Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tisková zpráva

Shromáždění EU regionálních a místních zástupců

COR/10/35

V Bruselu dne 16. dubna 2010

Rozšíření: „zajímá nás skutečná situace, nikoli závazky“, říká VR

Jedním z hlavních bodů na programu jednání VR ve středu 14. dubna byl proces přistoupení Chorvatska, Turecka a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie do EU. Po slyšení pana Štefana Füleho, komisaře pro rozšíření a politiku sousedství, přijal VR své stanovisko ke strategii rozšíření a hlavním výzvám pro kandidátské země, jehož zpravodajem byl pan Georgios Papastergiou (EL/ELS), prefekt oblasti Pieria. Diskuse mezi členy VR se zaměřila především na pokrok učiněný Tureckem a na vztahy mezi Tureckem a Řeckem.

Stanovisko hodnotí pokrok učiněný jednotlivými kandidátskými zeměmi na cestě k přistoupení a vyjadřuje značné obavy VR, že mnoho politických závazků kandidátských zemí nemá dostatečný odraz v konkrétních opatřeních na nejnižší úrovni. Zpravodaj VR pan Georgios Papastergiou zdůraznil, že rozhodnutí o přistoupení určité země musí být založeno na řádném posouzení skutečnosti na nejnižší úrovni a ne pouze na kontrole provedení právních předpisů EU do vnitrostátního práva. Ve stanovisku VR se uvádí, že kandidátské země musí i nadále posilovat kvalitu místní a regionální administrativy a správy, neboť jejich připravenost na vstup do EU bude rovněž záviset na kapacitě místní a regionální správy.

Komisař Füle se ve svém prvním projevu k shromáždění EU regionálních a místních zástupců připojil k žádosti Výboru, aby zavedení zásady subsidiarity a vysoce kvalitní veřejné správy na všech úrovních bylo hlavním předpokladem pro členství v EU. Místní a regionální orgány musí být dobře připraveny, aby splnily povinnosti spojené s přistoupením do EU. To je pro novy členský stát jediný způsob, jak plně využívat výhod, jež členství v EU poskytuje.

Pan Füle podal stručný pohled na současný postoj Evropské komise vzhledem ke kandidátským zemím. Prohlásil, že jako komisař zodpovědný za rozšíření se musí ujistit, že kandidátské země budou v momentě přistoupení plně připraveny. K přistoupení dojde, jakmile budou tyto země připraveny a každá země bude hodnocena na základě vlastních výsledků a zásluh. V tomto procesu neexistují zkratky ani úlevy. Dodal, že nám v prvé řadě záleží na kvalitě procesu přistoupení, aby každé nové přistoupení nebylo spojeno pouze s větším růstem, ale i s posílením Unie.

Předseda skupiny SES a státní tajemník spolkové země Porýní-Falc pan Karl-Heinz Klär vyjádřil postoj své skupiny a její pevnou podporu strategii rozšíření EU pro období 2009–2010 a uvítal pokrok učiněný jednotlivými kandidátskými zeměmi, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Chorvatskem a Tureckem, na cestě k přistoupení.

Připomněl, že základním referenčním rámcem procesu rozšíření jsou kodaňská kritéria a vyzdvihl význam konstruktivní a do budoucna zaměřené diskuse mezi stávajícími mezinárodními strukturami, jejímž cílem bude posílení spolupráce mezi všemi subjekty.

Stanovisko poskytuje poctivé vyhodnocení pokroků učiněných jednotlivými kandidátskými zeměmi. Například v souvislosti s Tureckem Výbor „žádá tureckou vládu o konstruktivní přístup“, nicméně „se zklamáním konstatuje, že země sice přijala legislativu odpovídající kodaňským kritériím, ale v jejím provádění je ještě třeba mnohé udělat, zvláště pokud se jedná o práva žen, nediskriminaci, svobodu vyznání, svobodu slova, nulovou toleranci vůči mučení, potírání korupce“ a vyjadřuje „nespokojenost nad zdlouhavostí postupu přenášení pravomocí na místní orgány“.

Pokud jde o Chorvatsko, VR mu ve stanovisku blahopřeje k plnění kritérií přistoupení k Unii, přestože doporučuje vyvinout další úsilí a například zvýšit „administrativní kapacitu orgánů zodpovědných za boj proti korupci“ neboť korupce je „v četných sektorech nadále rozšířená“. Členové VR rovněž upozorňují, že „vzhledem k nedostatečnému nasazení v politické rovině nebyla přijata strategie decentralizace“. V souvislosti s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií stanovisko poznamenává, že „určité obce (...) mají zatím jen omezené administrativní možnosti“ a vyjadřuje politování nad „nedostatky, jež ovlivňují místní orgány v oblasti transparentnosti a zodpovědnosti“, třebaže vítá vytvoření nové komise pro místní samosprávu.

Přečtěte si proslov komisaře Füleho.

Podrobnou analýzu pro jednotlivé země a politické požadavky VR na kandidátské země lze nalézt v návrhu stanoviska a v předložených pozměňovacích návrzích.

Navštivte internetové stránky VR: www.cor.europa.eu

Výbor regionů

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců. Úkolem jeho 344 členů ze všech 27 členských států EU je zapojit orgány regionální a místní samosprávy a společenství, která reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Další informace poskytnou:

Athénais Cazalis de Fondouce

Výbor regionů EU

Tel. +32 (0)2 282 2447

Athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Předcházející tiskové zprávy jsou k dispozici zde


Side Bar