nivå, eftersom ländernas förutsättningar att bli EU-medlemmar också beror på den lokala och regionala förvaltnings­kapaciteten.

Detta var första gången som kommissionsledamot Štefan Füle talade inför EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare, och han upprepade kommitténs ståndpunkt: "Införande av subsidiaritet och offentlig förvaltning av hög kvalitet på alla nivåer är en av de viktigaste förutsättningarna för ett EU-medlemskap. De lokala och regionala myndigheterna måste vara väl förberedda så att de kan fullgöra de skyldigheter som följer på en anslutning. Endast på det här sättet kan en ny medlemsstat till fullo dra fördel av de möjligheter som ett medlemskap erbjuder."

Štefan Füle gav en kort översikt över Europeiska kommissionens ståndpunkt beträffande kandidat­länderna. "Som kommissionsledamot med ansvar för utvidgningen är det min uppgift att se till att länderna är fullt förbereda på ett medlemskap då de ansluter sig till unionen. Länderna ansluter sig då de är redo för detta, mot bakgrund av de egna förtjänsterna. Det finns inga snålskjutsar eller genvägar." Han tillade: "Vi är framför allt angelägna om att anslutningsprocessen håller hög kvalitet, så att unionen genom varje ny anslutning inte endast blir större utan också starkare."

PSE-gruppens ordförande Karl-Heinz Klär, statssekreterare i Rheinland-Pfalz delstatsregering, framhöll gruppens starka stöd för EU:s utvidgningsstrategi 2009–2010, och välkomnade de framsteg som kandidatländerna f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Kroatien och Turkiet hade gjort.

Han påminde om att Köpenhamnskriterierna utgör de viktigaste referenspunkterna för EU:s utvidgningsprocess, och betonade vikten av en konstruktiv och framåtblickande dialog inom ramen för existerande internationella strukturer som syftar till att förstärka samarbetet mellan alla parter.

Yttrandet ger en uppriktig utvärdering av de olika kandidatländernas framsteg. Till exempel när det gäller Turkiet uppskattar ReK den turkiska regeringens konstruktiva inställning, men "beklagar att trots att lagstiftning antagits i enlighet med de politiska Köpenhamnskriterierna så är tillämpningen av denna lagstiftning fortfarande bristfällig, i synnerhet vad gäller kvinnors rättigheter, icke-diskriminering, religionsfrihet, yttrandefrihet, nolltolerans mot tortyr och bekämpande av korruption". Kommittén är också missnöjd med de långsamma framstegen med att överföra ansvarsområden till lokala myndigheter.

Kommittén lovordar Kroatiens framsteg mot att uppfylla kriterierna för ett medlemskap, även om den rekommenderar att ytterligare åtgärder vidtas, t.ex. att man förbättrar förvaltningskapaciteten hos de aktörer som bekämpar korruptionen eftersom korruptionen fortfarande är utbredd på många områden. ReK:s ledamöter beklagar också att decentraliseringsstrategin inte har antagits på grund av att det saknas politiskt engagemang. I fråga om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien konstaterar ReK att vissa kommuner fortfarande har låg förvaltningskapacitet och beklagar att insynen i och ansvarigheten hos organen för lokalt självstyre fortfarande är otillräckliga. Förslaget om att inrätta en ny kommitté för lokalt styre välkomnas dock.

Läs kommissionsledamot Füles tal.

Detaljerade landsanalyser och ReK:S politiska svar till kandidatländerna finns i utkastet till yttrande och i ändringsförslagen.

Besök gärna ReK:s hemsida www.cor.europa.eu

Regionkommittén

Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Kommitténs 344 ledamöter kommer från EU:s alla 27 medlemsstater, och deras uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU-politiken. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén på politikområden som berör städer och regioner. Kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att EU-lagstiftningen strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

För ytterligare information kontakta

Athénais Cazalis de Fondouce

EU:s regionkommitté

Tfn +32 2 282 2447

Athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

För att läsa tidigare pressmeddelanden, klicka här.


Side Bar