Navigation path

Left navigation

Additional toolsTisková zpráva

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Shromáždění EU regionálních a místních zástupcůCOR/10/2

V Bruselu dne 12.  ledna 2010

Předseda Van den Brande promluví za evropské regiony a města na slyšení nominovaného komisaře pro regionální politiku

Předseda Výboru regionů pan Luc Van den Brande vyjádří na slyšení Johannese Hahna, nominovaného komisaře pro regionální politiku, které proběhne v EP v Bruselu ve čtvrtek 14. ledna, obavy nejnižší správní úrovně o budoucnost regionální pomoci EU. S ohledem na polemické diskuse o budoucnosti rozpočtu EU přislíbí pan Van den Brande, že evropští regionální a místní zástupci budou plně podporovat zachování silné regionální politiky a zavádění ustanovení nové Lisabonské smlouvy za vzájemné spolupráce.

Pan předseda Van den Brande promluví na slyšení v EP na pozvání paní Danuty Hübner , předsedkyně Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu (REGI). Pan Van den Brande ještě před tímto setkáním řekl: „Náš vzkaz nové Evropské komisi je jasný: regionální politika našim občanům přináší konkrétní výsledky, a v tom je nutné pokračovat. Výbor regionů proto plně podporuje takovou regionální politiku na evropské úrovni, jež bude výrazně zaměřena na územní soudržnost a bude vycházet ze zásad solidarity a spravedlnosti. Ačkoli je potřeba tuto politiku reformovat, přizpůsobit ji novým úkolům, zjednodušit pravidla jejího provádění a posílit proces jejího hodnocení, jsme jednoznačně proti všem pokusům o její „opětovné znárodnění“.“

Pan Van den Brande podtrhl dobré pracovní vztahy mezi Výborem regionů a Komisí a dodal: „Ustanovení nové Lisabonské smlouvy zřetelně posilují regionální politiku tím, že byl zaveden nový cíl EU týkající se územní soudržnosti a podpory spolupráce mezi vše mi politickými subjekty v duchu víceúrovňové správy věcí veřejných. V regionální politice by toho bylo možné dosáhnout pomocí územních smluv a skutečného zapojení místních a regionálních orgánů do diskuse o hlavních prioritách této politiky. Těšíme se na spolupráci s nominovaným komisařem Hahnem při realizaci těchto zásad.“

Nominovaný komisař Johannes Hahn a pan předseda Luc Van den Brande se již setkali při prvních rozhovorech dne 7. prosince v Bruselu, pouze pár dní poté, co předseda Komise José Manuel Barroso rozdělil oblasti působnosti ve svém novém týmu.

Pan Van den Brande se také zúčastnil diskuse v Evropském parlamentu v září 2009 s tehdejším nominovaným komisařem pro regionální politiku panem Pawlem Sameckim .

Poznámky pro redaktory:

  • Předseda Výboru regionů Van den Brande bude k dispozici pro rozhovory před začátkem a po skončení slyšení v EP s nominovaným komisařem pro regionální politiku, které proběhne ve čtvrtek 14. ledna od 16:30 do 19:30 v budově Evropského parlamentu JAN 2Q2. Se žádostmi o rozhovor se obracejte na Michaela Alfonse, tel. +32 (0)2 546 8559, michael.alfons@cor.europa.eu .

  • Postoje Výboru regionů k hlavním politikám EU, včetně politiky soudržnosti, jsou popsány v brožuře „Budování Evropy na základě partnerství“, jež je dostupná na internetových stránkách VR .

3 Pan Michael Schneider (DE/ELS), státní tajemník pro evropské záležitosti spolkové země Sasko-Anhaltsko, v současnosti vypracovává zprávu Výboru regionů, která je shrnutím klíčových návrhů tohoto shromáždění k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2013. Pan Schneider svůj návrh stanoviska předloží Komisi pro politiku územní soudržnosti VR dne 26. února 2010 po řadě konzultací na nejnižší úrovni. Formální přijetí návrhu stanoviska je plánováno na plenární zasedání Výboru regionů v polovině dubna 2010.

Navštivte internetové stránky VR: www.cor.europa.eu

Výboru regionů

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců. Úkolem jeho 344 členů ze všech 27 členských států EU je zapojit orgány regionální a místní samosprávy a společenství, která reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Další informace poskytne:

Michael Alfons

Tel.: +32 (0)2 546 8559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

Předcházející tiskové zprávy jsou k dispozici zde


Side Bar