Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressemeddelelse

EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter

COR/10/34

Bruxelles, den 9. april 2010

Regionsudvalget fastlægger politiske prioriteringer og går ind i en debat med EU-kommissærerne Johannes Hahn, Stefan Füle og Dacian Cioloş

I kølvandet på Kommissionens vedtagelse af sit arbejdsprogram for 2010, mødtes Regionsudvalgets medlemmer på denne plenarforsamling for at udvælge de prioriterede mål, som skal styre deres arbejde i dette år. Med afsæt i den nye struktur, som EU har fået med Lissabontraktaten, vil de bidrage til debatten om de politikker, som har en kraftig indvirkning lokalt, såsom reformen af den fælles landbrugspolitik og samhørighedspolitikken, og til den fremtidige kurs, EU skal slå ind på - især når det gælder økonomi og miljø.

Dagsordenen for denne plenarforsamling vil give Regionsudvalgets medlemmer lejlighed til at drøfte en række spørgsmål med personer, som indtager en nøgleposition i udformningen af disse politikker.

Regionsudvalget sætter to vigtige regionalpolitiske debatter på dagsordenen

Samhørighedspolitikken og vejen frem for Europas "makroregioner" såsom Østersøregionen eller Donauområdet vil stå i centrum for debatten på plenarforsamlingen i april. Johannes Hahn, kommissær for Regionalpolitik, vil sammen med Regionsudvalgets medlemmer deltage i disse debatter og opridse sine prioriteter for de næste 5 år (se interview med kommissæren på Regionsudvalgets websted).

Den 13. april vil Regionsudvalgets Forum om Europas makroregioner være den første lejlighed til at få hold på de forskellige geografiske begreber, som søger at indkredse prioriterede EU-projekter for grupper af regioner eller lande. Østersøstrategien var det første eksempel på denne nye tilgang, og den er allerede ved at blive ført ud i livet. Pauliina Haijanen (FI/PPE) har set nærmere på denne strategi og lavet et forslag til udtalelse der skal vedtages den 14. april.

Den 15. april vil Regionsudvalgets medlemmer debattere og vedtage et forslag til udtalelse om samhørighedspolitikkens fremtid udarbejdet af Michael Schneider (DE/PPE), delstatsminister for Europaanliggender i Sachsen-Anhalt. Dermed vil Regionsudvalget være det første EU-organ, som formulerer en officiel holdning til, hvorledes EU's regionalstøtte skal se ud efter 2013.

Dacian Cioloş, Stefan Füle og Michel Platini på talerstolen i Regionsudvalget

På onsdag får den nye EU-kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter, Dacian Cioloş, for første gang lejlighed til at tale til Regionsudvalgets medlemmer. I år ventes revisionen af EU-budgettet at få en kraftig indvirkning på støtten til landbruget, som er hovedhjørnestenen i landdistrikternes økonomi i mange af Europas regioner, og Regionsudvalget er ivrig efter at tage fat på debatten så hurtigt som muligt. Regionsudvalget vil udforme sin holdning i en initiativudtalelse om den fremtidige fælles landbrugspolitik udarbejdet af René Souchon (FR/PSE), formand for regionalrådet i Auvergne. Udtalelsen ventes vedtaget i juni, i god tid før Kommissionens meddelelse om den fælles landbrugspolitik efter 2013, som vil foreligge i sidst på året.

Samme dag kommer Stefan Füle, kommissær med ansvar for udvidelse og naboskabspolitik, for at tale til Regionsudvalgets medlemmer i forbindelse med behandlingen af udtalelsen om udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2009-2010 - kandidatlande, som er udarbejdet af Georgios Papastergiou, præfekt for Pieria (EL/PPE). Heri behandles uden omsvøb de fremskridt, de enkelte kandidatlande har opnået. Men dens unikke karakter består i dens vurdering af, i hvilken udstrækning kandidatlandene har inddraget de lokale og regionale myndigheder i tiltrædelsesforberedelserne.

Onsdag den 14. april vil Michel Platini, UEFA's præsident, også være Regionsudvalgets gæst. Han vil sammen med medlemmerne diskutere den rolle, som fodbold spiller for den sociale integration, og dens betydning for den økonomiske udvikling i EU's kommuner og regioner. Regionsudvalget vedtog allerede i 2007 en udtalelse om "Lige muligheder og sport", men Michel Platinis visit i Bruxelles falder sammen med starten på gennemførelsen af Lissabontraktaten, som giver EU et retsgrundlag for tiltag på sportens område.

Flere oplysninger om dagsordenen for plenarforsamlingen kan hentes på linket Mødedagsordener for plenarforsamlinger, og det gælder også de udtalelser, der vil blive vedtaget, og de pressekonferencer, der afholdes under plenarforsamlingen.

Debatterne kan følges på Regionsudvalgets websted: www.cor.europa.eu

Regionsudvalget

Regionsudvalget er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. De 344 medlemmer fra de 27 EU-medlemsstater har til opgave at inddrage de lokale og regionale myndigheder, som de repræsenterer, i EU's beslutningsproces og informere dem om EU's politikker. Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er forpligtede til at høre udvalget på politikområder, der berører regioner og byer. Regionsudvalget kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol, hvis dets rettigheder er blevet tilsidesat, eller hvis det mener, at en EU-retsakt krænker nærhedsprincippet eller tilsidesætter de lokale og regionale myndigheders beføjelser.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos:

Athénais Cazalis de Fondouce

Comité des régions de l'UE

Tél.: +32 2 282 2447

Athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Klik her for at læse tidligere pressemeddelelser.


Side Bar