Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressmeddelande

EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare

COR/10/32

Bryssel den 13 april 2010

Regionkommittén går vidare med diskussionerna om makroregioner i EU

EU:s makroregionstrategi innebär att prioriterade projekt skapas för grupper av regioner eller länder, t.ex. Östersjöregionen eller Donauområdet. Regionkommittén (ReK) anordnade i dag en högnivåkonferens i Bryssel där man för första gången förde en gemensam diskussion om de geografiskt åtskilda samarbetsprojekten och tittade närmare på konceptet som helhet. Johannes Hahn, EU:s kommissionär för regionalpolitik diskuterade tillsammans med mer än 300 politiker och experter vilka möjligheter och begränsningar de befintliga och kommande makroregionerna har.

EU antog i oktober 2009 strategin för Östersjöregionen och i slutet av året ska Europeiska kommissionen lägga fram ett förslag till "Donaustrategi", något som också ReK har förespråkat. Detta är de två första pilotförsöken till makroregionalt arbete. Syftet är att på EU-nivå fastställa prioriteringar för stora europeiska regioner och konkreta åtgärder för ett gränsöverskridande samarbete. Målet är att kanalisera de befintliga resurserna på ett mer effektivt sätt, t.ex. för att förbättra transport- och energinätverk eller för att ta itu med föroreningar, social utveckling, immigrationsfrågor och säkerhetspolitik. Dagens ReK-evenemang var det första tillfället att diskutera det mervärde som det makroregionala samarbetet har för Europas olika regioner.

Ramón Luis Valcárcel Siso (ES–PPE), förste vice ordförande i Regionkommittén och regionpresident i Murcia, välkomnade "mervärdet" i det territoriella synsättet, samtidigt som han underströk att man redan från början måste involvera de regionala myndigheterna då man utvecklar en makroregion. Han efterlyste också en bredare debatt så att man undviker "ett Europa i två hastigheter", där delar av kontinenten drar nytta av det makroregionala samarbetet och andra inte. Han nämnde i detta sammanhang särskilt Medelhavsområdet.

Johannes Hahn, EU:s kommissionär för regionalpolitik, kommenterade detta med att säga att ett integrerat synsätt med samordnade insatser över olika politikområden kommer att leda till bättre resultat än enskilda initiativ. I de fall då grupper av länder och regioner väljer att gå samman för att uppnå gemensamma mål kommer detta också att stärka sammanhållningen inom EU.

Ett yttrande om Östersjöstrategin antas vid plenarsessionen i april

Vid plenarsessionen den 14–15 april kommer ReK också att anta ett yttrande om Östersjöstrategin, med Pauliina Haijanen (FI–PPE) som föredragande. I sitt utkast till yttrande uppmanar ledamoten av Laitila stadsfullmäktige kommissionen att ge sitt erkännande till de lokala och regionala myndigheternas centrala roll för genomförandet av strategin. Enligt hennes åsikt bör de lokala och regionala myndigheterna få en nyckelställning när det gäller att välja ut samordningsorgan för prioriterade områden och huvudparter för högprofilsprojekt.

ReK:s ledamöter har gett prov på sitt politiska åtagande genom att bilda 'mellanregionala grupper' I syfte att underlätta diskussionerna om särskilda makroregionala strategier. I syfte att skapa en samordnad utveckling av makroregionerna inom EU kommer ReK att fortsätta de allmänna diskussionerna i sitt utskott för territoriell sammanhållning (COTER).

Ytterligare information om konferensen finns på: www.cor.europa.eu/macroregions

Regionkommitténs webbplats finns på: www.cor.europa.eu

Regionkommittén

Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Kommitténs 344 ledamöter kommer från EU:s alla 27 medlemsstater, och deras uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU-politiken. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén på politikområden som berör kommuner och regioner. Kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att EU-lagstiftningen strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

För ytterligare information kontakta

Michael Alfons

Regionkommittén

Tfn +32 25468559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

För att läsa tidigare pressmeddelanden, klicka här.


Side Bar