Navigation path

Left navigation

Additional tools

Perscommuniqué

COR/10/34

Brussel, 9 april 2010

CvdR bepaalt beleidsprioriteiten en start debat over belangrijke kwesties met de Commissarissen Hahn, Füle en Cioloş

Onmiddellijk na de goedkeuring door de Europese Commissie van haar werkprogramma voor 2010 zullen de CvdR-leden tijdens deze zitting de prioriteiten voor hun werkzaamheden van dit jaar vast te stellen. Uitgaand van de nieuwe structuur van de Unie die in het Verdrag van Lissabon is vastgelegd, zullen zij bijdragen aan het debat over het beleid, dat grote gevolgen heeft voor het lokale niveau, zoals de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en van het cohesiebeleid. Ook zal gesproken worden over de nieuwe wegen die de EU moet inslaan, met name op het gebied van economie en milieu.

De agenda van deze zitting biedt CvdR-leden de gelegenheid diverse van deze kwesties te bespreken met degenen die deze beleidsgebieden aansturen.

CvdR stelt de agenda vast voor twee belangrijke debatten over het regionale beleid

De toekomst van het cohesiebeleid en de ontwikkeling van Europa's 'macroregio's', zoals de Oostzeeregio of het Donaugebied staan centraal tijdens de zitting in april. Johannes Hahn, de Commissaris voor Regionaal beleid, zal hierover met CvdR-leden in debat gaan en zijn prioriteiten voor de komende vijf jaar uiteenzetten (lees een interview met de Commissaris op de CvdR-website).

Op 13 april zal het CvdR Forum over Europa's 'macro-regio's' de eerste gelegenheid zijn om de verschillende geografische concepten te verbinden die prioritaire EU-projecten voor groepen van regio's of landen proberen te combineren. De strategie voor de Oostzee was het eerste voorbeeld van deze nieuwe benadering die nu al wordt uitgevoerd. Pauliina Haijanen (FI/EVP) bestudeerde de strategie en bereidde een ontwerpadvies voor dat op 14 april zal worden goedgekeurd.

Op 15 april zullen de leden van het Comité van de Regio's een ontwerpadvies over de toekomst van het cohesiebeleid bespreken en goedkeuren dat is opgesteld door Michael Schneider (DE/EVP), staatssecretaris voor Europese aangelegenheden van de deelstaat Saksen-Anhalt. Hiermee wordt het Comité van de Regio's het eerste EU-orgaan dat een officieel standpunt inneemt over de toekomst van de EU-steun voor de regio's na 2013.

Dacian Cioloş, Stefan Füle en Michel Platini spreken de voltallige vergadering toe

Woensdag zal de nieuwe Commissaris voor landbouw en plattelandsontwikkeling, Dacian Cioloş, voor het eerst de CvdR-leden toespreken. De herziening van de EU-begroting zal dit jaar naar verwachting grote gevolgen hebben voor de subsidies voor landbouwers, de ruggengraat van de plattelandseconomie in veel Europese regio's, en het CvdR is erop gebrand om het debat zo snel mogelijk aan te gaan. Het Comité zet zijn standpunt uiteen in een initiatiefadvies over de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de hand van René Souchon (FR/PSE), president van de regionale raad van Auvergne. Het advies zal waarschijnlijk in juni worden goedgekeurd, ruim vóór de Mededeling van de Commissie over het GLB na 2013, dat eind dit jaar het licht zal zien.

Dezelfde dag zal ook Stefan Füle, Commissaris voor de uitbreiding en nabuurschapsbeleid, het woord tot de CvdR-leden richtenm naar aanleiding van de behandeling van het advies over de uitbreidingsstrategie vor de kandidaat-lidstaten en de voornaamste uitdagingen voor 2009 en 2010. Het advies is voorbereid door Georgios Papastergiou, prefect van Pieria (EL/EVP). In het ontwerpadvies wordt de vooruitgang die de kandidaat-lidstaten hebben geboekt op weg naar hun toetreding bestudeerd. Maar het bijzondere van dit advies is vooral de beoordeling van de wijze waarop de kandidaat-lidstaten hun lokale en regionale overheden hebben betrokken bij de voorbereiding op de toetreding.

Woensdag 14 april is Michel Platini, voorzitter van de UEFA, evenees te gast bij het Comité van de Regio's. Hij zal met de leden van gedachten wisselen over de rol van het voetbal in de sociale integratie en de impact ervan op de economische ontwikkeling van steden en regio's in de Europese Unie. Het CvdR heeft in 2007 al een advies goedgekeurd over gelijke kansen en sport. De komst van Michel Platini naar Brussel vindt plaats aan het begin van de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon, dat een rechtsgrond vormt voor acties van de Unie op sportgebied.

Klik op de links om meer te weten over de agenda van de zitting, maar ook over de adviezen die zullen worden goedgekeurd en de tijdens deze zitting belegde persconferenties.

De debatten zijn te volgen via webstreaming op het adres: www.cor.europa.eu

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's (CvdR) is de EU-Assemblee van lokale en regionale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit de 27 EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Voor nadere informatie gelieve contact op te nemen met:

Athénais Cazalis de Fondouce

Comité van de Regio's van de EU

Tel.: +32 (0)2 282 24 47

Athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Klik hier voor eerdere persberichten van het CvdR.


Side Bar