Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tisková zpráva

Shromáždění EU regionálních a místních zástupců

COR/10/34

V Bruselu dne 9. dubna 2010

VR hlasuje o politických prioritách a zahajuje diskusi o klíčových tématech s komisaři Hahnem, Fülem a Cioloşem

V návaznosti na schválení pracovního programu Evropské komise na rok 2010 se členové VR na tomto plenárním zasedání sejdou s cílem zvolit si priority, jež budou letos řídit jejich činnost. Na základě nové struktury Unie vycházející z Lisabonské smlouvy přispějí do diskusí o politikách, které mají významný dopad na místní úrovni, například o reformě společné zemědělské politiky a politiky soudržnosti, a budou se také podílet na volbě budoucí orientace EU – zejména v oblasti hospodářství a životního prostředí.

Program tohoto zasedání umožní členům VR zabývat se vícero otázkami a zároveň vést dialog s těmi, kdo k těmto politikám dávají podněty.

VR stanoví program dvou hlavních diskusí v rámci regionální politiky

Středem pozornosti dubnového plenárního zasedání bude budoucnost politiky soudržnosti a další postup v otázce makroregionů v Evropě, jako jsou region Baltského moře nebo Podunají. Diskusí o těchto tématech se zúčastní pan Johannes Hahn, evropský komisař pro regionální politiku, jenž také představí své priority pro následujících pět let (zde si můžete přečíst rozhovor s komisařem Hahnem na internetových stránkách VR).

Fórum VR o makroregionech v Evropě, které se bude konat 13. dubna, bude první příležitostí k provázání různých zeměpisných koncepcí, jež se pokouší vymezit prioritní projekty EU pro skupiny regionů nebo zemí. Strategie pro region Baltského moře byla prvním příkladem takového přístupu a v současné době je již ve stádiu realizace. Paní Pauliina Haijanen (FI/ELS) podrobila strategii přezkumu a připravila návrh stanoviska, jež by mělo být přijato 14. dubna.

Dne 15. dubna budou členové Výboru regionů diskutovat o návrhu stanoviska k tématu budoucnosti politiky soudržnosti, který připravil pan Michael Schneider (DE/ELS), státní tajemník pro evropské záležitosti spolkové země Sasko-Anhaltsko. Výbor regionů se tak stane prvním orgánem EU, který formuluje oficiální postoj k budoucnosti regionální podpory v rámci EU po roce 2013. 

Pánové Dacian Cioloş, Štefan Füle a Michel Platini pronesou projevy na plenárním zasedání VR

Ve středu bude mít nový evropský komisař pro zemědělství a rozvoj venkova, pan Dacian Cioloş, první příležitost promluvit k členům VR. Očekává se, že letošní přezkum rozpočtu EU bude mít výrazný dopad na finanční prostředky pro zemědělce, jež jsou páteří venkovského hospodářství v mnoha evropských regionech, a VR by chtěl tuto diskusi zahájit co nejdříve. Výbor formuluje svůj postoj ve stanovisku z vlastní iniciativy k tématu budoucnosti společné zemědělské politiky, jehož zpravodajem je pan René Souchon (FR/SES), předseda Rady regionu Auvergne. Stanovisko by mělo být přijato v červnu, tedy dlouho před přijetím sdělení Evropské komise k SZP po roce 2013, ke kterému by mělo dojít koncem tohoto roku.

V tento den vystoupí před členy VR také pan Štefan Füle, evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství, a to u příležitosti projednávání stanoviska k tématu Strategie rozšíření a hlavní výzvy na období 2009–2010, které připravil pan Georgios Papastergiou, prefekt Pierie (EL/ELS). Návrh stanoviska zpříma analyzuje pokroky dosažené každou kandidátskou zemí na cestě k přistoupení. Jeho jedinečnost však spočívá zejména v tom, že vyhodnocuje, jak kandidátské země zapojují místní a regionální orgány do příprav na přistoupení.

Ve středu 14. dubna bude hostem Výboru regionů také pan Michel Platini, předseda UEFA. Bude s členy shromáždění diskutovat o úloze fotbalu při sociální integraci a jeho dopadu na hospodářský rozvoj měst a regionů Evropské unie. VR již v roce 2007 přijal stanovisko k tématu rovných příležitostí a sportu, avšak návštěva pana Platiniho v Bruselu se koná na počátku období provádění Lisabonské smlouvy, jež vymezuje právní základ činnosti Unie v oblasti sportu.

Pro další informace o programu plenárního zasedání a rovněž o stanoviscích, jež budou přijata, a tiskových konferencích pořádaných v průběhu tohoto plenárního zasedání klikněte na internetové odkazy.

Internetový přenos diskusí bude možné sledovat na adrese www.cor.europa.eu.

Výbor regionů

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců. Úkolem jeho 344 členů ze všech 27 členských států EU je zapojit orgány regionální a místní samosprávy a společenství, která reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Další informace poskytnou:

Athénais Cazalis de Fondouce

Výbor regionů Eu

Tel.: +32 (0)2 282 2447

Athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Předcházející tiskové zprávy jsou k dispozici zde.


Side Bar