Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ανακοίνωση Τύπου

Η συνέλευση των περιφερειακών και τοπικών αντιπροσώπων της ΕΕ

COR/10/32

Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2010

Η Επιτροπή των Περιφερειών προωθεί με επιτυχία τον διάλογο για τις ευρωπαϊκές "μακροπεριφέρειες"

Οι στρατηγικές για τις "μακροπεριφέρειες" της Ευρώπης καθορίζουν σχέδια προτεραιότητας για ομάδες περιφερειών ή χωρών όπως η περιοχή της Βαλτικής θάλασσας ή του Δούναβη. Η Υψηλού επιπέδου διάσκεψη που διοργάνωσε σήμερα η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) στις Βρυξέλλες, ήταν η πρώτη ευκαιρία για να συνδεθούν αυτές οι διακριτές γεωγραφικές συζητήσεις και να εξετασθεί σφαιρικά η νέα έννοια. Ο Επίτροπος κ. Johannes Hahn, αρμόδιος για την Περιφερειακή πολιτική της ΕΕ συμμετείχε μαζί με περισσότερους από 300 πολιτικούς και εμπειρογνώμονες στη συζήτηση για τη δυναμική και τους περιορισμούς των μακροπεριφερειακών στρατηγικών που ήδη εφαρμόζονται ή βρίσκονται στο στάδιο προετοιμασίας.

Μετά την υιοθέτηση της Στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής θάλασσας τον Οκτώβριο του 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους, να προτείνει ένα πρότυπο "Στρατηγικής για το Δούναβη", όπως είχε ζητήσει η Επιτροπή των Περιφερειών. Οι στρατηγικές αυτές θεωρούνται οι δύο πρώτες δοκιμές της μακροπεριφερειακής προσέγγισης, που αποσκοπεί στον καθορισμό προτεραιοτήτων για μεγάλες ευρωπαϊκές περιφέρειες σε επίπεδο ΕΕ και το σχεδιασμό συγκεκριμένων δράσεων διασυνοριακής συνεργασίας. Ο στόχος είναι η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων προκειμένου να βελτιωθούν, για παράδειγμα, τα δίκτυα μεταφορών και ενέργειας ή να αντιμετωπισθούν ζητήματα ρύπανσης, κοινωνικής ανάπτυξης, μετανάστευσης ή πολιτικής ασφάλειας. Η σημερινή εκδήλωση της Επιτροπής των Περιφερειών ήταν η πρώτη ευκαιρία να συζητηθεί η πρόσθετη αξία του μακροπεριφερειακού πλαισίου στις διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης.

Ο κ. Ramón Luis Valcárcel Siso (ES/EPP), πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών και Πρόεδρος της Αυτόνομης Περιφέρειας της Murcia, χαιρέτησε την "πρόσθετη αξία" της εδαφικής προσέγγισης, τονίζοντας την ανάγκη συμμετοχής των περιφερειακών αρχών από το πρώτο κιόλας στάδιο της ανάπτυξης μιας μακροπεριφέρειας. Ζήτησε επίσης να διεξαχθεί ευρύτερος διάλογος, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μιας "Ευρώπης δύο ταχυτήτων", στην οποία ορισμένα τμήματα της ηπείρου έχουν τη δυνατότητα να επωφελούνται από τις μακροπεριφερειακές προσεγγίσεις και άλλα όχι, όπως πιο συγκεκριμένα, η λεκάνη της Μεσογείου.

Ο Επίτροπος κ. Johannes Hahn, αρμόδιος για την Περιφερειακή Πολιτική, επεσήμανε: "Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, με συντονισμό των δράσεων σε διάφορους τομείς πολιτικής θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα από μεμονωμένες πρωτοβουλίες. Όταν ομάδες χωρών και περιφερειών αποφασίζουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την επίτευξη κοινών στόχων, ενισχύουν παράλληλα τη συνοχή της ΕΕ."

Η σύνοδος ολομέλειας του Απριλίου θα υιοθετήσει την έκθεση στρατηγικής για τη Βαλτική θάλασσα

Κατά τη σύνοδο ολομέλειας στις 14-15 Απριλίου, η Επιτροπή των Περιφερειών θα υιοθετήσει έκθεση με θέμα τη Στρατηγική για τη Βαλτική Θάλασσα που κατήρτισε η Pauliina Haijanen (FI/EPP). Στο σχέδιο γνωμοδότησής της, η κ. Haijanen, μέλος του προεδρείου του Δημοτικού συμβουλίου της Laitila καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τον κεντρικό ρόλο και τις ικανότητες των περιφερειακών και τοπικών φορέων κατά την εφαρμογή της στρατηγικής. Κατά τη γνώμη της, οι φορείς του περιφερειακού και τοπικού επιπέδου πρέπει να κατέχουν κεντρική θέση κατά τον ορισμό και την επιλογή των οργάνων συντονισμού των τομέων προτεραιότητας και των κύριων εταίρων για τις εμβληματικές πρωτοβουλίες.

Τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών απέδειξαν την πολιτική τους δέσμευση με τη συγκρότηση "διαπεριφερειακών ομάδων " για να διευκολυνθούν έτσι οι συζητήσεις πάνω σε συγκεκριμένες μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Προκειμένου δε να διασφαλισθεί η συντονισμένη ανάπτυξή τους σε όλη την Ευρώπη, η ΕτΠ θα προωθήσει το διάλογο για τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές στους κόλπους της αρμόδιας επιτροπής της για την εδαφική συνοχή (COTER).

Περισσότερες πληροφορίες για τη διάσκεψη στην ιστοσελίδα: www.cor.europa.eu/macroregions

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΕΤΠ: www.cor.europa.eu

H Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η Συνέλευση των εκπροσώπων των περιφερειακών και των τοπικών αρχών στην ΕΕ. Η αποστολή των 344 μελών από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι να συμβάλουν στη συμμετοχή των περιφερειακών και των τοπικών αρχών που εκπροσωπούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και να ενημερώνουν τις αρχές αυτές σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται να ζητούν τη γνώμη της ΕΤΠ σε θέματα πολιτικών που αφορούν τις περιφέρειες και τις πόλεις. Η ΕΤΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις περιφερειακές και τις τοπικές αρμοδιότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Michael Alfons

EU Committee of the Regions

Tel.: +32 (0)2 546 8559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

Για να έχετε πρόσβαση σε προηγούμενες ανακοινώσεις τύπου πατήστε εδώ.


Side Bar