Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ανακοίνωση Τύπου

Η Συνέλευση των Τοπικών και Περιφερειακών Εκπροσώπων της ΕΕ

COR/10/35

Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 2010

Διεύρυνση της ΕΕ – ΕτΠ: Αυτό που μετράει είναι η απτή πραγματικότητα και όχι οι απλές δεσμεύσεις

Η πορεία της ενταξιακής διαδικασίας στην Κροατία, στην Τουρκία και στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ήταν καίριο θέμα στην ημερήσια διάταξη της συνόδου ολομέλειας της ΕτΠ, την Τετάρτη 14 Απριλίου. Μετά την τοποθέτηση του κ. Štefan Füle, Επιτρόπου αρμόδιου σε θέματα διεύρυνσης και πολιτικής γειτονίας, η ΕτΠ υιοθέτησε τη γνωμοδότησή της με θέμα τη στρατηγική της διεύρυνσης και τις κύριες προκλήσεις για τις υποψήφιες χώρες, που κατήρτισε ο Νομάρχης Πιερίας, κ. Γεώργιος Παπαστεργίου (EL/EPP). Η συζήτηση εστιάστηκε στην πρόοδο που έχει σημειώσει η Τουρκία και στις σχέσεις της τελευταίας με την Ελλάδα.

Η γνωμοδότηση αναλύει την πρόοδο που έχει καταγράψει κάθε υποψήφια χώρα στην ενταξιακή πορεία της και παράλληλα εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία της ΕτΠ ότι πολλές από τις πολιτικές δεσμεύσεις των εν λόγω χωρών δεν μετουσιώθηκαν επαρκώς σε πράξεις. «Η απόφαση για την προσχώρηση μιας χώρας στην ΕΕ μπορεί να ληφθεί μόνο κατόπιν ολοκληρωμένης στάθμισης της πραγματικότητας που επικρατεί και όχι με τη μεταφορά απλώς της ενωσιακής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο», υπογράμμισε ο εισηγητής, κ. Γεώργιος Παπαστεργίου. Στη γνωμοδότηση της ΕτΠ τονίζεται ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες των υποψήφιων χωρών να αναβαθμίσουν τη λειτουργία της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, δεδομένου ότι η δυνατότητα ένταξης των χωρών στην ΕΕ θα εξαρτηθεί και από την αποτελεσματικότητα της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

Μιλώντας για πρώτη φορά ενώπιον της Συνέλευσης των τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων της ΕΕ, ο κ. Füle επανέλαβε τα αιτήματα της ΕτΠ, παρατηρώντας ότι «Η καθιέρωση της αρχής της επικουρικότητας και η εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης σε όλα της τα επίπεδα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη μιας χώρας στην ΕΕ. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένες για να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την προσχώρησή τους στην ΕΕ. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί ένα νέο κράτος μέλος αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η συμμετοχή του στην ΕΕ.»

Ο κ. Füle εξέθεσε συνοπτικά τις απόψεις της Επιτροπής ως προς τις υποψήφιες χώρες: «Ως Επίτροπος αρμόδιος σε θέματα διεύρυνσης, θεωρώ ότι είναι καθήκον μου να μεριμνήσω ούτως ώστε οι εν λόγω χώρες να είναι απολύτως έτοιμες τη στιγμή της ένταξής τους στην ΕΕ. Κάθε χώρα θα προσχωρεί στην ΕΕ όταν θα είναι πραγματικά έτοιμη και όταν θα το αξίζει. Δεν θα γίνουν παραχωρήσεις, ούτε πρόκειται να ακολουθηθούν συνοπτικές διαδικασίες. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η είναι διατηρηθεί η ενταξιακή διαδικασία σε υψηλά επίπεδα, ούτως ώστε κάθε νέα προσχώρηση στην ΕΕ να συμβάλλει όχι μόνο στη διεύρυνση, αλλά και στην ενδυνάμωσή της.»

Παρεμβαίνοντας εκ μέρους της πολιτικής ομάδας PES, ο κ. Karl-Heinz Klär, Υπουργός Εσωτερικών του ομόσπονδου γερμανικού κρατιδίου της Ρηνανίας-Παλατινάτου, επανέλαβε τη σαφή υποστήριξη της ομάδας του στη στρατηγική 2009-2010 για τη διεύρυνση της ΕΕ και επιδοκίμασε την πρόοδο που συντελέστηκε σε όλες τις υποψήφιες χώρες, ήτοι στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, την Κροατία, και την Τουρκία.

Υπενθύμισε ότι «τα κριτήρια της Κοπεγχάγης αντιπροσωπεύουν τα κύρια σημεία αναφοράς της διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ», και τόνισε τη σημασία που έχει η διεξαγωγή ενός εποικοδομητικού και προοδευτικού διαλόγου εντός των υφιστάμενων διεθνών δομών με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας όλων των ενδιαφερομένων.

Στη γνωμοδότηση διενεργείται μια ειλικρινής αποτίμηση της προόδου που έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα σε κάθε υποψήφια χώρα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Τουρκίας, η ΕτΠ, «επαινεί την τουρκική κυβέρνηση για την εποικοδομητική στάση της», παράλληλα, όμως,«[ε]κφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι, παρά τη θέσπιση νομοθεσίας που συνάδει με τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, η εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής, ιδίως στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών, της εξάλειψης των διακρίσεων, της θρησκευτικής ελευθερίας, της ελευθερίας έκφρασης, της μηδενικής ανοχής στα βασανιστήρια και της πάταξης της διαφθοράς». Επίσης, η ΕτΠ «[ε]κφράζει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η πρόοδος ως προς την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στις τοπικές αρχές είναι βραδεία».

Αναφορικά με την Κροατία, η γνωμοδότηση επικροτεί την πρόοδό της όσον αφορά την εκπλήρωση των ενταξιακών κριτηρίων, αλλά συνιστά να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες ώστε να αναβαθμιστούν, για παράδειγμα, «οι διοικητικές ικανότητες των φορέων καταπολέμησης της διαφθοράς», καθότι «διαφθορά συνεχίζει να υφίσταται σε πολλούς τομείς». Τα μέλη της ΕτΠ σημειώνουν επίσης ότι δεν έχει υιοθετηθεί η στρατηγική αποκέντρωσης λόγω της έλλειψης ουσιαστικής πολιτικής δέσμευσης. Τέλος, όσον αφορά την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, επισημαίνεται ότι η διοικητική ικανότητα ορισμένων δήμων παραμένει ακόμα περιορισμένη και θεωρείται λυπηρή η «συνεχιζόμενη έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης», αν και κρίνεται θετική η απόφαση για τη σύσταση μιας νέας επιτροπής τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο πλήρης λόγος του Επιτρόπου, κ Füle, στα αγγλικά.

Μπορείτε να βρείτε την πλήρη ανάλυση ανά χώρα και τις πολιτικές συστάσεις της ΕτΠ προς τις υποψήφιες χώρες ανατρέχοντας στο σχέδιο γνωμοδότησης και στις σχετικές τροπολογίες που κατατέθηκαν.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΕΤΠ: www.cor.europa.eu

H Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Αποστολή των 344 μελών της από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕΤΠ σε τομείς πολιτικής που αφορούν τις περιφέρειες και τους δήμους. Η ΕΤΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις περιφερειακές και τις τοπικές αρμοδιότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Athénais Cazalis de Fondouce

Επιτροπή των Περιφερειών

Τηλ.: +32 (0)2 282 2447

Athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Για να συμβουλευθείτε προηγούμενες ανακοινώσεις Τύπου, κάνετε κλικ εδώ.


Side Bar