Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/10/35

Bruksela, 16 kwietnia 2010 r.

Rozszerzenie – liczy się konkretna rzeczywistość, a nie deklaracje, twierdzi KR

Proces akcesyjny Chorwacji, Turcji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii był ważnym punktem porządku obrad KR-u w środę, 14 kwietnia br. Po wysłuchaniu Štefana Fülego, komisarza do spraw rozszerzenia i polityki sąsiedztwa, KR przyjął w tej sprawie swoją opinię zatytułowaną „Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania w latach 2009–2010 – kraje kandydujące”, przygotowaną przez sprawozdawcę Georgiosa Papastergiu, prefekta Pierii (EL/PPE). W debacie członkowie KR-u skupili się zwłaszcza na postępach poczynionych przez Turcję oraz na stosunkach między Turcją a Grecją.

W opinii KR ocenia postępy poczynione na drodze do członkostwa w UE przez każde z państw kandydujących i wyraża poważne zaniepokojenie faktem, że wiele z deklaracji politycznych złożonych przez państwa kandydujące nie przekłada się w wystarczającym stopniu na konkretne działania w terenie. „Decyzja w sprawie przystąpienia danego kraju do UE może zostać podjęta jedynie na podstawie starannej oceny rzeczywistości w terenie, a nie tylko poprzez kontrolowanie transpozycji unijnego prawa do prawa krajowego” – podkreślił sprawozdawca KR-u Georgios Papastergiu. Opinia KR-u kładzie nacisk na fakt, że państwa kandydujące powinny dalej wzmacniać jakość lokalnej i regionalnej administracji i ulepszać sprawowanie rządów, ponieważ gotowość państw do członkostwa w UE będzie zależała również od ich zdolności administracyjnych na poziomie lokalnym i regionalnym.

Przemawiając po raz pierwszy przed zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych UE, komisarz Štefan Füle zgodził się z zaleceniami Komitetu: „Wprowadzanie zasady pomocniczości i zapewnianie wysokiej jakości administracji publicznej na wszystkich poziomach jest kluczowym warunkiem wstępnym członkostwa w UE. Władze lokalne i regionalne muszą być dobrze przygotowane do wypełniania obowiązków wypływających z przystąpienia do UE. Tylko w ten sposób nowe państwo członkowskie może w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje członkostwo w UE.”

Štefan Füle przedstawił krótko stanowisko Komisji Europejskiej w stosunku do poszczególnych państw kandydujących. „Moim zadaniem, jako komisarza odpowiedzialnego za rozszerzenie, jest upewnić się, że w chwili akcesji państwa są w pełni przygotowane do członkostwa. Państwa przystąpią do UE, kiedy będą gotowe, każde na podstawie swoich własnych zasług. Nie będzie żadnych preferencji ani dróg na skróty – dodał. – Jesteśmy przede wszystkim zainteresowani jakością procesu akcesyjnego tak, by każde nowe przystąpienie do Unii oznaczało nie tylko jej rozszerzenie, ale również wzmocnienie”.

Wyrażając stanowisko grupy PSE, jej przewodniczący Karl-Heinz Klär, sekretarz stanu w niemieckim kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, ponownie wyraził zdecydowane poparcie grupy dla strategii rozszerzenia UE w latach 2009–2010 i przyjął z zadowoleniem postępy poczynione przez każde z państw kandydujących: Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii, Chorwację i Turcję.

„Kryteria kopenhaskie są głównymi punktami odniesienia w procesie rozszerzenia UE” – przypomniał i podkreślił wagę konstruktywnego i dalekosiężnego dialogu w ramach istniejących struktur międzynarodowych, zmierzającego do wzmocnienia współpracy między wszystkimi stronami.

Opinia bez ogródek analizuje postępy poczynione w każdym z państw kandydujących. Na przykład w stosunku do Turcji KR „wyraża uznanie dla konstruktywnego podejścia rządu tureckiego”, ale „z rozczarowaniem przyjmuje fakt, że chociaż kraj ten przyjął ustawodawstwo zgodne z kryteriami kopenhaskimi, to jego wdrażanie pozostawia wiele do życzenia, zwłaszcza jeżeli chodzi o prawa kobiet, niedyskryminację, wolność wyznania, wolność słowa, zasadę »zero tolerancji« dla tortur i zwalczanie korupcji”. Ubolewa także „nad powolnością postępów w przekazywaniu kompetencji władzom lokalnym”.

Odnośnie do Chorwacji opinia wyraża uznanie dla postępów poczynionych w kierunku spełnienia kryteriów członkostwa w Unii, choć zaleca podjęcie dodatkowych wysiłków, na przykład w zwiększaniu „potencjału administracyjnego podmiotów odpowiedzialnych za zwalczanie korupcji”, ponieważ „korupcja jest wciąż powszechnym problemem w wielu sektorach”. Członkowie KR-u zauważają także, że „z powodu braku zaangażowania politycznego nie przyjęto strategii decentralizacji”. Odnośnie do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii KR zwraca uwagę, że „niektóre gminy posiadają jedynie ograniczony potencjał administracyjny” oraz ubolewa „z powodu niedociągnięć, które wciąż dotyczą samorządów lokalnych w dziedzinie przejrzystości i odpowiedzialności”, choć przyjmuje z zadowoleniem utworzenie nowej komisji ds. samorządu lokalnego.

Tekst przemówienia komisarza Štefana Fülego.

Szczegółowe analizy poszczególnych państw i polityczne zalecenia KR-u dla państw kandydujących znajdują się w projekcie opinii oraz w zgłoszonych poprawkach.

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu.

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków ze wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz społeczności, które reprezentują, w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeżeli naruszone zostaną jego prawa lub jeżeli uzna, że dany akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Athénais Cazalis de Fondouce

Komitet Regionów Unii Europejskiej

tel: +32 (0)2 546 2447

Athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe – kliknij tutaj.


Side Bar