Navigation path

Left navigation

Additional tools

Lehdistötiedote

EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous

COR/10/35

Bryssel 16. huhtikuuta 2010

Laajentuminen: AK perustaa arvionsa todelliseen tilanteeseen, ei annettuihin sitoumuksiin

Kroatian, Turkin ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian EU:hun liittymisprosessi oli AK:n ykkösaiheena viime keskiviikkona 14. huhtikuuta. Laajentumisesta ja naapuruuspolitiikasta vastaavan komission jäsenen Štefan Fülen puheenvuoron jälkeen AK hyväksyi laajentumisstrategiaa sekä vuosien 2009 ja 2010 tärkeimpiä haasteita ehdokasvaltioille käsittelevän lausunnon. Lausunnon esittelijänä toimi Pierian lääninjohtaja Georgios Papastergiou (EL, PPE). AK:n jäsenet pohtivat lausunnosta käydyssä keskustelussa eritoten Turkin edistymistä sekä Turkin ja Kreikan välisiä suhteita.

Lausunnossa arvioidaan sitä, miten kukin ehdokasvaltio on edistynyt liittymisvalmisteluissa ja tuodaan esiin AK:n suuri huolestuneisuus siitä, että monia poliittisia sitoumuksia ei ole riittävällä tavalla toteutettu käytännössä. "Päätöstä jonkin maan liittymisestä EU:hun ei voida tehdä pelkästään sen perusteella, että tarkastellaan sitä, miten yhteisön oikeus on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, vaan tilannetta on analysoitava kentällä", totesi AK:n lausunnon esittelijä Georgios Papastergiou. AK:n lausunnossa korostetaan, että ehdokasvaltioiden on jatkettava edelleen paikallis- ja aluehallinnon laadun parantamista, sillä maiden valmius EU-jäsenyyteen riippuu muiden seikkojen ohella myös niiden paikallis- ja aluehallinnon valmiuksista.

Ensimmäistä kertaa EU:n alue- ja paikallisedustajien kokouksessa puhunut komissaari Füle kertasi Euroopan komission vaatimukset jäsenyydelle: "Toissijaisuusperiaatteen toteutuminen sekä korkeatasoinen julkishallinto kaikilla tasoilla ovat olennaisia ennakkoedellytyksiä EU:hun liittymiselle. Paikallis- ja alueviranomaisten on oltava hyvin valmistautuneita, jotta ne voivat täyttää EU:hun liittymisestä johtuvat velvollisuudet. Vain näin uusi jäsenvaltio voi täysin hyötyä EU-jäsenyyden tarjoamista mahdollisuuksista." Komissaari Füle kuvaili lyhyesti Euroopan komission linjaa ehdokasvaltioiden suhteen. "Laajentumisesta vastaavana komission jäsenenä minun tehtäväni on varmistaa, että maat ovat liittymishetkellä täysin valmiit jäsenyyteen. Maat liittyvät omien ansioidensa perusteella EU:hun silloin, kuin ne ovat valmiit siihen. Vapaamatkustajia ei sallita eikä oikopolkua jäsenyyteen ole. Olemme ennen kaikkea kiinnostuneita laajentumisen laadusta: joka kierroksella unioni suurenee, mutta sen on tultava myös vahvemmaksi," hän lisäsi.

Saksan Rheinland-Pfalzin osavaltion valtiosihteeri ja PSE-ryhmän puheenjohtaja Karl-Heinz Klär esitteli ryhmänsä kantaa ja vahvisti ryhmän tuen vuosien 2009–2010 EU:n laajentumisstrategialle. Hän pani tyytyväisenä merkille kaikkien kolmen ehdokasvaltion, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Kroatian ja Turkin, edistymisen kohti EU-jäsenyyttä.

"Kööpenhaminan arviointiperusteet ovat tärkein mittapuu EU:n laajentumisprosessissa", hän muistutti ja korosti, kuinka tärkeää on nykyisissä institutionaalisissa puitteissa käytävä rakentava ja eteenpäin suuntautunut vuoropuhelu, jonka tarkoitus on vahvistaa kaikkien osapuolten välistä yhteistyötä.

AK:n lausunnossa kunkin ehdokasvaltion edistymisestä annetaan kiertelemätön arvio. Esimerkiksi Turkista AK toteaa seuraavaa: "Komitea kiittää Turkin hallitusta sen rakentavasta suhtautumisesta", mutta "pahoittelee, että vaikka Turkissa on säädetty Kööpenhaminan poliittisten kriteerien mukaisia lakeja, niiden soveltaminen on edelleen puutteellista sellaisilla aloilla kuin naisten oikeudet, syrjimättömyys, uskonnonvapaus, ilmaisunvapaus, nollatoleranssin soveltaminen kidutukseen ja korruption torjunta" ja "pahoittelee, ettei toimivaltuuksien siirtämisessä paikallisviranomaiselle ole tapahtunut minkäänlaista edistystä". Kroatialle lausunnossa annetaan tunnustusta siitä, "että se on jatkuvasti edistynyt jäsenyysvelvoitteiden täyttämisessä", mutta suositetaan, että uusiin toimiin ryhdytään muun muassa "lisäämällä entisestään korruption torjunnasta vastuussa olevien tahojen hallinnollisia valmiuksia", sillä "korruptio on edelleen laajalle levinnyttä useilla aloilla". AK:n jäsenet panivat merkille myös, että "poliittisen tason sitoutumisen puuttuessa maassa ei ole toteutettu hallinnon hajauttamisstrategiaa." Entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta lausunnossa todetaan, että "pienten kuntien hallinnolliset valmiudet ovat edelleen heikot" ja pahoitellaan, että "paikallisyhteisöjen toiminnan avoimuudessa ja vastuuvelvollisuuksissa on edelleen puutteita", vaikka AK olikin "tyytyväinen ehdotukseen perustaa paikallista itsehallintoa käsittelevä uusi komitea".

Komissaari Fülen puhe

Yksityiskohtaiset analyysit kustakin maasta ja AK:n poliittiset vaatimukset ehdokasvaltioille on luettavissa lausuntoluonnoksesta ja lausuntoon esitetyistä muutosehdotuksista.

Tutustu AK:n verkkosivuihin osoitteessa: www.cor.europa.eu.

Alueiden komitea

Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitean 344 jäsentä edustavat EU:n kaikkia 27:ää jäsenvaltiota, ja heidän tehtävänään on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset sekä edustamansa yhteisöt mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa näille EU:n toimintalinjoista. Euroopan komissiolla, Euroopan parlamentilla sekä neuvostolla on velvollisuus kuulla AK:ta politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Komitea voi vedota Euroopan unionin tuomioistuimeen, jos sen oikeuksia loukataan tai jos komitean käsityksen mukaan jokin EU:n säädös on toissijaisuusperiaatteen vastainen tai loukkaa alue- tai paikallistason toimivaltuuksia.

Lisätietoja:

Athénais Cazalis de Fondouce

EU:n alueiden komitea

Puh.: +322 5462447

Athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Aiemmat lehdistötiedotteet ovat luettavissa tässä.


Side Bar