Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressemeddelelse

EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter

COR/10/32

Bruxelles, den 13. april 2010

Regionsudvalget løfter debatten om "EU-makroregioner" op på næste niveau

EU "makroregionale" EU-strategier fastlægger prioritetsprojekter for grupper af regioner eller lande, såsom Østersøregionen og Donauområdet. På den konference på højt niveau, som Regionsudvalget afholdt i dag i Bruxelles, havde man for første gang lejlighed til at sammenkæde de adskilte geografiske debatter og anskue det nye koncept ud fra en helhedssynsvinkel. EU-Kommissæren for regionalpolitik, Johannes Hahn, drøftede sammen med 300 politikere og eksperter igangværende og kommende makroregionale strategier og deres muligheder og begrænsninger.

Efter vedtagelsen af EU-strategien for Østersøregionen i oktober 2009 forventes Europa‑Kommissionen stærkt tilskyndet af Regionsudvalget at fremlægge et koncept for "Donau‑strategien" sidst på året. Strategierne skal ses som de første to test af den makroregionale tilgang, der sigter på at opstille prioriteringer for store europæiske regioner på EU-niveau og at fastlægge konkrete tiltag som led i det grænseoverskridende samarbejde. Målet er at gøre mere effektiv brug af eksisterende ressourcer med henblik på at forbedre fx transport- og energinet eller at bekæmpe forurening og håndtere udviklingen på det sociale område og indvandrings- og sikkerhedsspørgsmål. Regionsudvalgets arrangement i dag var en lejlighed til for første gang at diskutere den merværdi, som den makroregionale ramme tilfører Europas forskellige regioner.

Ramón Luis Valcárcel Siso (ES/PPE), første næstformand i Regionsudvalget og ministerpræsident for den selvstyrende region Murcia, hilste merværdien af den territoriale tilgang velkommen, men påpegede samtidig nødvendigheden af at involvere de regionale myndigheder straks fra starten i udviklingen af en makroregion. Han efterlyste også en bredere debat, så man undgik et "Europa i to hastigheder", hvor dele af kontinentet nyder godt af det makroregionale koncept, mens andre ikke gør det – og her pegede han især på Middelhavsområdet.

Johannes Hahn, EU-kommissær for regionalpolitik, pointerede: "Der kan opnås bedre resultater med en integreret tilgang, hvor tiltagene koordineres på tværs af politikområder, end med isolerede initiativer. Når grupper af lande og regioner vælger at gå sammen om at realisere fælles mål, styrker det samtidigt sammenhængskraften i EU."

EU's strategi for Østersøområdet står på aprilplenarforsamlingens dagsorden

På sin plenarforsamling den 14.-15. april skal Regionsudvalget vedtage et forslag til udtalelse om strategien for Østersøområdet. Ordfører på forslaget til udtalelse er Pauliina Haijanen (FI/PPE), medlem af byrådet i Laitila. Ordføreren opfordrer Kommission til at anerkende, at aktørerne på regionalt og lokalt plan – der netop er rustet til den slags opgaver - har en central rolle at spille i udførelsen af denne strategi. Efter hendes mening bør det regionale og lokale niveau indtage en nøglestilling, når det handler om at udpege og udvælge koordinerende organer for prioriterede indsatsområder og ledende partnere til flagskibsprojekter.

Regionsudvalgets medlemmer har understreget deres politiske engagement ved danne intergrupper med henblik på at fremme drøftelserne om specifikke makroregionale strategier. Med henblik på en tværgående koordinering af de makroregionale strategier i EU vil Regionsudvalget videreføre den overordnede debat om disse strategier gennem sit Underudvalg for Territorial Samhørighed (COTER).

Der kan hentes flere oplysninger om konferencen på: www.cor.europa.eu/macroregions

Besøg Regionsudvalgets hjemmeside på: www.cor.europa.eu

Regionsudvalget

Regionsudvalget er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. De 344 medlemmer fra de 27 EU-medlemsstater har til opgave at inddrage de lokale og regionale myndigheder, som de repræsenterer, i EU's beslutningsproces og informere dem om EU's politikker. Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er forpligtede til at høre udvalget på politikområder, der berører regioner og byer. Regionsudvalget kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol, hvis dets rettigheder er blevet tilsidesat, eller hvis det mener, at en EU-retsakt krænker nærhedsprincippet eller tilsidesætter de lokale og regionale myndigheders beføjelser.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos:

Michael Alfons

EU's Regionsudvalg

Tlf.: +32 (0) 2 546 8559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

Klik her for at se tidligere pressemeddelelser.


Side Bar