Navigation path

Left navigation

Additional tools

Lehdistötiedote

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous

COR/10/32

Bryssel 13. huhtikuuta 2010

Alueiden komitea vie keskustelua EU:n makroalueista eteenpäin

EU:n makroaluestrategioissa määritellään ensisijaisia hankkeita Itämeren alueen ja Tonavan alueen kaltaisille alue- tai maaryhmittymille. Alueiden komitean (AK) tänään Brysselissä järjestämä korkean tason konferenssi oli ensimmäinen tilaisuus koota nämä erilliset keskustelut alueellisista kysymyksistä yhteen ja tarkastella uutta käsitettä kokonaisuutena. Aluepolitiikasta vastaava Euroopan komission jäsen Johannes Hahn oli kutsunut koolle yli 300 poliitikkoa ja asiantuntijaa keskustelemaan nykyisten ja suunnitteilla olevien makroaluestrategioiden mahdollisuuksista ja rajoista.

EU:n strategia Itämeren aluetta varten hyväksyttiin lokakuussa 2009 ja tänä vuonna Euroopan komission on määrä tehdä ehdotus Tonavan alueen strategiasta, jota alueiden komitea on esittänyt. Strategioiden katsotaan testaavan makroalueellista lähestymistapaa, jossa on tarkoitus päättää suuria Euroopan alueita koskevista painopisteistä EU:n tasolla sekä määritellä konkreettisia toimia rajatylittävää yhteistyötä varten. Tavoitteena on kanavoida olemassa olevat resurssit nykyistä tehokkaammin esimerkiksi liikenne- ja energiaverkkojen parantamiseksi sekä saastumiseen, sosiaaliseen kehitykseen, maahanmuuttoon tai turvallisuuspolitiikkaan liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi. Alueiden komitean tämänpäiväinen tapahtuma oli ensimmäinen tilaisuus keskustella makroaluepuitteiden lisäarvosta Euroopan eri alueille.

Alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja, Murcian aluevaltuuston puheenjohtaja Ramón Luis Valcárcel Siso (ES, PPE) piti alueellisen lähestymistavan tuomaa "lisäarvoa" tervetulleena ja painotti tarvetta ottaa alueviranomaiset mukaan makroalueen kehittämiseen alusta lähtien. Hän toivoi myös laajempaa keskustelua asiasta, jotta vältetään "kahden nopeuden Eurooppa", jossa jotkut mantereen osat hyötyvät makroalueellisesta lähestymistavasta ja toiset eivät, ja viittasi erityisesti Välimeren alueeseen.

Aluepolitiikasta vastaava Euroopan komission jäsen Johannes Hahn totesi, että "yhdennetyllä lähestymistavalla, jossa toimia koordinoidaan eri politiikanalojen välillä, saavutetaan parempia tuloksia kuin yksittäisillä aloitteilla. Kun maa- ja alueryhmittymät päättävät yhdistää voimansa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, vahvistetaan myös Euroopan unionin koheesiota."

Lausunto Itämeri-strategiasta on määrä hyväksyä huhtikuun täysistunnossa

Huhtikuun 14.–15. päivänä pidettävässä täysistunnossa alueiden komitea hyväksyy myös Itämeri-strategiaa käsittelevän lausunnon, jonka on laatinut Laitilan kaupunginhallituksen jäsen Pauliina Haijanen (FI, PPE). Valmistelemassaan lausuntoluonnoksessa Haijanen kehottaa komissiota tunnustamaan alue- ja paikallistason toimijoiden keskeisen roolin ja valmiudet strategian täytäntöönpanossa. Hänen mukaansa alue- ja paikallistasolle tulisi antaa keskeinen rooli, kun määritellään ja valitaan ensisijaisten osa-alueiden mukaiset koordinointielimet ja lippulaivahankkeitten vetäjät.

Alueiden komitean jäsenet ovat osoittaneet poliittista sitoutuneisuuttaan muodostamalla alueidenvälisiä ryhmiä edistääkseen keskustelua tietyistä makroaluestrategioista. AK pyrkii makroaluestrategioiden koordinoituun kehittämiseen EU:ssa ja jatkaa yleistä keskustelua makroaluestrategioista "alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka" -valiokunnassa (COTER).

Lisätietoja konferenssista on saatavilla osoitteessa: www.cor.europa.eu/macroregions.

Tutustu AK:n verkkosivuihin osoitteessa: www.cor.europa.eu

Alueiden komitea

Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitean 344 jäsentä edustavat EU:n kaikkia 27:ää jäsenvaltiota, ja heidän tehtävänään on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset sekä edustamansa yhteisöt mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa näille EU:n toimintalinjoista. Euroopan komissiolla, Euroopan parlamentilla sekä neuvostolla on velvollisuus kuulla AK:ta politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Komitea voi vedota Euroopan unionin tuomioistuimeen, jos sen oikeuksia loukataan tai jos komitean käsityksen mukaan jokin EU:n säädös on toissijaisuusperiaatteen vastainen tai loukkaa alue- tai paikallistason toimivaltuuksia.

Lisätietoja:

Michael Alfons

EU:n alueiden komitea

P. +32 25468559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

Aiemmat lehdistötiedotteet ovat luettavissa täällä.


Side Bar