Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Zhromaždenie EU združujúce regionálnych a miestnych zástupcov

COR/10/32

Brusel 13. apríla 2010

Výbor regiónov posúva diskusiu o makroregiónoch EÚ ďalej

Stratégie EÚ pre makroregióny definujú prioritné projekty pre skupiny regiónov alebo krajín, ako napríklad Pobaltie alebo Podunajsko. Konferencia na vysokej úrovni, ktorú dnes v Bruseli zorganizoval Výbor regiónov, je prvou príležitosťou prepojiť tieto geograficky oddelené diskusie a preskúmať novú koncepciu ako celok. Člen EK zodpovedný za regionálnu politiku Johannes Hahn sa pripojil k vyše 300 politikom a expertom s cieľom diskutovať o možnostiach a obmedzeniach existujúcich a vznikajúcich stratégií pre makroregióny.

Po tom, ako bola v októbri 2009 prijatá stratégia EÚ pre Pobaltie, sa očakáva, že Európska komisia do konca tohto roka predloží návrh stratégie pre Podunajsko, ako to požaduje Výbor regiónov. Obe stratégie sú považované za pilotné projekty makroregionálnej spolupráce, ktorá má na európskej úrovni stanoviť priority pre veľké európske regióny a definovať konkrétne kroky v oblasti cezhraničnej spolupráce. Cieľom je účinnejšie využiť existujúce zdroje v snahe zlepšiť napríklad dopravné a energetické siete alebo riešiť otázky znečistenia, sociálneho rozvoja, imigrácie, či bezpečnostnej politiky. Dnešné podujatie Výboru regiónov ponúklo po prvý raz príležitosť prediskutovať prínos makroregionálneho rámca pre rozličné regióny po celej Európe.

Prvý podpredseda Výboru regiónov a predseda španielskeho autonómneho regiónu Murcia Ramón Luis Valcárcel Siso (ES/EĽS), privítal prínos územného prístupu, pričom zdôraznil, že regionálne orgány musia byť zapojené do rozvoja makroregiónov od samého začiatku. Vyzval tiež, aby sa rozvinula rozsiahlejšia diskusia v snahe vyhnúť sa „dvojrýchlostnej Európe“, v ktorej z makroregionálneho prístupu profitujú len niektoré časti kontinentu, zatiaľ čo iné, predovšetkým oblasť Stredozemného mora, túto možnosť nemajú.

Člen EK zodpovedný za regionálnu politiku Johannes Hahn konštatoval: „Integrovaný prístup v koordinácii s aktivitami vo všetkých politických oblastiach umožní dosiahnuť lepšie výsledky než v prípade individuálnych iniciatív. Tam, kde sa skupiny krajín a regiónov rozhodnú spolupracovať, aby dosiahli spoločné ciele, dôjde aj k posilneniu súdržnosti EÚ.“

Aprílové plenárne zasadnutie prijme správu o stratégii pre Pobaltie

Výbor regiónov na plenárnom zasadnutí 14.—15. apríla schváli tiež správu o stratégii pre Pobaltie, ktorú vypracovala Pauliina Haijanen (FI/EĽS). Členka výkonnej rady mestského zastupiteľstva Laitily (FI/EĽS) vo svojom návrhu stanoviska vyzýva Komisiu, aby uznala centrálnu úlohu a schopnosti orgánov na regionálnej a miestnej úrovni pri uplatňovaní stratégie. Podľa nej by mali mať regionálne a miestne orgány kľúčovú pozíciu pri identifikovaní a výbere koordinačných subjektov na úrovni prioritných oblastí a hlavných partnerov pre najdôležitejšie projekty.

Členovia výboru regiónov prejavili svoju politickú angažovanosť vytvorením „medziregionálnych skupín“ s cieľom podporiť diskusiu o špecifických stratégiách pre makroregióny. V snahe o ich koordinovaný rozvoj po celej Európe bude VR viesť globálnu diskusiu o stratégiách pre makroregióny v rámci komisie pre územnú súdržnosť (COTER).

Ďalšie informácie o konferencii nájdete na stránke: www.cor.europa.eu/macroregions

Navštívte internetovú stránku Výboru regiónov: www.cor.europa.eu

Výbor regiónov

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov. Poslaním jeho 344 členov pochádzajúcich z 27 členských štátov Európskej únie je zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú, a informovať ich o európskej politike. Európska komisia, Európsky parlament a Rada musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Výbor regiónov môže podať na Súdnom dvore ES žalobu, ak sú porušované jeho práva alebo sa nazdáva, že istý právny predpis EÚ je v rozpore so zásadou subsidiarity, resp. nerešpektuje právomoci regionálnych alebo miestnych orgánov.

Bližšie informácie Vám poskytne:

Michael Alfonso

Výbor regiónov EÚ

Tel.: +32 (0)2 546 8559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

Predchádzajúce tlačové správy nájdete tu.


Side Bar