Navigation path

Left navigation

Additional tools

EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare

COR/10/28

Bryssel den 12 mars 2010

Regionkommitténs presidium befinner sig i Kastilien-León, där man diskuterar en konkurrenskraftig, sammanlänkad och grönare ekonomi

Det extra sammanträde i Regionkommitténs presidium som inleddes i går i Valladolid avslutades i dag med två debatter där man diskuterade den modell för en konkurrenskraftig, sammanlänkad och grönare ekonomi som lades fram efter toppmötet i Köpenhamn nyligen.

Efter inledningsanföranden av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso, regionpresidenten

i Kastilien-León,
Juan Vicente Herrera och statssekreteraren för Europeiska unionen,

Diego López Garrido, hölls den första debatten där man diskuterade vad EU:s klimatmål innebär

för regionerna och hur de kan bidra till att målen uppnås.
Knud Andersen, dansk ledamot av Regionkommittén, hänvisade till kommitténs yttrande från oktober 2009 om vitboken "Anpassning till klimatförändring: en europeisk handlingsram" och Tomás Villanueva, andre vice ordförande och minister för ekonomi och sysselsättning i regionen Kastilien-León behandlade dessa viktiga frågor

i sitt inlägg.

Under den andra debatten diskuterades de viktigaste utmaningarna i samband med en grönare ekonomi och behovet av ny kompetens för nya jobb. Inom ramen för den dialog som det regionala departementet inlett med kommittén behandlades den regionala regeringens insatser på detta område. Renaults projekt för tillverkning av elbilar, som lagt fram i samarbete med Kastilien-Leóns regering och centralregeringen presenterades, och av denna anledning var även Ernesto Salas, ansvarig för den spanska delen av Renaults institutionella förbindelser, närvarande. I diskussionen deltog även de regionalt ansvariga från fackförbunden "Comisiones Obreras" och "Unión General de Trabajadores", Ángel Hernández och Agustín Prieto, samt generalsekreteraren för Kastilien-Leóns arbetsgivareförening, Héctor García. Dessutom gjorde ordföranden för utskottet för territoriell sammanhållningspolitik (COTER), Michel Delebarre, ett inlägg.

Kommitténs ordförande Mercedes Bresso erinrade om att grön tillväxt antagligen är det mål som får det starkaste stödet i Europa idag. Efter den ekonomiska och finansiella krisen är detta mål inte helt lätt att nå: Vi måste först och främst investera i nya sektorer och nya produkter och tjänster för att skapa gröna jobb och därefter göra det möjligt för arbetstagare och arbetslösa att tillägna sig den kompetens som behövs för dessa jobb.

Regionpresidenten i Kastilien-León, Juan Vicente Herrera, betonade att innovation utan tvivel är vad Europa ska satsa på för att behålla sin och sina regioners ställning i en värld där nya utomordentligt starka konkurrenter gör sig gällande. Han framhöll också att man i Kastilien-León mot bakgrund av den nya EU-strategins målsättningar vill inrikta sig på att säkra jordbrukets och boskaps­uppfödningens betydelse för ekonomisk tillväxt och hållbarhet. Stora förhoppningar knyts nu till den nya tekniken för elbilar som förhoppningsvis får stöd från EU, samtidigt som man också måste satsa på inhemskt kol inom ramen för energiförsörjningspolitiken, där man inte heller får utesluta kärnkraft.

Sammanfattningsvis var den uttryckliga satsningen på ny, hållbar teknik inom fordonssektorn en röd tråd i presidiemedlemmarnas aktiviteter under vistelsen i Kastilien-León.

Det bör påpekas att Regionkommittén i sitt nyligen antagna yttrande "Samordnade och långsiktigt hållbara insatser som svar på utmaningarna i den europeiska bilsektorn och för att stärka den regionala anknytningen", som initierats av Jean-Yves Le Drian, regionordförande i Bretagne (Frankrike) och ordförande i Regionkommitténs partiövergripande grupp för bilsektorn, särskilt framhåller vikten av att säkra tillräcklig offentlig finansiering för att stimulera alla åtgärder i samband med forskning, utveckling och innovation inom sektorn, samt ren teknik och utbildning av de anställda. I yttrandet uppmanas även biltillverkarna att skynda på den tekniska övergången till renare fordon och anpassa fordonstillverkningen till konsumenternas önskemål, eftersom dessa allt oftare väljer fordon som förorenar mindre (framför allt elbilar), är tillförlitligare och mer överkomliga i pris.

Ordförande Mercedes Bresso sade avslutningsvis: "Gröna jobb är inte ett framtidstema; de måste bli verklighet redan idag. Det är denna gigantiska uppgift som vi lokalt och regionalt folkvalda måste ta oss an."

REGIONKOMMITTÉNS PRESIDIUM

Presidiet kan ses som Regionkommitténs politiska motor. Vanligtvis sammanträder det sju gånger per år, nämligen före var och en av de fem plenarsessionerna i Bryssel samt vid ett extra sammanträde en gång i halvåret i det land som innehar det roterande ordförandeskapet i rådet. Till presidiets viktigaste uppgifter hör att fastställa det politiska programmet i början av varje mandatperiod, övervaka dess genomförande och utarbeta en utvärderingsrapport en gång om året och vid mandatperiodens slut. Presidiets extra sammanträden erbjuder en möjlighet att behandla andra frågor av intresse som bidrar till att uppnå ett dubbelt mål. Å ena sidan får Regionkommittén möjlighet att berätta om sin roll för medborgarna, och å andra sidan får den kännedom om viktiga projekt i den region som är värd för presidiesammanträdet

Av Regionkommitténs 344 ledamöter kommer 21 från Spanien. De kan vara regionpresidenter eller företrädare för lokala organ. Valet av Kastilien-León beror bland annat på att en av de tre spanska presidiemedlemmarna sedan 2008 kommer därifrån. För bara några få dagar sedan förnyades denna ledande roll för en ny period på två och ett halvt år tillsammans med regionerna Extremadura och Asturien.

Besök gärna ReK:s hemsida: www.cor.europa.eu

Regionkommittén

Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Kommitténs

344 ledamöter kommer från EU:s alla 27 medlemsstater och deras uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU-politiken. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén på politikområden som berör städer och regioner. Kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att EU-lagstiftningen strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

För ytterligare information kontakta

Christian Gsodam

Tfn + 32 2282 2121

Christian.Gsodam@cor.europa.eu

För att läsa tidigare pressmeddelanden, klicka här.


Side Bar