Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressiteade

ELi piirkondlike ja kohalike esindajate kogu

COR/10/32

Brüssel, 13. aprill 2010

Regioonide Komitee viib ELi makropiirkondade teemalise arutelu järgmisele tasandile

ELi makropiirkondade strateegiates on määratud kindlaks prioriteetprojektid sellistele piirkondade või riikide rühmadele nagu Läänemere või Doonau piirkond. Täna Brüsselis Regioonide Komitee korraldatud kõrgetasemelise konverentsi näol avanes esimest korda võimalus need eri geograafilisi piirkondi käsitlevad arutelud ühendada ja analüüsida uut kontseptsiooni tervikuna. ELi regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn ühines üle 300 poliitiku ja eksperdiga, et arutada olemasolevate ja väljaarendamisel olevate makropiirkondade strateegiate võimalusi ja piiranguid.

Pärast ELi Läänemere piirkonna strateegia vastuvõtmist 2009. aasta oktoobris oodatakse Euroopa Komisjonilt aasta lõpuks Doonau piirkonna strateegia kavandi esitamist, nagu on soovitanud Regioonide Komitee. Läänemere ja Doonau piirkonna strateegiaid peetakse makropiirkondliku lähenemisviisi n-ö pilootstrateegiateks. Makropiirkondlik lähenemisviis seisneb ELi tasandi prioriteetide püstitamises suurtele Euroopa piirkondadele ja konkreetsete meetmete määratlemises piirüleseks koostööks. Eesmärk on kasutada olemasolevaid ressursse tõhusamalt, et parandada näiteks transpordi- ja energiavõrke või lahendada saastatuse, sotsiaalse arengu, sisserände või julgeoleku küsimusi. Regioonide Komitee tänane konverents andis esmakordselt võimaluse arutada makropiirkondliku raamistiku lisaväärtuse üle Euroopa eri piirkondades.

Regioonide Komitee esimene aseesimees ja Murcia autonoomse piirkonna juht Ramón Luis Valcárcel Siso (ES/EPP) väljendas heameelt territoriaalse lähenemisviisi lisaväärtuse üle, rõhutades samas vajadust kaasata piirkondlikud omavalitsused makropiirkonna arendamisse kohe alguses. Samuti kutsus ta üles laiemale arutelule, et vältida nn kahekiiruselist Euroopat ehk olukorda, kus osa piirkondades on makropiirkondlik lähenemisviis olemas ja teistes mitte, viidates eelkõige Vahemere piirkonnale.

ELi regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn märkis järgmist: „Integreeritud lähenemisviisiga, mille puhul kooskõlastatakse eri poliitikavaldkondade meetmed, saavutatakse paremad tulemused kui üksikute algatustega. See, et riikide või piirkondade rühmad tulevad kokku, et saavutada ühiseid eesmärke, tugevdab ka ELi ühtekuuluvust.”

Läänemere piirkonna strateegiat käsitleva aruande vastuvõtmine täiskogu aprilli istungjärgul

Täiskogu 14.–15. aprillil 2010 toimuval istungjärgul võtab Regioonide Komitee vastu ka Läänemere piirkonna strateegiat käsitleva aruande, mille on koostanud Pauliina Haijanen (FI/EPP). Laitila linnavalitsuse liige Pauliina Haijanen kutsub arvamuse eelnõus Euroopa Komisjoni üles tunnustama kohaliku ja piirkondliku tasandi osalejate keskset rolli ja suutlikkust strateegia elluviimisel. Tema arvates peaks just kohalik ja piirkondlik tasand mängima võtmerolli prioriteetvaldkondade korraldusasutuste ning juhtprojektide eestvedajate määratlemisel ja valimisel.

Regioonide Komitee liikmed on näidanud oma poliitilist pühendumist, moodustades piirkondadevahelisi rühmi, et soodustada arutelusid konkreetsete makropiirkondlike strateegiate üle. Püüdes neid kooskõlastatult arendada kogu Euroopas, edendab komitee üldist arutelu makropiirkondlike strateegiate üle oma territoriaalse ühtekuuluvuse komisjonis (COTER).

Lisateavet konverentsi kohta võib leida järgmisel aadressil: www.cor.europa.eu/macroregions

Külastage Regioonide Komitee veebilehte aadressil www.cor.europa.eu

Regioonide Komitee

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu piirkondlike ja kohalike esindajate kogu. Komitee 344 liiget esindavad kõiki Euroopa Liidu 27 liikmesriiki. Liikmete ülesanne on kaasata enda esindatavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja kogukonnad ELi otsustusprotsessi ning teavitada neid ELi poliitikast. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu on kohustatud komiteega konsulteerima poliitikavaldkondades, mis mõjutavad piirkondi ja linnu. Komitee võib esitada hagisid Euroopa Kohtule, kui tema õigusi piiratakse või kui tal on alust arvata, et mõne ELi õigusaktiga rikutakse subsidiaarsuse põhimõtet või selles ei arvestata piirkondlikke ja kohalikke pädevusi.

Täiendav teave:

Michael Alfons

ELi Regioonide Komitee

Tel +32 (0)2 546 8559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

Varasemate pressiteadete lugemiseks klõpsake siia.


Side Bar