Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa

COR/10/34

Brusel 9. apríla 2010

VR bude hlasovať o politických prioritách a začne diskusiu o kľúčových otázkach s členmi EK Hahnom, Fülem a Cioloşom

Po tom, ako Európska komisia prijala svoj pracovný program na rok 2010, sa členovia VR zídu na nadchádzajúcom plenárnom zasadnutí, aby si stanovili priority, na ktoré sa budú zameriavať ich tohtoročné aktivity. Vychádzajúc z novej štruktúry, ktorú Únii dáva Lisabonská zmluva, prispejú do diskusie o oblastiach politiky, ktoré majú výrazný vplyv na miestnej úrovni, ako napríklad reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky a politiky súdržnosti, a budú sa tiež podieľať na rozhodovaní o tom, ktorým smerom sa EÚ bude uberať v budúcnosti, predovšetkým v hospodárskej a environmentálnej oblasti.

Agenda tohto plenárneho zasadnutia umožní členom VR zaoberať sa viacerými z týchto otázok a diskutovať s tými, ktorí dávajú podnety týmto politikám.

VR stanovuje dve hlavné témy diskusie o regionálnej politike

Budúcnosť politiky súdržnosti a napredovanie európskych „makroregiónov“, ako napríklad regiónu Baltského mora, či Podunajska, budú stredobodom pozornosti počas aprílového plenárneho zasadnutia. Do diskusie členov VR sa zapojí aj člen Európskej komisie zodpovedný za regionálnu politiku Johannes Hahn, ktorý predstaví svoje priority pre nadchádzajúce päťročné funkčné obdobie (pozri rozhovor s členom EK na stránke VR).

Fórum VR o európskych makroregiónoch, ktoré sa uskutoční 13. apríla, bude prvou príležitosťou pre prepojenie rozličných geografických konceptov, ktoré sa snažia definovať prioritné projekty EÚ pre skupiny regiónov a krajín. Prvým príkladom tohto nového prístupu bola stratégia pre Pobaltie, ktorá už sa uplatňuje. Pani Pauliina Haijanen (FI/EĽS) ju zhodnotila a vypracovala návrh stanoviska, ktoré má byť prijaté 14. apríla.

Členovia Výboru regiónov budú 15. apríla diskutovať a prijmú návrh stanoviska o budúcnosti politiky súdržnosti, ktorý vypracoval štátny tajomník pre európske záležitosti spolkovej krajiny Sasko-Anhaltsko Michael Schneider (DE/EĽS). Výbor regiónov sa tak stane prvým orgánom EÚ, ktorý sa oficiálne vyjadrí k budúcnosti regionálnej pomoci EÚ po roku 2013.

Dacian Cioloş, Štefan Füle a Michel Platini vystúpia v pléne VR

Nový člen Európskej komisie zodpovedný za poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloş bude mať v stredu príležitosť po prvý raz vystúpiť pred členmi VR. Očakáva sa, že tohtoročná revízia rozpočtu EÚ bude mať zásadný vplyv na dotácie pre poľnohospodárov, ktoré sú základom hospodárstva mnohých vidieckych oblastí v európskych regiónoch. VR by preto chcel začať túto diskusiu čo možno najskôr. Výbor vyjadrí svoj názor na budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky v stanovisku z vlastnej iniciatívy, ktorého spravodajcom je predseda regionálnej rady Auvergne René Souchon (FR/SES). Predpokladá sa, že stanovisko by malo byť prijaté v júni, ešte predtým, než Európska komisia zverejní oznámenie o spoločnej poľnohospodárskej politike pre obdobie po roku 2013. Toto oznámenie je plánované na koniec roka.

V ten istý deň predstúpi pred členov VR aj člen Komisie zodpovedný za rozširovanie a susedskú politiku Štefan Füle pri príležitosti diskusie o stanovisku o stratégii rozširovania a hlavných výzvach pre kandidátske krajiny na roky 2009 – 2010, ktoré vypracoval prefekt provincie Pierie Georgios Papastergiou (EL/EĽS). Spravodajca v stanovisku objektívne hodnotí pokrok, ktorý jednotlivé kandidátske krajiny dosiahli na ceste k pristúpeniu k EÚ. Osobitným prínosom návrhu stanoviska je hodnotenie spôsobu, akým kandidátske krajiny zapájajú miestne a regionálne samosprávy do prípravy na vstup do EÚ.

V stredu 14. apríla bude hosťom Výboru regiónov aj prezident UEFA Michel Platini. S členmi bude diskutovať o úlohe, ktorú zohráva futbal pri integrácii do spoločnosti, a o vplyve futbalu na hospodársky rozvoj miest a regiónov Európskej únie. VR prijal už v roku 2007 stanovisko o rovnosti príležitostí a športe, no pán Platini prichádza do Bruselu v čase, keď sa začína uplatňovať Lisabonská zmluva, ktorá stanovuje právny základ pre aktivity Únie v oblasti športu.

Podrobnejšie informácie o agende plenárneho zasadnutia, ako aj o stanoviskách, ktoré budú prijaté, a o tlačových konferenciách organizovaných počas tohto plenárneho zasadnutia nájdete na uvedených internetových stránkach.

Diskusie možno sledovať v priamom prenose na stránke: www.cor.europa.eu

Výbor regiónov

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov. Poslaním jeho 344 členov pochádzajúcich z 27 členských štátov Európskej únie je zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú, a informovať ich o európskej politike. Európska komisia, Európsky parlament a Rada musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Výbor regiónov môže podať na Súdnom dvore ES žalobu, ak sú porušované jeho práva alebo sa nazdáva, že istý právny predpis EÚ je v rozpore so zásadou subsidiarity, resp. nerešpektuje právomoci regionálnych alebo miestnych orgánov.

Bližšie informácie Vám poskytne:

Athénais Cazalis de Fondouce

Výbor regiónov EÚ

Tel. +32 (0)2 282 24 47

Athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Predchádzajúce tlačové správy nájdete tu.


Side Bar