Navigation path

Left navigation

Additional tools

Съобщение за медиите

Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС

COR/10/32

Брюксел, 13 април 2010 г.

Комитетът на регионите прехвърли дебата за макрорегионите на ЕС на по-високо равнище

Стратегията на ЕС за макрорегионите определя приоритетни проекти за групи от региони или страни като региона на Балтийско море или Дунавското пространство. Конференцията на високо равнище, организирана днес в Брюксел от Комитета на регионите (КР), е възможност за първи път да се свържат тези отделни географски регионални въпроси и да се обсъди новата цялостна визия. Еврокомисарят за регионалната политика Йоханес Хаан и над 300 политици и експерти обсъдиха възможностите и ограниченията на вече съществуващите и възникващите макрорегионални стратегии.

След като през октомври 2009 г. прие Стратегията на ЕС за региона на Балтийско море, до края на тази година се очаква Европейската комисия да предложи проект за стратегия за Дунавския регион, каквото бе и желанието на Комитета на регионите. Счита се, че тези две стратегии са първият практически тест за макрорегионалния подход, който се стреми да определи приоритети за обширни европейски региони на равнище ЕС и конкретни действия за трансгранично сътрудничество. Целта е да се насочат по-ефективно наличните ресурси за подобряване например на транспортните и енергийните мрежи, борба със замърсяването на околната среда, за социални нужди, управление на имиграцията или за сигурност. Конференцията, организирана днес от Комитета на регионите, е първата възможност да се обсъди добавената стойност на макрорегионалната рамка в различни европейски региони.

Рамон Луис Варкалсел Сисо (Испания, ЕНП), първи заместник-председател на Комитета на регионите и министър-председател на автономна област Мурсия, приветства добавената стойност на териториалния подход и подчерта необходимостта регионалните власти да бъдат включени в развитието на макрорегионите от самото начало. Той призова и за по-широк дебат за избягване на „Европа на две скорости“, при което части от континента се възползват от макрорегионалния подход, а други – не, споменавайки по-конкретно Средиземноморския басейн.

Еврокомисарят за регионалната политика Йоханес Хаан каза: „Цялостният подход позволява да се координират действия между различните политики и дава по-добри резултати от индивидуалните инициативи. Когато групи от страни и региони решават да се обединят, за да постигнат общи цели, това укрепва сближаването в ЕС.“

Пленарната сесия през април ще приеме доклада за стратегията за Балтийско море

На пленарната си сесия на 14 и 15 април, Комитетът на регионите ще приеме и доклад за стратегията за Балтийско море, изготвен от Паулина Хайанен (Финландия, ЕНП). В своето проектостановище членът на градската управа на Лайтила призовава Комисията да признае основната роля и възможностите на местните и регионалните власти да прилагат стратегията. Тя смята, че местните и регионалните власти трябва да има ключова роля за определянето и подбора на координиращите органи на равнище приоритетни области и на водещи партньори за водещи проекти.

Членовете на Комитета на регионите показаха политическия си ангажимент като сформираха интергрупи, за да улеснят разискванията по отделните макрорегионални стратегии. КР ще продължи общия дебат по макрорегионалните статегии в рамките на Комисията за териториално сближаване (COTER), за да осигури тяхното координирано развитие в цяла Европа.

Повече информация за конференцията ще намерите тук: www.cor.europa.eu/macroregions

Посетете уебсайта на КР: www.cor.europa.eu

Комитетът на регионите

Комитетът на регионите е Асамблеята на регионалните и местните власти в ЕС. Мисията на неговите 344 членове от 27-те държави-членки е да привличат за участие представляваните от тях регионални и местни власти и общности в процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информират за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета по политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти.

За повече информация моля, свържете се с:

Michael Alfons

Комитет на регионите на ЕС

тел.: +32 (0)2 546 8559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

За да прочетете предишни съобщения за медиите, натиснете тук.


Side Bar