Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/10/32

Bruksela, 13 kwietnia 2010 r.

Komitet Regionów rozwija debatę UE na temat makroregionów

Strategie makroregionalne UE określają pierwszoplanowe projekty dla grup regionów lub krajów takich jak region Morza Bałtyckiego czy też Dunaju. Konferencja wysokiego szczebla zorganizowana dzisiaj w Brukseli przez Komitet Regionów była pierwszą okazją do powiązania dyskusji na temat tych odrębnych regionów i całościowego omówienia nowej koncepcji. Komisarz UE ds. polityki regionalnej Johannes Hahn spotkał się z ponad trzystu politykami i ekspertami w celu omówienia potencjału istniejących już i dopiero opracowywanych strategii makroregionalnych, a także związanych z nimi ograniczeń.

Po przyjęciu strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego w październiku 2009 r. zgodnie z sugestią Komitetu Regionów Komisja Europejska ma zaproponować do końca roku projekt strategii na rzecz regionu Dunaju. Strategie te uznaje się za pierwszy sprawdzian podejścia makroregionalnego, którego celem jest wyznaczenie priorytetów dla dużych europejskich regionów na szczeblu europejskim oraz opracowanie konkretnych działań w zakresie współpracy transgranicznej. Celem jest skuteczniejsze ukierunkowanie dostępnych zasobów, tak by ulepszyć na przykład sieci transportowe i energetyczne czy też rozwiązać problemy zanieczyszczenia, rozwoju społecznego, imigracji lub polityki bezpieczeństwa. Dzisiejsza konferencja Komitetu Regionów była pierwszą okazją do tego, by omówić korzyści dla różnych regionów Europy, jakie wynikają z wprowadzenia ram makroregionalnych.

Ramón Luis Valcárcel Siso (ES/PPE), pierwszy wiceprzewodniczący Komitetu Regionów i przewodniczący Wspólnoty Autonomicznej Murcji, z zadowoleniem przyjął korzyści płynące z podejścia terytorialnego, podkreślając jednocześnie potrzebę zaangażowania władz regionalnych w rozwój makroregionu już na samym początku. Nawiązując zwłaszcza do zagadnień związanych z basenem Morza Śródziemnego, zaapelował również o przeprowadzenie szerszej debaty, tak by uniknąć rozwarstwienia Europy, gdzie niektóre obszary czerpałyby korzyści z podejścia makroregionalengo, a inne nie.

Europejski komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn stwierdził: „Zintegrowane podejście oparte na koordynacji działań we wszystkich obszarach polityki przyniesie lepsze wyniki niż indywidualne inicjatywy. W dziedzinach, w których kraje i regiony zdecydują się połączyć siły w celu osiągnięcia wspólnych celów, przyczyni się to również do zwiększenia spójności UE”.

Przyjęcie sprawozdania z realizacji strategii dla regionu Morza Bałtyckiego na sesji plenarnej w kwietniu

Na sesji plenarnej w dniach 14–15 kwietnia Komitet Regionów przyjmie również sprawozdanie z realizacji strategii dla regionu Morza Bałtyckiego, sporządzone przez Pauliinę Haijanen (FI/PPE). W swym projekcie opinii ta członkini zarządu Rady Miasta Laitila wzywa Komisję do uznania kluczowej roli podmiotów szczebla lokalnego i regionalnego w realizacji tej strategii, a także ich umiejętności w tym zakresie. Jej zdaniem władze szczebla lokalnego i regionalnego powinny odgrywać pierwszoplanową rolę w wyznaczaniu i selekcji organów koordynujących na poziomie zagadnień priorytetowych oraz głównych partnerów prowadzących najważniejsze projekty.

Członkowie Komitetu Regionów dali wyraz swemu zaangażowaniu politycznemu, tworząc grupy międzyregionalne w celu ułatwienia dyskusji w sprawie konkretnych strategii makroregionalnych. Mając na względzie skoordynowany rozwój tychże strategii w całej Europie, KR będzie kontynuował ogólną debatę na ich temat w Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER).

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć pod adresem: www.cor.europa.eu/macroregions.

Zapraszamy na strony internetowe KR-u: www.cor.europa.eu.

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków z wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz społeczności, które reprezentują, w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli naruszone zostaną jego prawa lub jeśli uzna, że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Szczegółowych informacji udziela:

Michael Alfons

tel. +32 (0)2 546 85 59

Michael.Alfons@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe – kliknij tutaj.


Side Bar