Navigation path

Left navigation

Additional tools

Paziņojums presei

ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja

COR/10/35

Briselē, 2010. gada 16. aprīlī

Paplašināšanās — RK uzskata, ka svarīgi ir patiesie sasniegumi nevis solījumi

Šo trešdien, 14. aprīlī, Reģionu komitejas darba kārtības centrā bija jautājums par Horvātijas, Turcijas un Bijušās Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas virzību uz pievienošanos ES. Pēc paplašināšanās un kaimiņattiecību politikas komisāra Štefan Füle uzstāšanās Komiteja pieņēma atzinumu Paplašināšanās stratēģija un kandidātvalstu galvenie uzdevumi, ko bija iesniedzis ziņotājs Pirejas prefekts Georgios Papastergiou (EL/PPE). RK locekļi diskusijās īpaši pievērsās Turcijas sasniegumiem un tās attiecībām ar Grieķiju.

Reģionu komiteja atzinumā izvērtē katras kandidātvalsts sasniegumus ceļā uz dalību ES un pauž bažas, ka kandidātvalstis daudzus savus politiskos solījumus nav pietiekami realizējušas praksē, īstenojot konkrētus pasākumus. Lēmums par attiecīgās valsts pievienošanos ES jāpieņem, rūpīgi izvērtējot reālos sasniegumus, un nepietiek tikai pārbaudīt ES tiesību aktu transponēšanu attiecīgās valsts tiesību aktos, uzsvēra RK ziņotājs Georgios Papastergiou. Atzinumā ir uzsvērts, ka kandidātvalstīm jāturpina uzlabot vietējās un reģionālās administrācijas un pārvaldības kvalitāte, un to gatavība dalībai ES būs atkarīga arī no vietējās un reģionālās administratīvās veiktspējas.

Pirmo reizi uzstājoties ES vietējo un reģionālo pārstāvju asamblejā, komisārs Füle atbalstīja Komitejas ieteikumus: Subsidiaritātes izveide un augsti kvalitatīva publiskā administrācija visos līmeņos ir svarīgs priekšnoteikums dalībai ES. Vietējām un reģionālajām pašvaldībām jābūt labi sagatavotām to pienākumu pildīšanai, kas izriet no pievienošanās ES. Tas ir vienīgais veids, kā jaunās dalībvalstis var pilnībā izmantot iespējas, ko sniedz dalība ES.”

Komisārs Füle sniedza īsu pārskatu par Eiropas Komisijas nostāju kandidātvalstu jautājumā. “Tā kā manā kompetencē ir paplašināšanās jautājumi, mans uzdevums ir nodrošināt, ka valstis iestāšanās brīdī ir pilnībā gatavas dalībai. Valstis iestāsies, kad būs gatavas un atbilstoši saviem nopelniem. Neviena valsts nevarēs iestāties, neizpildot nepieciešamos kritērijus un nesasniedzot noteiktu attīstības līmeni. Mūs pirmām kārtām interesē pievienošanās procesa kvalitāte, lai, ikreiz uzņemot jaunas dalībvalstis, Eiropas Savienība ne tikai paplašinātos, bet arī kļūtu spēcīgāka,” viņš piebilda.

Izklāstot PSE grupas nostāju, tās priekšsēdētājs Vācijas Reinzemes-Pfalcas federālās zemes valsts sekretārs Karl-Heinz Klär apstiprināja, ka grupa pilnībā atbalsta ES 2009.–2010. gada paplašināšanās stratēģiju un atzinīgi vērtē katras kandidātvalsts — Bijušās Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas, Horvātijas, Turcijas — sasniegumus ceļā uz ES.

Viņš atgādināja, kaES paplašināšanās procesā galvenie atsauces punkti ir Kopenhāgenas kritēriji, un uzsvēra, ka ir svarīgi veidot konstruktīvu un uz nākotni orientētu dialogu pastāvošajās starptautiskajās struktūrās, lai pastiprinātu visu pušu sadarbību.

Atzinumā ir rūpīgi izvērtēti katras kandidātvalsts sasniegumi. Piemēram, analizējot attīstību Turcijā, Komiteja atzinīgi vērtē Turcijas valdības konstruktīvo attieksmi”, vienlaikus norādot, ka pauž nožēlu par šādu apstākli: lai gan Turcija ir pieņēmusi Kopenhāgenas kritērijiem atbilstošus tiesību aktus, to piemērošanā vēl ir daudz trūkumu, sevišķi attiecībā uz sieviešu tiesībām, nediskrimināciju, reliģijas brīvību, vārda brīvību, neiecietību pret spīdzināšanu un korupcijas apkarošanu” un “pauž neapmierinātību par lēno progresu kompetenču nodošanā vietējām pašvaldībām”.

Pievēršoties Horvātijai, Komiteja atzinumā atzinīgi vērtē tās sasniegumus ar dalību saistīto kritēju izpildē, vienlaikus iesakot, ka tai jāpieliek papildu pūles, piemēram, jāpalielina “korupcijas apkarošanas iestāžu administratīvā veiktspēja”, jo “korupcija arvien vēl ir plaši izplatīta vairākās jomās”. RK locekļi arī norāda, ka “politiskas apņēmības trūkuma dēļ nav pieņemta decentralizācijas stratēģija”. Izvērtējot attīstību Bijušajā Dienvidslāvijas Republikā Maķedonijā, Komiteja atzinumā norāda, kadažās pašvaldībās ir ierobežota administratīvā veiktspēja”, un pauž nožēlu “par nepilnībām vietējo un reģionālo pašvaldību darba pārredzamības un atbildības jomā”, vienlaikus atzinīgi vērtējot priekšlikumu izveidot jaunu komisiju vietējās pārvaldības jautājumos.

Skatīt komisāra Štefan Füle runu.

Lai iepazītos ar sīku analīzi pa valstīm un RK politiskajiem ieteikumiem kandidātvalstīm, skatīt atzinuma projektu un iesniegtos grozījumus.

Apmeklējiet RK tīmekļa vietni: www.cor.europa.eu

Reģionu komiteja

Reģionu komiteja ir ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja. Tās 344 locekļu, kuri pārstāv ES visas 27 dalībvalstis, uzdevums ir iesaistīt vietējās un reģionālās pašvaldības un kopienas ES lēmumu pieņemšanas procesā un informēt tās par ES politiku. Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei ir jākonsultējas ar RK par tām politikas jomām, kas skar reģionus un pilsētas. Komiteja var arī vērsties Eiropas Savienības Tiesā, ja ir pārkāptas tās tiesības vai ja tā uzskata, ka kādā ES tiesību aktā nav ievērots subsidiaritātes princips vai ignorētas reģionālo un vietējo pašvaldību pilnvaras.

Papildu informācija pieejama, sazinoties ar

Athénais Cazalis De Fondouce

EU Committee of the Regions

Tālr.: +32 (0) 2 546 2447

Athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Lai izlasītu iepriekšējos paziņojumus presei, noklikšķiniet šeit.


Side Bar