Navigation path

Left navigation

Additional tools

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Zhromaždenie EÚ združujúce regionálnych a miestnych zástupcov

COR/10/28

Brusel 12. marca 2010

Výbor regiónov sa v Kastílii a Leóne zamýšľa nad ekologickým, konkurencieschopným a vzájomne prepojeným hospodárstvom

Mimoriadna schôdza predsedníctva Výboru regiónov sa začala včera vo Valladolide a dnes vyvrcholila dvoma diskusiami, ktoré poskytli príležitosť na opätovné preskúmanie modelu ekologického, konkurencieschopného a vzájomne prepojeného hospodárstva prezentovaného na nedávnom summite v Kodani.

Po úvodných príhovoroch predsedníčky Výboru regiónov, Mercedes Bresso, predsedu vlády autonómnej oblasti Kastília a León, Juana Vicenteho Herreru, a štátneho tajomníka zodpovedného za otázky Európskej únie, Diega Lópeza Garrida, sa rozprúdila prvá diskusia o tom, akým spôsobom môžu regióny a jednotlivé územné celky prispieť k plneniu európskych cieľov súvisiacich s klimatickými zmenami. K tejto téme sa vyjadrili aj Knud Andersen, dánsky člen Výboru regiónov, ktorý spomenul stanovisko výboru z októbra 2009 na tému „Biela kniha Adaptácia na zmenu klímy: Európsky rámec opatrení“ a Tomás Villanueva, druhý podpredseda a minister hospodárstva a zamestnanosti autonómnej oblasti Kastília a León.

Počas druhej diskusie sa hovorilo o hlavných výzvach ekologického hospodárstva v súvislosti s potrebou získavania nových zručností pre nové pracovné miesta. Na základe rozhovorov s výborom uskutočnených na podnet regionálnej vlády sa podrobne hovorilo o výsledkoch, ktoré v tejto oblasti dosiahla vláda autonómnej oblasti Kastília a León. Pri tejto príležitosti bol predstavený projekt elektrického vozidla, ktorý spoločnosť Renault vyvíja v spolupráci s vládou Kastílie a Leónu a ústrednou vládou. Na prezentácii sa zúčastnil aj Ernesto Salas, ktorý je v spoločnosti Renault Španielsko zodpovedný za inštitucionálne vzťahy. Prítomní boli aj Ángel HernándezAgustín Prieto, regionálni zástupcovia odborových zväzov Comisiones Obreras a Unión General de Trabajadores, ako aj Héctor García, generálny tajomník konfederácie podnikových organizácií Kastílie a Leónu CECALE (Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León). Vystúpil aj Michel Delebarre, predseda komisie COTER.

Predsedníčka výboru, Mercedes Bersso, pripomenula, že „ekologický hospodársky rast je v súčasnosti najvýznamnejším cieľom v celej Európe. Hospodárska a finančná kríza však skomplikovala jeho dosiahnutie, a preto by sme v prvom rade mali investovať do nových odvetví a nových tovarov a služieb s cieľom vytvoriť nové ekologické pracovné miesta. V druhom rade treba zamestnaným aj nezamestnaným pracovníkom umožniť, aby získali nové zručnosti potrebné pre tieto pracovné miesta“.

Predseda vlády autonómnej oblasti Kastília a León, Juan Vicente Herrera uviedol, že „práve inovácie pomôžu zachovať postavenie Európy a všetkých jej regiónov a štátov vo svete silnejúcej konkurencie.“ Ďalej zdôraznil, že „Kastília a León sa zaviazala k plneniu cieľov novej európskej stratégie, a preto chce v záujme hospodárskeho rastu a trvalej udržateľnosti zachovať najmä úlohu poľnohospodárstva a chovu dobytka. Veľké očakávania vkladá aj do nových technológií na vývoj elektrického automobilu a spolieha sa na podporu Európy, ktorá by sa tiež mala prikloniť k využívaniu domácich zásob uhlia, a to v rámci politiky bezpečnosti dodávok energie, z ktorej by nemala byť vylúčená jadrová energia.“

Jednou z hlavných tém, na ktoré sa sústredili aktivity členov predsedníctva počas ich pobytu v Kastílii a Leóne bolo rozhodnutie orientovať sa na nové udržateľné technológie aplikované na automobilový priemysel.

Treba pripomenúť, že v nedávno prijatom stanovisku výboru na tému „Koordinované a trvalo udržateľné spôsoby, ako reagovať na výzvy, ktorým čelí európsky automobilový priemysel, a posilniť územný rozmer tohto odvetvia“, vypracovanom na podnet Jeana-Yvesa Le Driana, predsedu regionálneho zastupiteľstva Bretónska (Francúzsko), ktorý je na čele medziregionálnej skupiny pre automobilový priemysel vytvorenej Výborom regiónov, sa konkrétne uvádza, že treba nevyhnutne zabezpečiť adekvátne verejné prostriedky na podporu všetkých opatrení súvisiacich s výskumom, vývojom a inováciou v tomto odvetví, na presadzovanie ekologických technológií a vzdelávania pracovníkov. Práve v tejto súvislosti stanovisko vyzýva výrobcov k rýchlejšej technologickej transformácii a vytvoreniu ponuky, ktorá by sa prispôsobila dopytu spotrebiteľov, pretože tí si v čoraz väčšej miere vyberajú ekologickejšie, spoľahlivejšie a cenovo dostupnejšie vozidlá (pričom sa zvlášť zmieňuje o elektrickom vozidle).

Predsedníčka Mercedes Bresso na záver uviedla, že „ekologické pracovné miesta už nie sú témou budúcnosti, ale mali by sa stať realitou súčasnosti. A práve touto neľahkou úlohou by sme mali ako volení miestni a regionálni zástupcovia zaoberať.“

Predsedníctvo Výboru regiónov

Predsedníctvo Výboru regiónov možno považovať za jeho politickú hnaciu silu.

Spravidla sa schádza sedemkrát do roka: pred každým z piatich plenárnych zasadnutí v Bruseli a na dvoch mimoriadnych schôdzach, ktoré sa konajú v tom členskom štáte, ktorý preberá predsedníctvo Rady Európskej únie. Medzi hlavné úlohy predsedníctva patrí vypracovanie politického programu na začiatku každého funkčného obdobia a kontrola jeho dodržiavania, ako aj predkladanie ročných hodnotiacich správ a hodnotiacich správ na konci funkčného obdobia. Mimoriadne schôdze predsedníctva poskytujú priestor na analýzu iných dôležitých tém, ktoré prispievajú k dosiahnutiu dvojitého cieľa: na jednej strane môže Výbor regiónov sprostredkovať občanom svoju úlohu a na strane druhej môže spoznávať projekty realizované v územnom celku, v ktorom sa koná schôdza predsedníctva.

Spomedzi 344 členov Výboru regiónov 27 členov zastupuje Španielsko. Sú to predsedovia autonómnych oblastí a zástupcovia miestnych orgánov. Snaha o zviditeľnenie Kastílie a Leónu v Európe okrem iného vyplýva aj z toho, že od roku 2008 je jej zástupca jedným z troch španielskych členov predsedníctva. Pred niekoľkými dňami autonómna oblasť spolu s regiónmi Extremadura a Astúria predĺžila svoje zastúpenie na ďalšie obdobie dva a pol roka.

Navštívte internetovú stránku Výboru regiónov: www.cor.europa.eu

Výbor regiónov

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov. Poslaním jeho 344 členov pochádzajúcich z 27 členských štátov Európskej únie je zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú, a informovať ich o európskej politike. Európska komisia, Európsky parlament a Rada musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Výbor regiónov môže podať na Súdnom dvore EÚ žalobu, ak sú porušované jeho práva alebo sa nazdáva, že istý právny predpis EÚ je v rozpore so zásadou subsidiarity, resp. nerešpektuje právomoci regionálnych alebo miestnych orgánov.

V prípade záujmu Vám podrobnejšie informácie môže poskytnúť:

Christian Gsodam

Tel. + 32 2282 2121

Christian.Gsodam@cor.europa.eu

Predchádzajúce tlačové správy nájdete tu.


Side Bar