Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sporočilo za javnost

Skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU

COR/10/32

Bruselj, 13. april 2010

Odbor regij prenaša razpravo o "makroregijah" EU na naslednjo raven

Makroregionalne strategije EU opredeljujejo prednostne projekte za skupine regij ali držav, kot sta Baltsko morje ali Podonavje. Konferenca na visoki ravni, ki jo je danes v Bruslju organiziral Odbor regij (OR), je prva priložnost, da se te ločene geografske razprave povežejo in se nov koncept pregleda kot celota. Komisar EU za regionalno politiko Johannes Hahn se je pridružil več kot 300 politikom in strokovnjakom v razpravi o možnostih in omejitvah sedanjih in nastajajočih makroregionalnih strategij.

Po sprejetju strategije EU za regijo Baltskega morja oktobra 2009 se pričakuje, da bo Evropska komisija do konca tega leta predložila načrt strategije za Podonavje, kot spodbuja OR. Strategiji sta prva preizkusna primera makroregionalniga pristopa, katerega namen je opredeliti prednostne naloge za velike evropske regije na ravni EU in konkretne ukrepe za čezmejno sodelovanje. Cilj je učinkoviteje usmeriti obstoječe vire, da bi se izboljšala npr. prometna in energetska omrežja ali ukrepalo proti onesnaževanju, obravnavalo socialni razvoj, imigracijska vprašanja ali varnostno politiko. Današnji dogodek Odbora regij je bil prva priložnost za razpravo o dodani vrednosti makroregionalnega okvira v različnih regijah Evrope.

Ramón Luis Valcárcel Siso (ES/EPP), prvi podpredsednik Odbora regij in predsednik španske avtonomne skupnosti Murcia, je pozdravil "dodano vrednost" teritorialnega pristopa, pri čemer je poudaril, da se morajo regionalne oblasti vključiti že na samem začetku razvoja makroregije. Pozval je tudi k širši razpravi, da bi se izognili "Evropi dveh hitrosti", kjer imajo nekateri deli kontinenta koristi od makroregionalnih pristopov, drugi pa ne. Kot primer je posebej navedel območje Sredozemlja.

Evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn je povedal: "Integrirani pristop z usklajevanjem ukrepov na več političnih področjih bo dosegel boljše rezultate kot posamezne pobude. Kjer več držav ali skupina regij sklene, da bodo združile moči za dosego skupnih ciljev, bo to okrepilo tudi kohezijo EU."

Na aprilskem plenarnem zasedanju bo sprejeto poročilo o strategiji za regijo Baltskega morja

Na plenarnem zasedanju 14. in 15. aprila bo Odbor regij sprejel tudi poročilo o strategiji za regijo Baltskega morja, ki ga je pripravila Pauliina Haijanen (FI/EPP). V osnutku mnenja članica izvršilnega odbora mestnega sveta Laitile poziva Komisijo, naj prizna osrednjo vlogo in sposobnosti regionalnih in lokalnih akterjev pri izvajanju strategije. Po njenem mnenju bi regionalna in lokalna raven morala imeti ključen položaj pri iskanju in izboru usklajevalnih organov na ravni prednostnih področij in vodilnih partnerjev za vodilne projekte.

Člani Odbora regij so pokazali svojo politično zavezanost z oblikovanjem medskupin, da bi omogočili razprave o posebnih makroregionalnih strategijah. S ciljem, da bi se makroregionalne strategije po vsej Evropi usklajeno razvijale, bo OR celotno razpravo o teh strategijah prenesel v svojo komisijo za politiko teritorialne kohezije (COTER).

Več informacij o konferenci je na voljo na: www.cor.europa.eu/macroregions

Obiščite spletno stran OR: www.cor.europa.eu.

Odbor regij

Odbor regij je skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU. Naloga 344 članov Odbora iz vseh 27 držav članic EU je regionalne in lokalne oblasti ter skupnosti, ki jih te oblasti zastopajo, vključiti v proces odločanja ter jih seznanjati s politikami EU. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet se morajo z Odborom posvetovati o političnih področjih, ki vplivajo na regije in mesta. Odbor regij lahko vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije, če so bile kršene njegove pravice ali če meni, da zakonodaja EU krši načelo subsidiarnosti ali ne spoštuje regionalnih ali lokalnih pristojnosti.

Za več informacij je na voljo:

Michael Alfons

Odbor regij EU

Tel.: +32 (0)2 546 8559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

Za prejšnja sporočila za javnost kliknite tukaj.


Side Bar