Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa

Zhromaždenie EU združujúce regionálnych a miestnych zástupcov

COR/10/35

Brusel 16. apríla 2010

Rozšírenie EÚ: Výbor regiónov zdôrazňuje, že dôležité sú konkrétne výsledky, nie záväzky

Prípravy Chorvátska, Turecka a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko na vstup do EÚ boli jedným z hlavných bodov programu rokovania v stredu 14. apríla. Po diskusii so Štefanom Fülem, členom Komisie zodpovedným za rozšírenie a politiku susedstva, prijal VR svoje stanovisko na tému „Stratégia rozširovania a hlavné výzvy na roky 2009 – 2010: kandidátske krajiny“, ktoré vypracoval Georgios Papastergiou, prefekt Pierie (EL/EĽS). Členovia VR diskutovali najmä o pokroku Turecka na ceste do EÚ a o vzťahoch medzi Tureckom a Gréckom.

Stanovisko hodnotí pokrok, ktorý dosiahli jednotlivé kandidátske krajiny pri plnení podmienok vstupu do EÚ. Odráža však aj značné znepokojenie VR zo skutočnosti, že mnohé z politických záväzkov, ktoré tieto krajiny prijali, sa nepretavili do praktických opatrení. „O prijatí krajiny do EÚ sa musí rozhodnúť predovšetkým na základe pravdivého hodnotenia situácie, a nie len na základe sledovania transpozície legislatívy EÚ do vnútroštátneho práva,“ pripomenul spravodajca Georgios Papastergiou. V stanovisku VR sa zdôrazňuje, že kandidátske krajiny musia i naďalej zlepšovať kvalitu miestnej a regionálnej verejnej správy a riadenia, keďže pripravenosť krajín na vstup do EÚ závisí aj od kapacít ich miestnej a regionálnej samosprávy.

Vo svojom prvom príhovore pred zhromaždením EÚ združujúcim regionálnych a miestnych zástupcov pán Füle reagoval na pripomienky výboru: „Jednou z kľúčových podmienok členstva v EÚ je nastolenie zásady subsidiarity a vysoká kvalita verejnej správy na všetkých stupňoch riadenia. Miestne a regionálne orgány musia byť dobre pripravené na to, aby si mohli plniť povinnosti vyplývajúce zo vstupu do EÚ. Jedine takto môžu nové členské štáty v plnej miere využiť možnosti, ktoré ponúka členstvo v EÚ.“

Stručne objasnil aj postoje Európskej komisie ku kandidátskymi krajinám: „Ako člen komisie zodpovedný za rozšírenie mám v náplni práce uistiť sa, že vo chvíli, keď nové krajiny vstupujú do EÚ, sú na členstvo v Únii plne pripravené. Jednotlivé krajiny vstúpia do EÚ až vtedy, keď budú na to skutočne pripravené, každá podľa svojich výsledkov. Nebudú žiadne výnimky ani úľavy“. „Predovšetkým a v prvom rade nás zaujíma kvalita prístupového procesu. Únia by sa s každým novým členom mala nielen rozšíriť, ale aj posilniť," dodal Štefan Füle.

Predseda skupiny SES Karl-Heinz Klär, štátny tajomník spolkovej krajiny Porýnie-Falcko potvrdil, že jeho skupina podporuje stratégiu rozširovania EÚ na roky 2009 – 2010 a víta pokrok, ktorý na ceste k vstupu do EÚ dosiahli jednotlivé krajiny: Bývala juhoslovanská republika Macedónsko, Chorvátsko a Turecko.

Pripomenul, že „Kodanské kritériá sú v procese rozširovania EÚ len orientačný bodom,“ pričom zdôraznil, že významnú úlohu zohráva konštruktívny a progresívny dialóg v rámci existujúcich medzinárodných štruktúr, ktorého cieľom je posilniť spoluprácu medzi všetkými stranami.

Stanovisko otvorene hodnotí situáciu v každej kandidátskej krajine. Napríklad pokiaľ ide o Turecko, výbor v stanovisku „vyjadruje uznanie tureckej vláde za jej konštruktívny postoj“, zároveň však „s poľutovaním konštatuje, že hoci táto krajina prijala právne predpisy, ktoré sú v súlade s kodanskými kritériami, ich implementácia je stále nedostatočná, najmä čo sa týka práv žien, nediskriminácie, slobody náboženstva a prejavu, nulovej tolerancie voči mučeniu a potláčania korupcie“. Okrem toho VR neskrýva svoju nespokojnosť nad tým, že presun právomocí na miestne orgány prebieha len veľmi pomaly.

V prípade Chorvátska chváli pokrok, ktorý táto krajina dosiahla pri plnení podmienok členstva v EÚ, odporúča však, aby sa vyvíjalo ďalšie úsilie s cieľom posilniť administratívne kapacity úradov zodpovedných za boj proti korupcii, ktorá je v mnohých sektoroch stále rozšírená. Výbor vo svojom stanovisku ďalej konštatuje, že „na prijatie decentralizačnej stratégie chýbala politická vôľa“. Pokiaľ ide o Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko, podotýka, že niektoré obce majú stále „len obmedzené administratívne kapacity“, a hoci víta zriadenie novej komisie pre miestnu samosprávu, „vyjadruje poľutovanie nad nedostatkami v otázkach transparentnosti a zodpovednosti, ktoré v miestnych samosprávach naďalej pretrvávajú“.

Prečítajte si príhovor člena Komisie Štefana Füleho.

Podrobnú analýzu pokroku jednotlivých krajín a politické požiadavky VR adresované kandidátskym krajinám nájdete v návrhu stanoviska a predložených pozmeňovacích návrhoch.

Navštívte internetovú stránku Výboru regiónov: www.cor.europa.eu

Výbor regiónov

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov. Poslaním jeho 344 členov pochádzajúcich z 27 členských štátov Európskej únie je zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú, a informovať ich o európskej politike. Európska komisia, Európsky parlament a Rada musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Výbor regiónov môže podať na Súdnom dvore ES žalobu, ak sú porušované jeho práva alebo sa nazdáva, že istý právny predpis EÚ je v rozpore so zásadou subsidiarity, resp. nerešpektuje právomoci regionálnych alebo miestnych orgánov.

Bližšie informácie Vám poskytne:

Athénais Cazalis de Fondouce

EU Committee of the Regions

Tel.: +32 (0)2 546 2447

Athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Predchádzajúce tlačové správy nájdete tu.


Side Bar