Navigation path

Left navigation

Additional tools

Perscommuniqué

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

COR/10/32

Brussel, 13 april 2010

Comité van de Regio's tilt EU-debat over macroregio's naar hoger plan

In macroregionale strategieën van de EU staan projecten centraal die van prioritair belang zijn voor groepen regio's of landen, bijv. het Oostzeegebied of de Donauregio. Vandaag heeft het Comité van de Regio's (CvdR) in Brussel een conferentie gehouden waar voor het eerst overkoepelend kon worden gediscussieerd over dergelijke afzonderlijke geografische gebieden en dit nieuwe concept als geheel tegen het licht is gehouden. De conferentie werd bijgewoond door Europees commissaris voor regionaal beleid Johannes Hahn en door nog zo'n 300 andere politici en deskundigen, die van gedachten hebben gewisseld over de mogelijkheden en beperkingen van bestaande en nieuwe macroregionale strategieën.

De Europese Commissie heeft in oktober 2009 de EU-strategie voor het Oostzeegebied goedgekeurd. Naar verwachting zal zij eind dit jaar met een blauwdruk komen voor een 'Donaustrategie', waarvoor het CvdR heeft gepleit. Deze strategieën gelden als de eerste twee testcases voor de macroregionale aanpak, waarmee beoogd wordt om op EU-niveau prioriteiten voor grote Europese regio's vast te stellen en concrete maatregelen voor grensoverschrijdende samenwerking uit te werken. Doel is een efficiënter gebruik van bestaande middelen om bijv. vervoers- en energienetten te verbeteren of verontreiniging, sociale ontwikkeling, immigratiezaken of het veiligheidsvraagstuk aan te pakken. Tijdens de vandaag bij het CvdR gehouden conferentie kon voor het eerst worden besproken wat de meerwaarde is van het macroregionale kader waarin verschillende regio's van de EU met elkaar samenwerken.

Ramón Luis Valcárcel Siso (ES/EVP), eerste vicevoorzitter van het CvdR en minister-president van de Autonome Gemeenschap Murcia, onderstreepte de meerwaarde van een territoriale benadering en benadrukte tevens dat het zaak is om regionale overheden van meet af aan bij de ontwikkeling van macroregio's te betrekken. Ook drong hij aan op bredere discussie om te vermijden dat er een "Europa van de twee snelheden" ontstaat waarbij sommige delen van het continent wèl en andere niet van macroregionale benaderingen profiteren. Hij verwees hierbij met name naar het Middellandse Zeegebied.

Volgens Johannes Hahn, Europees commissaris voor regionaal beleid, "kunnen er met een geïntegreerde benadering waarbij maatregelen over beleidsgrenzen heen op elkaar worden afgestemd, betere resultaten worden bereikt dan met losse initiatieven. Als groepen landen en regio's de handen ineenslaan om gemeenschappelijke doelstellingen te verwezenlijken, zal dat ook de samenhang in de EU ten goede komen."

Advies over Oostzeestrategie op agenda aprilzitting

Tijdens zijn plenaire zitting van 14 en 15 april zal het CvdR onder meer een ontwerpadvies over de Oostzeestrategie behandelen dat is opgesteld door Pauliina Haijanen (FI/EVP), gemeenteraadslid van Laitila. Zij dringt er bij de Commissie op aan om de belangrijke taken en mogelijkheden van de regionale en lokale overheden bij de tenuitvoerlegging van de strategie te erkennen. Zij vindt dat de regionale en lokale overheden een centrale rol dienen te spelen wanneer per prioritair actieterrein de coördinerende instanties en projectleiders worden uitgezocht en aangewezen.

Door interregionale groepen op te richten hebben CvdR-leden laten zien dat zij daadwerkelijk hun stempel op het beleid ter zake willen drukken. Met deze groepen wordt beoogd om het debat over specifieke macroregionale strategieën te bevorderen. Het CvdR wil overal in Europa een gecoördineerde ontwikkeling van macroregio's mogelijk maken en zal het brede debat over macroregionale strategieën voortzetten in zijn commissie Territoriale samenhang (COTER).

Meer informatie over de conferentie op www.cor.europa.eu/macroregions.

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Het Comité van de Regio's (CvdR)

Het CvdR is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. Zijn 344 leden, afkomstig uit alle EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het CvdR te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Michael Alfons

Comité van de Regio's van de EU

Tel.: +32 (0)2 546 8559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

Klik hier voor eerdere persberichten van het CvdR.


Side Bar