Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sporočilo za javnost

Skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU

COR/10/35

Bruselj, 15. april 2010

Širitev: šteje konkretna realnost, ne obljube, meni OR

Visoko na dnevnem redu OR je bil v sredo, 14. aprila, proces pristopa Hrvaške, Turčije in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije k EU. Po govoru Štefana Füleja, komisarja za širitev in evropsko sosedsko politiko, je OR sprejel svoje mnenje o širitveni strategiji in njenih glavnih izzivih za države kandidatke, ki ga je pripravil poročevalec Georgios Papastergiou, prefekt Pierie (EL/EPP). Razprava med člani OR se je osredotočila zlasti na napredek, ki ga je dosegla Turčija, in na odnose med Turčijo in Grčijo.

Mnenje ocenjuje napredek, ki so ga države kandidatke naredile na poti k pristopu, in izraža precejšnjo zaskrbljenost OR, da se številne politične obljube držav kandidatk niso v zadostni meri konkretno udejanjile na terenu. "Odločitev o tem, da se neka država pridruži EU, je mogoče sprejeti le na podlagi zanesljive ocene realnosti na terenu in ne samo s pregledom prenosa zakonodaje EU v nacionalno zakonodajo," je poudaril poročevalec OR Georgios Papastergiou. V mnenju OR je poudarjeno, da morajo države kandidatke še naprej izboljševati kakovost lokalne in regionalne uprave in upravljanja, saj bo pripravljenost držav na članstvo v EU odvisna tudi od njihovih lokalnih in regionalnih upravnih zmogljivosti.

Komisar Füle je v svojem prvem nastopu pred skupščino predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti EU dejal podobno, kot to zahteva Odbor: "Zagotavljanje subsidiarnosti in visokokakovostne javne uprave na vseh ravneh je ključni pogoj za članstvo v EU. Lokalne in regionalne oblasti morajo biti dobro pripravljene za izpolnjevanje obveznosti, ki jih prinaša članstvo v EU. To je edini način, da lahko nova država članica izkoristi vse možnosti, ki jih ponuja članstvo v EU."

Füle je na kratko predstavil stališče Evropske komisije glede držav kandidatk. "Moja naloga kot komisar za širitev je zagotoviti, da so države ob pristopu povsem pripravljene na članstvo. Države se bodo pridružile, ko bodo pripravljene, vsaka po svojih zaslugah. Nobena ne bo prišla do cilja neupravičeno ali po bližnjici." Dodal je: "Predvsem nas zanima kakovost pristopnega procesa, da Unija z vsako novo pridruženo članico ne bo le večja, ampak tudi močnejša."

Stališče skupine PES je izrazil njen predsednik Karl-Heinz Klär, državni sekretar nemške zvezne dežele Porenje – Pfalško, ki je ponovno izrazil njeno trdno podporo širitveni strategiji EU 2009–2010 in pozdravil napredek, ki so ga dosegle posamezne države kandidatke za članstvo v EU: Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Hrvaška in Turčija.

"Københavnska merila so glavne referenčne točke za širitveni proces EU," je opozoril in poudaril pomen konstruktivnega, v prihodnost usmerjenega dialoga znotraj obstoječih mednarodnih struktur, katerega cilj je okrepiti sodelovanje med vsemi stranmi.

Mnenje predstavlja odkrito oceno napredka, doseženega v posameznih državah kandidatkah. Glede Turčije, na primer, mnenje OR "izraža pohvalo turški vladi za njeno konstruktivnost", vendar "izraža razočaranje nad dejstvom, da je država sicer sprejela zakonodajo, skladno s københavnskimi merili, vendar njeno izvajanje še zdaleč ni zadovoljivo, zlasti na področju pravic žensk, nediskriminacije, verske svobode, svobode izražanja, ničelne tolerance do mučenja in odpravljanja korupcije" ter "izraža nezadovoljstvo zaradi počasnosti napredka pri prenosu pristojnosti na lokalne oblasti".

Hrvaška je v mnenju pohvaljena za napredek pri izpolnjevanju meril za članstvo v EU, čeprav mnenje priporoča, da si še dodatno prizadeva in na primer "poveča upravne zmožnosti akterjev, pristojnih za boj proti korupciji," saj je korupcija "še vedno razširjena na številnih področjih". Člani OR tudi ugotavljajo, "da strategija za decentralizacijo zaradi pomanjkljivega prizadevanja na politični ravni ni bila sprejeta". Glede Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije mnenje poudarja, "da imajo nekatere […] občine na voljo le omejene upravne zmogljivosti" in obžaluje "pomanjkljivosti, ki še naprej prizadevajo lokalne skupnosti na področju preglednosti in odgovornosti", čeprav pozdravlja predlog za ustanovitev nove komisije za lokalno samoupravo.

Preberite govor komisarja Füleja.

Podrobne analize držav in političnih zahtev OR za države kandidatke so v osnutku mnenja in vloženih amandmajih.

Obiščite spletno stran OR: www.cor.europa.eu.

Odbor regij

Odbor regij je skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU. Naloga 344 članov Odbora iz vseh 27 držav članic EU je regionalne in lokalne oblasti ter skupnosti, ki jih te oblasti zastopajo, vključiti v proces odločanja ter jih seznanjati s politikami EU. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet se morajo z Odborom posvetovati o političnih področjih, ki vplivajo na regije in mesta. Odbor regij lahko tudi vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije, če so bile kršene njegove pravice ali če meni, da zakonodaja EU krši načelo subsidiarnosti ali ne spoštuje regionalnih ali lokalnih pristojnosti.

Za več informacij je na voljo:

Athénais Cazalis de Fondouce

EU Odbor regij

Tel.: +32 (0)2 282 2447

Athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Za prejšnja sporočila za javnost kliknite tukaj.


Side Bar