Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tisková zpráva

Shromáždění EU regionálních a místních zástupců

COR/10/32

V Bruselu dne 13. dubna 2010

Výbor regionů posouvá diskusi o „makroregionech“ na další úroveň

„Makroregionální“ strategie EU definují prioritní projekty pro skupiny regionů nebo zemí, jako jsou region Baltského moře či Podunají. Konference na vysoké úrovni, kterou dnes Výbor regionů (VR) v Bruselu uspořádal, je první příležitostí, jak tyto oddělené geografické diskuse provázat a přezkoumat tuto novou koncepci jako celek. Eurokomisař pro regionální politiku Johannes Hahn se sešel s více než 300 politiky a experty, aby společně diskutovali o možnostech a omezeních existujících a vznikajících makroregionálních strategií.

Po přijetí strategie Evropské unie pro region Baltského moře v říjnu 2009 má Evropská komise do konce tohoto roku navrhnout plán strategie pro Podunají, jak požadoval Výbor regionů. Tyto strategie jsou považovány za první dva pokusy o makroregionální přístup, jehož cílem je stanovit na úrovni EU priority pro velké evropské regiony a definovat konkrétní opatření pro přeshraniční spolupráci. Cílem je využít existující zdroje efektivněji ve snaze zlepšit např. dopravní a energetické sítě a řešit problematiku znečištění, sociálního rozvoje, přistěhovalectví či bezpečnostní politiky. Dnešní akce Výboru regionů byla první příležitostí k projednání přínosu makroregionálního rámce v jednotlivých regionech Evropy.

Ramón Luis Valcárcel Siso (ES/ELS), první místopředseda Výboru regionů a předseda vlády autonomní oblasti Murcie, ocenil přínos územního přístupu a zároveň zdůraznil, že je třeba regionální orgány zapojit od samého počátku rozvoje makroregionu. Vyzval rovněž k širší diskusi ve snaze zabránit vzniku „dvourychlostní Evropy“, kde by některé části kontinentu mohly makroregionální přístup využívat a ostatní nikoli, přičemž zmínil zejména oblast Středozemního moře.

Evropský komisař pro regionální politiku Johannes Hahn podotkl, že „integrovaným přístupem doplněným o činnosti v oblastech politiky, které budou koordinovány plošně, dosáhneme lepších výsledků než jednotlivými iniciativami. Tam, kde se skupiny zemí a regionů rozhodnou spolupracovat v zájmu dosažení společných cílů, dojde rovněž k posílení soudržnosti EU“.

Dubnové plenární zasedání přijme zprávu o strategii pro region Baltského moře

Na plenárním zasedání ve dnech 14. a 15. dubna Výbor regionů rovněž přijme zprávu o strategii pro region Baltského moře, kterou připravila Pauliina Haijanen (FI/ELS). Členka výkonné rady města Laitila ve svém návrhu stanoviska vyzývá Komisi, aby uznala významnou roli a způsobilosti subjektů regionální a místní úrovně při provádění této strategie. Podle jejího názoru by regionální a místní úroveň měla mít klíčovou pozici, pokud jde o identifikaci a výběr koordinačních subjektů na úrovni prioritních oblastí a vedoucích partnerských subjektů pro stěžejní projekty.

Členové Výboru regionů prokázali svou politickou angažovanost vytvořením smíšených pracovních skupin, aby usnadnili diskusi o specifických makroregionálních strategiích. Ve snaze o jejich koordinovaný celoevropský rozvoj VR povede celkovou diskusi o makroregionálních strategiích v rámci Komise pro politiku územní soudržnosti (COTER).

Více informací o konferenci naleznete na adrese: www.cor.europa.eu/macroregions

Navštivte internetové stránky VR: www.cor.europa.eu

Výbor regionů

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců. Úkolem jeho 344 členů ze všech 27 členských států EU je zapojit orgány regionální a místní samosprávy a společenství, která reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Další informace poskytne:

Michael Alfons

EU Committee of the Regions

Tel.: +32 (0)2 546 8559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

Předcházející tiskové zprávy jsou k dispozici zde.


Side Bar