Navigation path

Left navigation

Additional tools

Съобщение за медиите

Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС

COR/10/34

Брюксел, 9 април 2010 г.

КР гласува политическите си приоритети и започва дебат по основни теми с комисарите Хаан, Фюле и Чолош

В контекста на приемането на работната програма за 2010 г. на Европейската комисия, членовете на КР се събират на пленарна сесия, за да определят своите приоритети, които ще направляват дейността им през тази година. Като се опират на новата архитектура на ЕС, създадена с Договора от Лисабон, те ще участват в дискусиите за политиките, които оказват сериозно въздействие на местно равнище, а именно реформата на Общата селскостопанска политика и на политиката на сближаване, както и за насоките, които ЕС ще избере за бъдещето си, по-конкретно в областта на икономиката и околната среда.

В дневния ред на пленарната сесия членовете на КР са включили обсъждането на много от тези въпроси в диалог с хората, даващи тласък за лансирането на политиките.

КР определя програмата за два големи дебата по регионална политика

Бъдещето на политиката по сближаване и насоките за макрорегионите на Европа като региона на Балтийско море и Дунавския район са основните теми на пленарната сесия през април. Участие в дебатите по тях с членовете на КР ще вземе Йоханес Хаан, европейски комисар по регионална политика. В дебатите ще се определят приоритетите за следващите 5 години (на уебсайта на КР интервю с комисаря).

На 13 април форумът на КР за бъдещето на макрорегионите ще предостави първа възможност за обвързване на различните географски концепции, чрез които се определя кои проекти на ЕС са приоритетни за дадени групи региони или страни. Първият пример за прилагането на този нов подход е стратегията за Балтийско море, която вече се осъществява. Паулина Хайанен (FI/ЕНП) разгледа подробно стратегията и изготви проектостановището, което предстои да се приеме на 14 април.

На 15 април членове на Комитета на регионите ще обсъдят и приемат проект на прогнозно становище за бъдещето на политиката на сближаване, изготвен от Михаел Шнайдер (DE/ЕНП), държавен секретар по федерални и европейски въпроси на федерална провинция Саксония-Анхалт. С този документ Комитетът на регионите ще стане първият орган на ЕС, който излиза с официална позиция за бъдещето на регионалната помощ в ЕС след 2013 г.

Дачиан Чолош, Щефан Фюле и Мишел Платини ще говорят пред пленарната сесия на КР

В сряда новият европейски комисар по селско стопанство и развитие на селските райони, Дачиан Чолош, ще има за първи път възможност да се обърне към членовете на КР. Очаква се прегледът на европейския бюджет, който ще се направи тази година, да окаже значително въздействие върху финансирането на земеделските стопани, които са гръбнакът на селското стопанство в много региони в Европа, и КР има желание да започне дебата колкото се може по-скоро. Комитетът ще изложи позицията си в становище по собствена инициатива за бъдещето на Общата селскостопанска политика от Рене Сушон (FR/ПЕС), председател на регионалния съвет на Оверн. Планирано е това становище да се приеме на сесията през юни, достатъчно навреме преди Европейската комисия да излезе със своето съобщение за ОСП след 2013 г., което се очаква в края на годината.

Също в сряда пред членовете на КР ще говори и комисарят по разширяването и европейската политика на съседство, г-н Щефан ФЮЛЕ, по повод на разглеждането на проектостановището относно „Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през 2009-2010 г. – страни кандидатки“, изготвено от Георгиос Папастергиу, управител на областта Пиерия (EL/ЕНП). В него без заобикалки се представя напредъкът на всяка от страните кандидатки по пътя на присъединяването. Особеността на този документ обаче се състои в оценката на това, доколко страните кандидатки включват местните и регионалните власти в подготовката за присъединяване.

На 14 април, сряда, гост на Комитета на регионите ще бъде Мишел Платини, президент на Европейската футболна асоциация (УЕФА). Той ще влезе в диалог с членовете на асамблеята за ролята на футбола за социалната интеграция и въздействието му върху икономическото развитие на градовете и регионите на Европейския съюз. Още през 2007 г. КР прие становище за равните възможности и спорта, но идването на Мишел Платини в Брюксел съвпада с началото на периода на прилагане на Договора от Лисабон, в който се създава правно основание за действие от страна на ЕС в областта на спорта.

За повече информация относно дневния ред на пленарната сесия и за становищата, които ще бъдат приети, и организираните пресконференции за тази пленарна сесия, използвайте връзките.

Дебатите ще могат да се следят директно чрез уебстриминг на адрес www.cor.europa.eu.

Комитет на регионите

Комитетът на регионите е асамблея на регионалните и местните власти в ЕС. Неговите 344 членове от 27-те държави-членки имат за задача да включват представляваните от тях регионални и местни власти и общности в процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информират за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета по политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти.

За повече информация, моля свържете се с:

Атенаис Казалис де Фондус

Комитет на регионите на ЕС

тел.: +32 (0)2 282 24 47

Athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

За да прочетете предишни съобщения за медиите, натиснете тук.


Side Bar