Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressemeddelelse

EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter

COR/10/35

Bruxelles, den 15. april 2010

Udvidelse: Det handler om konkrete realiteter - tilsagn alene gør det ikke, siger Regionsudvalget

Tiltrædelsesprocessen for Kroatien, Tyrkiet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien stod højt på Regionsudvalgets dagsorden onsdag den 14. april. Efter at have påhørt indlæg fra Štefan Füle, kommissæren for udvidelse og naboskabspolitik, vedtog Regionsudvalget udtalelsen om udvidelsesstrategien og de vigtigste udfordringer for ansøgerlandene, som Georgios Papastergiou, præfekt i Pieria (EL/PPE), var ordfører for. Debatten blandt Regionsudvalgets medlemmer handlede især om Tyrkiets fremskridt og relationerne mellem Tyrkiet og Grækenland.

I udtalelsen evalueres de fremskridt, de enkelte kandidatlande har gjort på vejen mod optagelse i EU. Når Regionsudvalget udtrykker stor bekymring, er det fordi mange af kandidatlandenes politiske tilsagn ikke i tilstrækkelig grad er blevet omsat til konkrete tiltag. "Beslutningen om et lands optagelse i EU kan kun træffes på baggrund af en sund evaluering af den faktiske situation på stedet – en analyse af EU-lovgivningens omsætning i national lov gør det ikke alene", understregede Regionsudvalgets ordfører Georgios Papastergiou. I Regionsudvalgets udtalelse understreges det, at kandidatlandene fortsat skal styrke kvaliteten i den lokale og regionale forvaltning og administration, da landenes parathed til at blive optaget som EU-medlemmer også vil afhænge af deres lokale og regionale administrative kapacitet.

Det var første gang, kommissæren Štefan Füle talte for EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. I indlægget lå han på linje med Regionsudvalgets krav: "En forudgående betingelse for EU-medlemskab, er at der indføres nærhed og offentlig forvaltning af høj kvalitet på alle niveauer. Lokale og regionale myndigheder skal være velforberedte for at opfylde de betingelser, der følger med EU-medlemskab. Det er den eneste måde, hvorpå en ny medlemsstat fuldt ud kan drage fordel af de muligheder, EU-medlemskab rummer."

Kommissær Štefan Füle gennemgik kort, hvordan situationen forholder sig i Kommissionen med hensyn til kandidatlandene. "Som kommissær med ansvar for udvidelse er det min opgave at sikre, at landene er fuldt ud klar til medlemskab på det tidspunkt, de tiltræder. Landene tiltræder, når de er klar, på grundlag af deres egne fortjenester. Der vil ikke være nogen, der kan køre på frihjul eller springe over, hvor gærdet er lavest." Han tilføjede: "Vi er først og fremmest interesserede i kvalitet i tiltrædelsesprocessen, så EU efter hver eneste ny tiltrædelse ikke kun bliver større, men også stærkere."

Karl-Heinz Klär, statssekretær for den tyske delstat Rheinland-Pfalz, redegjorde for PSE-gruppens holdning. Han bekræftede gruppens klare opbakning til EU-udvidelsesstrategien for 2009-2010 og bifaldt de fremskridt, EU-kandidatlandene FYROM, Kroatien og Tyrkiet havde gjort.

Han mindede om, at "Københavnerkriterierne udgør de vigtigste referencepunkter i EU's udvidelsesproces" og understregede betydningen af en konstruktiv og fremadrettet dialog inden for de eksisterende internationale strukturer sigtende på at styrke samarbejdet mellem alle parter.

Udtalelsen indeholder en åbenhjertig evaluering af de enkelte kandidatlandes fremskridt. For eksempel står der i udtalelsen om Tyrkiet, at Regionsudvalget "roser den tyrkiske regering for dens konstruktive holdning og for dens rolle som igangsætter af dialogen." Men samtidig "beklager [det], at gennemførelsen af den lovgivning, som er vedtaget med henblik på at opfylde de politiske Københavnerkriterier, stadig er utilstrækkelig, især når det gælder kvinders rettigheder, ikke-diskrimination, religionsfrihed, ytringsfrihed, nul-tolerance over for tortur samt bekæmpelse af korruption". Det hedder videre, at udvalget "er utilfreds med, at der ikke er sket fremskridt, hvad angår overdragelsen af kompetencer til lokale myndigheder."

Med hensyn til Kroatien roser Regionsudvalget landet for dets fortsatte fremskridt med hensyn til opfyldelsen af kriterierne for tiltrædelse af Unionen. Men udvalget anbefaler, at der iværksættes yderligere tiltag, f.eks. hvad angår den administrative kapacitet til bekæmpelse af korruption, idet "korruption stadig er udbredt i mange sektorer". Regionsudvalgets medlemmer bemærker ligeledes, at når "strategien for decentralisering ikke er blevet vedtaget, [skyldes det] (…) manglende politiske forpligtelser." I udtalelsen om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien påpeger Regionsudvalget, at "visse kommuners administrative kapacitet (…) stadig er svag" og beklager mangelen på gennemsigtighed og ansvarlighed i det lokal selvstyres organisationer, men hilser oprettelsen af det nye udvalg for lokalt selvstyre velkommen.

Læs Kommissær Štefan Füles tale.

Detaljerede landeanalyser og Regionsudvalgets politiske anmodninger til kandidatlandene findes i forslag til udtalelse og de fremsatte ændringsforslag.

Besøg Regionsudvalgets hjemmeside på www.cor.europa.eu.

Regionsudvalget

Regionsudvalget er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. De 344 medlemmer fra de 27 EU-medlemsstater har til opgave at inddrage de lokale og regionale myndigheder, som de repræsenterer, i EU's beslutningsproces og informere dem om EU's politikker. Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er forpligtede til at høre udvalget på politikområder, der berører regioner og byer. Regionsudvalget kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol, hvis dets rettigheder er blevet tilsidesat, eller hvis det mener, at en EU-retsakt krænker nærhedsprincippet eller tilsidesætter de lokale og regionale myndigheders beføjelser.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos:

Athénais Cazalis de Fondouce

EU's Regionsudvalg

Tlf.: +32 (0) 2 282 2447

Athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Klik her for at læse tidligere pressemeddelelser


Side Bar