Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komunikat prasowy

COR/10/34

Bruksela, 9 kwietnia 2010 r.

KR głosuje nad priorytetami politycznymi i rozpoczyna debatę na temat najważniejszych kwestii z komisarzami Johannesem Hahnem, Štefanem Fülem i Dacianem Cioloşem

Zaraz po przyjęciu przez Komisję Europejską programu prac na 2010 r. członkowie KR-u spotkają się na sesji plenarnej, by wybrać priorytety, które będą stanowić podstawę ich działań w tym roku. Opierając się na nowej strukturze Unii Europejskiej wynikającej z traktatu lizbońskiego, wniosą oni wkład do dyskusji na temat kierunków polityki, które mają duży wpływ na szczeblu lokalnym, jak np. reforma wspólnej polityki rolnej i polityki spójności, a także na temat wytycznych wybranych przez UE na przyszłość, zwłaszcza w dziedzinie gospodarczej i w zakresie ochrony środowiska.

Porządek obrad sesji plenarnej umożliwi członkom KR-u omówienie niektórych z tych kwestii poprzez nawiązanie dialogu z decydentami, którzy kształtują tę politykę.

KR ustala agendę dwóch głównych debat w sprawie polityki regionalnej

Głównym tematem kwietniowej sesji plenarnej będzie przyszłość polityki spójności oraz droga rozwoju europejskich makroregionów, takich jak region Morza Bałtyckiego czy Dunaju. Johannes Hahn, europejski komisarz ds. polityki regionalnej, przyłączy się do dyskusji członków KR-u na te tematy i przedstawi swoje priorytety na 5 następnych lat (wywiad z komisarzem dostępny jest na stronie internetowej KR-u).

Forum makroregionów Europy organizowane 13 kwietnia będzie pierwszą okazją do powiązania różnych koncepcji geograficznych mających na celu wyznaczenie pierwszoplanowych projektów UE dla grup regionów lub krajów. Strategia dla regionu Morza Bałtyckiego jest pierwszym przykładem tego nowego podejścia i już teraz wprowadza się ją w życie. Pauliina Haijanen (FI/PPE) dogłębnie przeanalizowała tę strategię i sporządziła projekt opinii, który zostanie przyjęty 14 kwietnia.

W dniu 15 kwietnia członkowie Komitetu Regionów omówią i przyjmą projekt opinii w sprawie przyszłości polityki spójności sporządzony przez Michaela Schneidera (DE/PPE), sekretarza stanu ds. europejskich kraju związkowego Saksonia-Anhalt. Komitet Regionów będzie w związku z tym pierwszym organem UE, który zajmie oficjalne stanowisko w sprawie przyszłości pomocy regionalnej UE po 2013 r.

Dacian Cioloş, Štefan Füle i Michel Platini zabiorą głos na sesji plenarnej KR-u

W środę nowy komisarz europejski ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Dacian Cioloş będzie miał po raz pierwszy okazję wystąpić przed członkami KR-u. Przewiduje się, że tegoroczny przegląd budżetu UE będzie miał znaczny wpływ na ilość środków finansowych przeznaczonych dla rolników, którzy stanowią podstawę gospodarki obszarów wiejskich w wielu regionach Europy. KR pragnie jak najprędzej rozpocząć dyskusję na ten temat. Komitet przedstawi swoje stanowisko w opinii z inicjatywy własnej w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej sporządzonej przez René Souchona (FR/PSE), przewodniczącego Rady Regionalnej Auvergne. Oczekuje się, że opinia zostanie przyjęta w czerwcu, czyli znacznie wcześniej niż komunikat Komisji Europejskiej w sprawie WPR po 2013 r., który ma zostać opublikowany pod koniec roku.

W tym samym dniu, przy okazji omawiania opinii w sprawie: „Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania w latach 2009–2010 – kraje kandydujące”, sporządzonej przez prefekta Pierii Georgiosa Papastergiu (EL/PPE), przed członkami wystąpi również komisarz ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa Štefan Füle. W projekcie opinii bez ogródek analizuje się postępy zrealizowane w każdym z państw kandydujących do przystąpienia. Jednak wyjątkowy charakter dokumentu wynika przede wszystkim z dokonania oceny zaangażowania samorządów lokalnych i regionalnych państw kandydujących w przygotowania do przystąpienia.

W środę 14 kwietnia gościem Komitetu Regionów będzie również przewodniczący UEFA Michel Platini. Z członkami Zgromadzenia omówi on rolę piłki nożnej w integracji społecznej, a także jej wpływ na rozwój gospodarczy miast i regionów Unii Europejskiej. Już w 2007 r. KR przyjął opinię w sprawie: „Równe szanse a sport", lecz przyjazd Michela Platiniego do Brukseli zbiega się z zapoczątkowaniem okresu wdrażania traktatu lizbońskiego, który określa podstawę prawną działań Unii w dziedzinie sportu.

Więcej informacji na temat porządku obrad sesji plenarnej, opinii, które zostaną przyjęte, i konferencji prasowych organizowanych w czasie sesji plenarnej można uzyskać, klikając na odpowiedni link.

Debata będzie transmitowana na żywo pod adresem: www.cor.europa.eu.

Zapraszamy na strony internetowe KR-u: www.cor.europa.eu

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków ze wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz społeczności, które reprezentują, w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli naruszone zostały jego prawa lub jeśli uznał, że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Szczegółowych informacji udziela:

Athénais Cazalis de Fondouce

tel. + 32 (0)2 282 24 47

Athenais.CazalisDeFondouce@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe – kliknij tutaj.


Side Bar