Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pranešimas spaudai

ES regionų ir vietos atstovų asamblėja

COR/10/35

2010 m. balandžio 16 d., Briuselis

Plėtra. Svarbu esama padėtis, o ne įsipareigojimai, teigia RK

Šį trečiadienį, balandžio 14 d., Kroatijos, Turkijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stojimo į ES klausimas buvo vienas svarbiausių RK darbotvarkės klausimų. Išklausęs už Plėtrą ir kaimynystės politiką atsakingo Komisijos nario Štefan Füle pastabas, RK priėmė nuomonę dėl plėtros strategijos ir pagrindinių iššūkių šalims kandidatėms, kurią pateikė pranešėjas Pierijos prefektas Georgios Papastergiou (EL / ELP). RK nariai labiausiai diskutavo dėl Turkijos padarytos pažangos ir Turkijos ir Graikijos santykių.

Nuomonėje įvertinama kiekvienos šalies kandidatės padaryta pažanga siekiant narystės ES ir išreiškiamas didelis RK susirūpinimas dėl nepakankamo šalių kandidačių politinių įsipareigojimų įgyvendinimo vietose. Sprendimą dėl konkrečios šalies priėmimo į ES galima priimti tik kruopščiai įvertinus realią vietos padėtį, nepakanka patikrinti, ar perkeltas ES teisės aktas į nacionalinę teisę, ar ne, – pabrėžė RK pranešėjas Georgios Papastergiou. RK nuomonėje pabrėžiama, kad šalis kandidatė turi toliau gerinti vietos ir regionų administravimo ir valdymo kokybę, nes kiekvienos šalies pasirengimas tapti ES nare priklausys ir nuo vietos bei regionų administracinių gebėjimų.

Komisijos narys Štefan Füle, pirmą kartą kreipdamasis į ES vietos ir regionų valdžios atstovų asamblėją, pakartojo Komiteto reikalavimą, kad subsidiarumo principas ir kokybiškas viešasis administravimas visais lygiais yra pagrindinė narystės ES sąlyga. Vietos ir regionų valdžios institucijos turi būti tinkamai pasirengusios vykdyti stojimo į ES įsipareigojimus. Tai yra vienintelis būdas užtikrinti, kad nauja valstybė narė visapusiškai pasinaudos ES narystės teikiamomis galimybėmis.

Štefan Füle trumpai apžvelgė Europos Komisijos poziciją dėl šalių kandidačių. „Eidamas atsakingo už plėtros klausimus Komisijos nario pareigas privalau užtikrinti, kad šalys stojimo į ES momentu būtų visiškai pasirengusios narystei. Šalis prisijungs tada, kai bus pasirengusi, bus atsižvelgiama į kiekvienos nuopelnus atskirai. Nebus toleruojamas nei mėginimas pasipelnyti kitų sąskaita, nei bandymas eiti trumpiausiu keliu. Be to, – pridūrė jis, – pirmiausia mums turėtų rūpėti stojimo proceso kokybė, nes kiekvienas naujas plėtros etapas turėtų ne tik išplėsti Sąjungos ribas, bet ir ją sustiprinti“.

ESP frakcijos pirmininkas ir Reino krašto–Pfalco žemės sekretorius Karl-Heinz Klär, išreikšdamas savo frakcijos nuomonę, dar kartą tvirtai parėmė 2009–2010 m. ES plėtros strategiją, palankiai įvertindamas kiekvienos šalies kandidatės – Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Kroatijos ir Turkijos – pažangą siekiant narystės ES.

Jis priminė, kad atitiktis Kopenhagos kriterijams yra pagrindinė stojimo į ES sąlyga, pabrėždamas konstruktyvaus ir į ateitį orientuoto dialogo dabartinėse tarptautinėse organizacijose svarbą, kad bendradarbiavimas taptų dar glaudesnis.

Nuomonėje atvirai įvertinta kiekvienos šalies kandidatės padaryta pažanga. Pavyzdžiui, Turkijos vyriausybę Regionų komitetas giria už konstruktyvų požiūrį, tačiau „reiškia nusivylimą dėl to, kad šalis, nors ir priėmė Kopenhagos kriterijus atitinkančius teisės aktus, padarė tik mažą pažangą šių teisės aktų įgyvendinimo srityje, visų pirma kalbant apie moterų teises, nediskriminaciją, religijos laisvę, žodžio laisvę, nepakantumą kankinimui ir kovą su korupcija“ ir „nepasitenkinimą dėl to, kad nepasiekta jokios įgaliojimų perdavimo savivaldybėms pažangos“.

Nuomonėje palankiai vertinama Kroatijos pažanga siekiant atitikti narystės Sąjungoje kriterijus, tačiau rekomenduoja dėti daugiau pastangų gerinant „už šios problemos sprendimą atsakingų institucijų administracinius gebėjimus“, nes „korupcija daugelyje sektorių dar paplitusi“. Regionų komiteto nariai taip pat „pabrėžia, kad decentralizacijos strategija nebuvo priimta dėl nepakankamų įsipareigojimų politiniu lygmeniu“. Nuomonėje apgailestaujama, kad Buvusiosios Jugoslavijos Respublikoje Makedonijos „kai kurių savivaldybių“ administraciniai gebėjimai dar labai riboti, o vietos valdžios institucijos vis dar nepakankamai skaidrios ir atskaitingos, nors pasiūlyme ir palankiai įvertinamas naujos vietos autonomijos komisijos sudarymas.

Komisijos nario Štefan Füle kalba.

Išsami šalių analizė ir RK politiniai prašymai šalims pateikti nuomonės projekte ir pakeitimuose.

Apsilankykite Regionų komiteto tinklalapyje www.cor.europa.eu

Regionų komitetas

Regionų komitetas yra ES regionų ir vietos savivaldos atstovų asamblėja. Komiteto, kurį sudaro 344 nariai iš visų 27 ES valstybių narių, misija – įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas ir jų atstovaujamus piliečius į ES sprendimų priėmimo procesą ir informuoti juos apie ES politiką. Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba privalo konsultuotis su Komitetu dėl regionams ir miestams aktualios politikos. Komitetas gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą, jeigu pažeidžiamos jo teisės arba jeigu jis mano, kad ES teisės aktas neatitinka subsidiarumo principo arba jame nepaisoma regionų ar vietos valdžios institucijoms suteiktų įgaliojimų.

Išsamesnės informacijos teiraukitės

Athénais Cazalis de Fondouce

ES Regionų komitetas

Tel. +32 (0)2 546 2447

Athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Norėdami susipažinti su ankstesniais pranešimais spaudai, spauskite čia.


Side Bar