Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressiteade

ELi piirkondlike ja kohalike esindajate kogu

COR/10/34

Brüssel, 9. aprill 2010

Regioonide Komitee otsustab oma poliitilised prioriteedid ning alustab võtmeteemadel arutelu volinike Johannes Hahni, Štefan Füle ja Dacian Cioloşega

Jätkuna Euroopa Komisjoni 2010. aasta tööprogrammi vastuvõtmisele määravad Regioonide Komitee liikmed täiskogu eelseisval istungjärgul kindlaks oma selle aasta tegevusprioriteedid. Lissaboni lepinguga loodud uuele korrale tuginedes osalevad nad aruteludes poliitikameetmete üle, mis mõjutavad oluliselt kohalikku tasandit, nagu ühise põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika reform ning ELi tulevikusuunad eelkõige majanduse ja keskkonna valdkonnas.

Eelseisval täiskogu istungjärgul saavad komitee liikmed arutada mitmeid neid küsimusi nimetatud poliitikameetmete eestvedajatega.

Regioonide Komitee määrab kindlaks regionaalpoliitika kahe peamise arutelu ajakava

Täiskogu aprilli istungjärgul on peatähelepanu all ühtekuuluvuspoliitika tulevik ning Euroopa „makropiirkondade”, näiteks Läänemere ja Doonau piirkonna tulevikuväljavaated. Nimetatud aruteludel osaleb lisaks komitee liikmetele Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn, kes tutvustab oma järgmise viie aasta prioriteete (intervjuud volinikuga võib lugeda Regioonide Komitee kodulehelt).

13. aprillil Regioonide Komitees toimuval Euroopa „makropiirkondade” foorumil avaneb esimest korda võimalus siduda erinevad geograafilised arusaamad, millega püütakse määratleda ELi prioriteetsed projektid piirkondade või riikide rühmade jaoks. Sellise uue käsitlusviisi esimene näide on juba elluviidav Läänemere strateegia. Pauliina Haijanen (FI/EPP) analüüsis strateegiat põhjalikult ja koostas selle kohta arvamuse eelnõu, mis võetakse vastu 14. aprillil.

15. aprillil arutlevad ja hääletavad Regioonide Komitee liikmed ühtekuuluvuspoliitika tulevikku käsitleva arvamuse eelnõu üle, mille raportöör on Saksi-Anhalti liidumaa Euroopa asjade riigisekretär Michael Schneider (DE/EPP). Nii saab Regioonide Komiteest esimene ELi organ, kes sõnastab oma ametliku seisukoha ELi regionaalabi tuleviku kohta pärast 2013. aastat.

Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul võtavad sõna Dacian Cioloş, Štefan Füle ja Michel Platini

Kolmapäeval avaneb Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu uuel volinikul Dacian Cioloşel esimest korda võimalus võtta sõna Regioonide Komitee liikmete ees. Sellaastane ELi eelarve läbivaatamine mõjutab eeldatavasti märkimisväärselt raha eraldamist põllumajandustootjatele, kes on paljude Euroopa maapiirkondade majanduse peamised edendajad, mistõttu tahaks Regioonide Komitee alustada arutelu esimesel võimalusel. Komitee avaldab oma seisukoha omaalgatuslikus arvamuses ühise põllumajanduspoliitika tuleviku kohta, mis koostatakse Auvergne’i piirkonnanõukogu esimehe René Souchoni (FR/PES) juhtimisel. Arvamus peaks vastu võetama juunis, aegsasti enne Euroopa Komisjoni teatist ühise põllumajanduse kohta pärast 2013. aastat, mida on oodata käesoleva aasta lõpuks.

Samal päeval teeb komitee liikmetele ettekande ka laienemise ja naabruspoliitika volinik Štefan Füle, kelle osalemine on seotud istungjärgul arutusele tuleva arvamusega teemal „Laienemisstrateegia ja peamised väljakutsed aastatel 2009–2010 – kandidaatriigid”, mille raportöör on Pireuse prefekt Georgios Papastergiou (EL/EPP). Arvamuse eelnõus analüüsitakse otsekohesel viisil iga kandidaatriigi edusamme ELiga ühinemise teel. Dokumendi põhiväärtus seisneb ennekõike aga selles, et analüüsitud on kandidaatriikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ühinemisprotsessi kaasatuse ulatust.

Kolmapäevaks, 14. aprilliks on Regioonide Komiteesse kutsutud ka UEFA president Michel Platini, kes arutleb liikmetega jalgpalli rolli üle sotsiaalses integratsioonis ning selle mõju Euroopa Liidu linnade ja piirkondade majanduse arengule. Juba 2007. aastal võttis komitee vastu arvamuse võrdsete võimaluste kohta spordis. Michel Platini eelseisev osalemine täiskogu istungjärgul langeb aega, kui hakatakse ellu viima Lissaboni lepingut, mis sätestab õigusliku aluse ELi tegevusele spordivaldkonnas.

Täpsemat teavet täiskogu istungjärgu päevakorra ning ka istungjärgul vastu võetavate arvamuste ja toimuvate pressikonverentside kohta võib leida viidatud linkidelt.

Arutelusid kantakse otse üle veebilehel www.cor.europa.eu.

Regioonide Komitee

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu piirkondlike ja kohalike esindajate kogu. Komitee 344 liiget esindavad kõiki 27 liikmesriiki. Liikmete ülesanne on kaasata enda esindatavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja kogukonnad ELi otsustusprotsessi ning teavitada neid ELi poliitikast. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu peavad konsulteerima komiteega piirkondi ja linnu puudutavates poliitikavaldkondades. Komitee võib pöörduda Euroopa Kohtusse, kui tema õigusi piiratakse või kui tal on alust arvata, et mõne ELi õigusaktiga rikutakse subsidiaarsuse põhimõtet või selles ei arvestata piirkondlikke ja kohalikke pädevusi.

Täiendav teave:

Athénais Cazalis de Fondouce

Regioonide Komitee

Tel: +32 2 282 24 47

Athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Varasemate pressiteadete lugemiseks klõpsake siia.


Side Bar